fbpx

  Elektronik Ortamda Beyannamesini Göndermeye Yetkisi Olanların Listesi

  Elektronik ortamda beyannamesini göndermeye yetkisi olanların listesi;

     • Avukatlar
     • Noterler
     • Bankalar
     • SMMM
     • YMM
     • SM
     • Yanında Bağımlı Meslek Mensubu Çalıştıran Mükellefler
     • YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamış Mükellefler
     • Faal olmayan Meslek Mensubu
     • Geliri Limit üstü olan Mükellefler (Aktif büyüklüğü veya Cirosu belli bir limitin üstünde olanlar)
     • Kamu İdareleri (Resmi Kurumlar)
     • Meslek Odaları (Hem kendileri için, hem de Basit usulde vergilendirilen üyeleri için)
     • Kurumsal Kamu (Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman İşletmeleri, THY gibi)

   

  Değerli Kağıt Bedelleri

  Resmi Gazete No:
  29925
  Resmi Gazete Tarihi:
  21/12/2016

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Değerli kağıt bedelleri

  MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

   

  Değerli Kağıdın Cinsi

  Bedel (TL)

  1 – Noter kağıtları :
       a) Noter kağıdı

  9,50

       b) Beyanname

  9,50

       c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

  19,00

  2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
  3 – Pasaportlar

  94,00

  4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

  63,00

  5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
  6 –
  (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
  a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen
  Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

  16,00

  b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti
  kimlik kartı

  16,00

  c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

  32,00

  7 – Aile cüzdanları

  86,00

  8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
  9 – Sürücü belgeleri

  117,00

  10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

  117,00

  11 – Motorlu araç trafik belgesi

  117,00

  12 – Motorlu araç tescil belgesi

  88,00

  13 – İş makinesi tescil belgesi

  85,00

  14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

  5,60

  15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

  8,50

  16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

  63,00

  17 – (22.12.2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazeteyle düzeltilen ibare)Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) (*)

  63,00

  (*)Önceki şekli: Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

  (2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

  (3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

  (4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  Yürürlükten kaldırılan tebliğ

  MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  2017 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

  Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
  (G.V.K. Mükerrer 80)

  Yılı

  Uygulanan Tutar

  Yasal Dayanağı

  2017

  11.000 TL

  296 Seri No.lu Genel Tebliği

  2016

  11.000 TL

  290 Seri No.lu Genel Tebliği

  2015

  10.600 TL

  287 Seri No.lu Genel Tebliği

  2014

  9.700 TL

  285 Seri No.lu Genel Tebliği

  2013

  9.400 TL

  284 Seri No.lu Genel Tebliği

  2012

  8.800 TL

  280 Seri No.lu Genel Tebliği

  2017 Defter Tutma Hadleri

  BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

  (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında 
   Uygulanacak  Tutar (TL)

  MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
  1- Yıllık;
  – Alış tutarı
  – Satış tutarı

  170.000
  230.000

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  90.000

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  170.000

   

  Defter Tasdik Zamanı

  DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)

  TASDİK HALLERİTASDİK ZAMANIDAYANAĞI
  Öteden beri işe devam edenlerDefteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde)V.U.K.221.Maddesi
  Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenlerDefterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
  Yeni işe başlayanlarİşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)V.U.K.221.Maddesi
  Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenlerİşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içindeV.U.K.221.Maddesi
  Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirmeYeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önceV.U.K.221.Maddesi

  NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

  Damga Vergisi Tutarları

  Resmi Gazete No:
  29931
  Resmi Gazete Tarihi:
  27/12/2016

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

  MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

     (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

  (3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

     (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

  Yürürlük

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  2017 Asgari Ücretten Yapılan Gelir Vergisi Ve Damga Vergisi Kesintileri

  ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

  (01.01.2017 – 31.12.2017)

  ASGARİ ÜCRET

  1.777,50-TL

  SSK PRİMİ % 14

  248,85-TL

  İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

  17,78-TL

   GELİR VERGİSİ %15

  93,32-TL

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

  133,31-TL

   DAMGA VERGİSİ % 07,59

  13,49-TL

  KESİNTİLER TOPLAMI

  373,44-TL

  NET ASGARİ ÜCRET

  1.404.06-TL

   

  NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

  (*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

   

  (01.01.2016 – 31.12.2016)

  ASGARİ ÜCRET

  1.647,00-TL

  SSK PRİMİ % 14

  230,58-TL

  İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

  16,47-TL

   GELİR VERGİSİ %15

  86,46-TL

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

  123,53-TL

   DAMGA VERGİSİ % 07,59

  12,50-TL

  KESİNTİLER TOPLAMI

  346,01-TL

  NET ASGARİ ÜCRET

  1.300,99-TL

  NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

  (*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


  (01.07.2015 – 31.12.2015)

  ASGARİ ÜCRET

  1.273,50-TL

  SSK PRİMİ % 14

  178,29-TL

  İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

  12,74-TL

   GELİR VERGİSİ %15

  72,26-TL

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

  90,11-TL

   DAMGA VERGİSİ % 07,59

  9,67-TL

  KESİNTİLER TOPLAMI

  272,96-TL

  NET ASGARİ ÜCRET

  1000,54-TL

  NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

  (*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


   

  (01.01.2015 – 30.06.2015)

  ASGARİ ÜCRET

  1.201,50-TL

  SSK PRİMİ % 14

  168,21-TL

  İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

  12,02-TL

  GELİR VERGİSİ %15

  63,08-TL

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

  90,11-TL

  DAMGA VERGİSİ % 07,59

  9,12-TL

  KESİNTİLER TOPLAMI

  252,43-TL

  NET ASGARİ ÜCRET

  949,07-TL

  NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

  (*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


   

  (01.07.2014 – 31.12.2014)

  ASGARİ ÜCRET

  1.134,00

  SSK PRİMİ % 14

  158,76

  İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

  11,34

  GELİR VERGİSİ %15

  64,26

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

  80,33

  DAMGA VERGİSİ % 07,59

  8,61

  KESİNTİLER TOPLAMI

  242,97

  NET ASGARİ ÜCRET

  891,03

  NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

  (*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

   

  (01.01.2014 – 30.06.2014)

  ASGARİ ÜCRET

  1.071,00

  SSK PRİMİ % 14

  149,94

  İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

  10,71

   GELİR VERGİSİ %15

  56,22

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

  80,33

   DAMGA VERGİSİ % 07,59

  8,13

  KESİNTİLER TOPLAMI

  225,00

  NET ASGARİ ÜCRET

  846,00

  NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

  (*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


   (01.07.2013 – 31.12.2013)

  16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
  ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

  16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
  ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

  ASGARİ ÜCRET

  1.021,50

   ASGARİ ÜCRET

  877,50

  SSK PRİMİ % 14

  143,01

   SSK PRİMİ % 14

  122,85

  İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

  10,22

   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

  8,78

  GELİR VERGİSİ %15

  56,84

   GELİR VERGİSİ %15

  38,48

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

  73,40

   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

  73,40

  DAMGA VERGİSİ % 07,59

  7,75

   DAMGA VERGİSİ % 07,59

  6,66

  KESİNTİLER TOPLAMI

  217,82

   KESİNTİLER TOPLAMI

  176,77

  NET ASGARİ ÜCRET

  803,68

   NET ASGARİ ÜCRET

  700,73

   

   (01.01.2013 – 30.06.2013) 

  16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
  ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

  16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
  ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

  ASGARİ ÜCRET

  978,60

   ASGARİ ÜCRET

  839,10

  SSK PRİMİ % 14

  137,00

   SSK PRİMİ % 14

  117,47

  İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

  9,79

   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

  8,39

  GELİR VERGİSİ %15

  51,37

   GELİR VERGİSİ %15

  33,59

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

  73,40

   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

  73,40

  DAMGA VERGİSİ % 07,59

   7,43

   DAMGA VERGİSİ % 07,59

  6,37

  KESİNTİLER TOPLAMI

  205,59

   KESİNTİLER TOPLAMI

  165,82

  NET ASGARİ ÜCRET

  773,01

   NET ASGARİ ÜCRET

  673,28

   

  2017 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

  Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
  (G.V.K. Madde 82)

  Yılı

  Uygulanan Tutar

  Yasal Dayanağı

  2017

  24.000 TL

  296 Seri No.lu Genel Tebliği

  2016

  24.000 TL

  290 Seri No.lu Genel Tebliği

  2015

  23.000 TL

  287 Seri No.lu Genel Tebliği

  2014

  21.000 TL

  285 Seri No.lu Genel Tebliği

  2013

  21.000 TL

  284 Seri No.lu Genel Tebliği

  2012

  20.000 TL

  280 Seri No.lu Genel Tebliği

  Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Bankalar

  1

  AKBANK T.A.Ş.(*)

  2

  AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (*)

  3

  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  4

  ALTERNATİFBANK A.Ş.

  5

  ANADOLU BANK A.Ş.

  6

  ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

  7

  CITIBANK A.Ş.

  8

  DENİZBANK A.Ş. (*)

  9

  BURGAN BANK A.Ş.

  10

  FİBABANKA A.Ş.

  11

  FİNANSBANK A.Ş. (*)

  12

  HSBC BANK A.Ş. (*)

  13

  ICBC TURKEY BANK A.Ş.

  14

  ING BANK A.Ş.

  15

  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  16

  ODEA BANK A.Ş.

  17

  ŞEKERBANK T.A.Ş.

  18

  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

  19

  TURKISH BANK A.Ş.

  20

  TURKLAND BANK A.Ş.

  21

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. (*)

  22

  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (*)

  23

  TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

  24

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

  25

  TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

  26

  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ (PTT) (**)

  27

  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (*)

  28

  VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
  29YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)
  30ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
   

  (*) Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi üzerinden belirtilen bankaların kredi kartlarıyla; Gayri Menkul Sermaye İradından Kaynaklı Gelir Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik İdari Para Cezası, Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası, Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası, Tapu Harcı, Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredi Borçlarının tahsil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  (**) PTT işyerlerince sadece Trafik İdari Para Cezası, Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası tahsilatı yapılmaktadır.

  2017 Amortisman Ayırmada Alt Sınır

  AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR

  YILLAR

  TUTAR

  İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

  2017

  900

  VUK Genel Tebliği Sıra No:476

  2016

  900

  VUK Genel Tebliği Sıra No:460

  2015

  880

  VUK Genel Tebliği Sıra No:442

  2014

  800

  VUK Genel Tebliği Sıra No:432

  2013

  800

  VUK Genel Tebliği Sıra No:422

  2012

  770

  VUK Genel Tebliği Sıra No:411