fbpx

  2018 Yılı Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Defter Tasdik ve Giderlere Katılım Ücretleri

  Sayı:2017/184

  Konu:2018 Yılı Defter Tasdik ve Giderlere Katılım Bedelleri Hakkında.

   

  İşletme Defteri:Sigortasız 275,00 TL Sigortalı 400.00 TL

  Şahıs Bilanço: Sigortasız 750.00 TL Sigortalı 850.00 TL

  Şirketler (200 Sayfaya Kadar ): Sigortasız 850.00 TL Sigortalı 1.000.00 TL

  Şirketler (200 Sayfadan Fazla ): Sigortasız 1.200.00 TL  Sigortalı 1.500.00 TL

  Dosya Eki

  2018 Yılında Tutulması Gereken Defterler ve Tasdik Zamanları

  05.12.2017/138-1
  ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ
  VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK
  DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

  ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa
  çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve
  28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik
  Defter Genel Tebliği hükümlerine göre 2018 yılında tutulacak defterler ve
  tasdik durumları
  Vergi uygulamalarında kullanılan defterler ve türleri ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinin
  büyüklüğüne ve mükellefin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre değişebilmektedir. Ayrıca
  Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler gruplarının defterlerini zorunlu olarak elektronik ortamda
  tutmaları için düzenlemeler yapmaktadır.
  Mevcut mükelleflere ilave olarak Maliye Bakanlığı’nca serbest meslek faaliyeti uğraşanlar ile
  işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin de defterlerini elektronik ortamda
  tutmaları için yapılan çalışmalar devam etmektedir.
  Mevcut düzenlemelere göre 2018 yılında mükelleflerin tutmaları gereken defterlerle ilgili genel
  bilgiler aşağıdaki gibidir.

  05.12.2017/138-2
  I- KAĞIT ORTAMINDA TUTULACAK DEFTERLER
  a) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler
  Kişinin Hukuki Durumu Tutacağı Defterler
  Tacir (Gerçek ve tüzel kişi)
  1. Yevmiye defteri,
  2. Envanter defteri
  3. Defteri kebiri
  Şahıs şirketleri
  1. Yevmiye defteri,
  2. Envanter defteri
  3. Defteri kebir
  4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
  Anonim şirketler
  Sermayesi paylara bölünmüş komandit
  şirketler
  1. Yevmiye defteri,
  2. Envanter defteri
  3. Defteri kebir
  4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
  5. Pay defteri,
  6. Yönetim kurulu karar defteri
  Limited şirketler
  1. Yevmiye defteri,
  2. Envanter defteri
  3. Defteri kebir
  4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
  5. Pay defteri
  6. Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4)
  Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile
  diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan
  ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler
  ile kamu yararına çalışan dernekler ve
  gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi
  niteliğindeki işlere harcayan vakıflar
  tarafından kurulan ticari işletmeler ve
  bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği
  bulunmayan diğer ticari teşekküller
  1. Yevmiye defteri,
  2. Envanter defteri
  3. Defteri kebir

  05.12.2017/138-3
  Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir
  düzenleme yapılıncaya kadar mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına
  göre defter tutabileceklerdir.
  İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul
  Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20151 ve 20162 ve 20173 yılları için belirlenmiş olan
  bu hadler aşağıdaki gibidir.

  1
  30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar
  2
  25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar
  3
  27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde belirlenen tutarlar
  Madde No Konusu
  2015 Yılında
  Uygulanan
  Miktar (TL)
  2016 Yılında
  Uygulanan
  Miktar (TL)
  2017 Yılında
  Uygulanan
  Miktar (TL)
  MADDE 177- Bilanço esasına göre defter
  tutma hadleri
  Alış tutarı 160.000 168.000
  170.000
  Satış tutarı 220.000 230.000 230.000
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 90.000
  90.000
  3- İş hasılatının beş katı ile
  yıllık satış tutarının toplamı 160.000 168.000 170.000

  05.12.2017/138-4
  b) Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler
  Mükellefler Defterler
  Birinci sınıf tüccar (Bilanço Esası)
  Yevmiye defteri
  Defteri kebir
  Envanter defteri
  İkinci sınıf tüccar (İşletme Esası) İşletme defteri
  İşletmenin faaliyet konusuna göre ayrıca
  tutulması zorunlu defterler
  İmalat defteri
  Kombine imalat defteri
  Bitim işleri defteri
  Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
  Ambar Defteri
  Serbest meslek erbabı Serbest meslek kazanç defteri
  Noterler Özel defterler
  Çiftçiler Çiftçi işletme defteri
  Ayrıca tutulabilecek defterler
  Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider
  vergisine ilişkin kayıtları
  Damga resmi kayıtları4
  Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait
  kayıtlar

  4 Damga Resmi Kanununa göre yolcu bileti ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim
  istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir
  kayıt tutmaya mecburdurlar. Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler.
  Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir “Damga Resmi defteri” tutulur. Devlet müesseselerinin
  resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer.

  05.12.2017/138-5
  c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Defter Tasdikleri
  1) İlk Açılışta Defter Tasdiki

  Tasdik Durumu Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu
  İlk tasdik
  İlk açılışta
  kullanılmaya
  başlamadan önce
  tasdik ettirilecek
  fiziki ortamda
  tutulan defterler
  1. Yevmiye defteri,
  2. Defteri kebir,
  3. Envanter defteri,
  4. Pay defteri,
  5. Yönetim kurulu karar
  defteri
  6. Genel kurul toplantı
  ve müzakere defteri
  7. Müdürler kurulu
  defteri5
  1. Yevmiye defteri
  2. Envanter defterleri;
  3. İşletme defteri
  4. Çiftçi işletme
  defteri;
  —-
  5. İmalat ve İstihsal
  Vergisi defterleri;
  (Basit İstihsal
  Vergisi defteri dahil)
  6. Nakliyat Vergisi
  defteri;
  7. Yabancı nakliyat
  kurumlarının hasılat
  defteri;
  8. Serbest meslek
  kazanç defteri;
  9. Bu defterler yerine
  kullanılacak olan
  defterler
  Açılış onayı tasdik
  zamanı
  1. Açılış onayları
  kuruluş sırasında ve
  kullanmaya
  başlamadan önce
  noter tarafından
  yapılır.
  2. Açılış onaylarının
  noter tarafından
  yapıldığı hallerde
  Yeniden işe
  başlayanlar, sınıf
  değiştirenler ve yeni bir
  mükellefiyete girenler
  işe başlama, sınıf
  değiştirme ve yeni
  mükellefiyete girme
  tarihinden önce;

  5
  Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı
  ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu
  karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin
  hükümler uygulanır.

  05.12.2017/138-6
  ticaret sicili
  tasdiknamesinin
  noterce aranması
  zorunludur. Ticaret
  sicili tasdiknamesinin
  aslı ibraz edilmek
  kaydıyla bir örneği
  noterce saklanır.
  3. Ticaret şirketleri
  dışındaki gerçek ve
  tüzel kişi tacirlerin
  kuruluş sırasında
  yaptıracakları ticari
  defterlere ilişkin
  açılış onaylarında
  ticaret sicili
  tasdiknamesi
  aranmaz.
  4. Ticaret şirketlerinin
  ticaret siciline tescili
  esnasında birinci
  fıkrada yazılı
  defterlerin açılış
  onayları ticaret sicili
  müdürlükleri
  tarafından da
  yapılabilir.
  vergi muafiyeti
  kalkanlar, muaflıktan
  çıkma tarihinden
  başlayarak on gün
  içinde

  05.12.2017/138-7
  2) İlk Açılıştan Sonra İzleyen Dönemlerde Defter Tasdikleri

  Tasdik Durumu Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu
  İzleyen
  dönemler
  Açılış onaylarının
  her hesap dönemi
  için yapılması
  zorunlu defterler
  1. Yevmiye defteri,
  2. Defteri kebir,
  3. Envanter defteri
  4. Yönetim kurulu karar
  defteri

  Müdürler kurulu
  defteri
  1. Yevmiye defteri
  2. Envanter defterleri;
  3. İşletme defteri
  4. Çiftçi işletme
  defteri;

  5. İmalat ve İstihsal
  Vergisi defterleri;
  (Basit İstihsal Vergisi
  defteri dahil)
  6. Nakliyat Vergisi
  defteri;
  7. Yabancı nakliyat
  kurumlarının hasılat
  defteri;
  8. Serbest meslek
  kazanç defteri;
  9. Bu defterler yerine
  kullanılacak olan
  defterler
  İzleyen hesap
  dönemlerinde
  açılış onayı
  yaptırılmaksızın
  kullanılmaya
  devam
  edilebilecek
  defterler6
  (yeterli yaprakları
  bulunması
  kaydıyla)
  1. Pay defteri
  2. Genel kurul toplantı
  ve müzakere defteri

  6 TTK’nın 64/3’üncü fıkrasına göre pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
  kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de AÇILIŞ ONAYI YAPTIRILMAKSIZIN kullanılmaya devam edilebilir.

  05.12.2017/138-8
  İzleyen faaliyet
  dönemlerindeki
  açılış onayı zamanı
  İzleyen faaliyet
  dönemlerindeki açılış
  onayları ise
  defterlerin
  kullanılacağı faaliyet
  döneminin ilk
  ayından önceki ayın
  sonuna kadar noter
  tarafından yapılır.
  Öteden beri işe devam
  etmekte olanlar
  defterin kullanılacağı
  yıldan önce gelen son
  ayda
  Yaprakları
  bulunması halinde
  yeni hesap
  döneminin ilk ayı
  içerisinde onay
  yenilemek
  suretiyle
  kullanılacak
  defterler
  1. Yönetim kurulu karar
  defteri,
  2. Yevmiye defteri,
  3. Envanter defteri
  4. Defteri kebir

  Müdürler kurulu
  defteri
  1. Yevmiye defteri
  2. Envanter defterleri;
  3. İşletme defteri
  4. Çiftçi işletme
  defteri;

  5. İmalat ve İstihsal
  Vergisi defterleri;
  (Basit İstihsal Vergisi
  defteri dahil)
  6. Nakliyat Vergisi
  defteri;
  7. Yabancı nakliyat
  kurumlarının hasılat
  defteri;
  8. Serbest meslek
  kazanç defteri;
  9. Bu defterler yerine
  kullanılacak olan
  defterler
  Onaya tabi
  defterlerin hesap
  dönemi içinde
  dolması dolayısıyla
  veya başka
  sebeplerle yıl
  içinde yeni defter
  kullanılması
  Kullanmaya
  başlamadan önce
  Kullanmaya
  başlamadan önce

  05.12.2017/138-9
  3) Dönem Sonu Kapanış Tasdikleri

  Tasdik Durumu Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu
  Kapanış
  tasdiki
  Kapanış onayına
  tabi defterler
  1. Yevmiye
  2. Yönetim kurulu karar
  defterleri

  Müdürler kurulu
  defteri

  Kapanış onayı
  zamanı
  Yevmiye Defteri; izleyen
  hesap döneminin altıncı
  ayı (30 Haziran 2018)
  Yönetim kurulu karar
  defteri izleyen hesap
  döneminin birinci ayının
  sonu (31 Ocak 2018)
  Vergi Usul Kanunu’nun
  13 üncü ve 15 inci
  maddesi uyarınca Maliye
  Bakanlığı tarafından
  mücbir sebep halinin
  ilan edildiği yerlerde,
  defterlerin kapanış
  onayları, mücbir sebebin
  sona erdiği tarihi takip
  eden ayın sonuna kadar
  yapılabilir

  d) Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması
  Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay
  defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış
  onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki
  açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna
  kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili

  05.12.2017/138-10
  tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek
  kaydıyla bir örneği noterce saklanır.
  Ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş sırasında yaptıracakları ticari
  defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aranmaz.
  e) Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler
  Defter Asgari Olması Gereken Bilgiler
  Yevmiye defteri

  a) Madde sıra numarası,
  b) Tarih,
  c) Borçlu hesap,
  ç) Alacaklı hesap,
  d) Tutar,
  e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri
  ve sayıları.
  Defteri kebir
  a) Tarih,
  b) Yevmiye defteri madde sıra numarası,
  c) Tutar,
  ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.
  Envanter defteri

  Taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının
  ve varlıklar ile borçların değerleri
  Pay defteri

  a) Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,
  b) Pay sahibinin iletişim bilgileri,
  c) Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı
  veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,
  ç) Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,
  d) Payın nominal değeri,
  e) Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,
  f) Payın tertibi,
  g) Payın edinme tarihi,
  ğ) Deftere kayıt tarihi,
  h) Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,
  ı) Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.
  Genel kurul toplantı ve
  müzakere defteri

  Tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen
  hususların ve alınan kararlar
  (Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, şirket genel

  05.12.2017/138-11
  kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular,
  verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar
  işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı
  tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir.)
  Kollektif ve komandit şirketlerde yönetimle görevlendirilen
  ortağın veya ortakların yahut bütün ortakların şirket
  yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar da genel kurul
  toplantı ve müzakere defterine kaydedilir.
  Müdürler kurulu karar
  defteri
  Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket
  yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı
  ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir
  müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler
  kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış
  onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine
  ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı
  ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu
  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması
  zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması
  halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul
  toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
  f) Defterlerin Saklanma Süresi
  Türk Ticaret Kanunu’na Göre Vergi Usul Kanununa Göre
  10 yıl 5 yıl
  Her tacir; tutmakla yükümlü olduğu ticari
  defterleri ve bu defterlere yapılan kayıtların
  dayandığı belgeleri sınıflandırılmış bir
  şekilde on yıl saklamakla yükümlüdür.
  Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın
  yapıldığı veya muhasebe belgelerinin
  oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar.
  Zamanaşımı süreleri dikkate alınarak
  Örn. Yıllara yaygın inşaat işinde hesap dönemi
  bütünlüğü dikkate alınmalıdır.

  05.12.2017/138-12
  II- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER
  Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri
  uygulanacaktır.

  Elektronik ortamda defter tutmak
  zorunda olanlar

  a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
  Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip
  olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
  mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25
  Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. (421 seri
  No’lu VUK Genel Tebliği ile)
  b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
  Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
  veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında
  mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
  asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
  (421 seri No’lu VUK Genel Tebliği ile)
  c) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış
  hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (454
  seri No’lu VUK Genel Tebliği ile)
  d) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
  Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali,
  teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası
  Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan
  mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu
  lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında
  değerlendirilmeyecektir.) (454 seri No’lu VUK Genel
  Tebliği ile)
  e) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki
  malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (454 seri
  No’lu VUK Genel Tebliği ile)

  05.12.2017/138-13
  Elektronik ortamda defter tutmaya
  geçiş zamanı
  Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı
  içerisinde başvuran (a) ve (b) bendindeki mükellefler
  1/1/2015 tarihinden başlamak üzere elektronik defter
  tutmaktadırlar,
  Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından
  önce başvuran (a) ve (b) bendindeki mükellefler 2014
  Aralık ayından başlamak üzere elektronik defter
  tutmaktadırlar,
  Buna karşılık;
  ‒ (c) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde
  sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden
  itibaren, 2015 veya müteakip hesap
  dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili
  hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi
  beyannamesinin verileceği tarihi takip eden
  hesap döneminin başından itibaren,
  ‒ (d) ve (e) bentlerinde sayılanlardan
  20/06/2015 tarihinden önce lisans alan veya
  mükellefiyet tesis ettiren mükellefler 1/1/2016
  tarihinden itibaren, 20/06/2015 tarihinden
  sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis
  ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet
  tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin
  başından itibaren,
  Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına
  geçmek zorundadır.
  Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi
  ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan
  kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki
  hesap döneminin başından itibaren elektronik defter
  tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına
  geçebileceklerdir.
  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
  ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare,
  kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının

  05.12.2017/138-14
  elektronik fatura uygulamasına geçme yararlanma ve
  elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına
  geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme,
  birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş
  şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine
  gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi
  mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği
  sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de eFatura
  uygulamasına geçmek ve elektronik defter
  tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme
  süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil
  tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
  Elektronik Ortamda Tutulacak
  Defterler
  Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük
  defterin elektronik defter kapsamında tutulması
  öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal
  defterlerle ilgili duyuru yapılacağı belirtilmiştir.
  Elektronik Defterlerin Tutulması ve
  Oluşturulması
  Elektronik ortamda defter tutacak mükellefler
  duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık
  dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya
  ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik
  defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu
  defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.
  Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk
  ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının
  beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.
  Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyle
  oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan
  adımları izleyerek berat almak ve bunları istenildiğinde
  ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
  Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı
  takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine
  ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
  Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip

  05.12.2017/138-15
  eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin
  son ayına ait defterler kurumlar vergisi
  beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar)
  kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
  İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları
  oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter
  Uygulaması aracılığı ile GİB’in onayına sunulur.
  GİB mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter
  tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz
  edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile
  birlikte muhafaza edilir.
  Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter
  kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları
  içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de
  elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap
  dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter
  tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık
  süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki
  yaptıracaklardır.
  Yukarıda sayılan adımların neticesinde oluşturulan
  elektronik defterler, GİB tarafından onaylanan beratları
  ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
  kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul
  edilecektir.
  Elektronik Defterlerin Muhafazası
  ve İbrazı
  Elektronik defter oluşturma konusunda izin alanlar,
  muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken
  aşağıdaki hususlara uygun hareket etmek
  zorundadırlar:
  a) Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek
  üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza
  edilmek zorundadır.
  b) Elektronik defterler ile beratlarının veri
  bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr
  edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile
  garanti altına alındığı için elektronik defterler kâğıt
  ortamında saklanmayacaktır.
  c) Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik
  defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk

  05.12.2017/138-16
  Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan
  süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik
  ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik,
  manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve
  okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
  ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik
  defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve
  değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali
  mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri
  ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü
  kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde
  kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir
  biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt
  baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine
  getirilmelidir.
  d) Elektronik defterler ve beratların elektronik defter
  izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde
  muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler
  nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık
  ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade
  etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye
  Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti
  kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi
  zorunludur.

  Elektronik defter uygulamasında
  ihtiyarilik
  Elektronik defter tutmak zorunda olan mükelleflerden
  mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında
  kalan mükellefler de istemeleri halinde elektronik
  defter ve elektronik fatura uygulamalarından
  yararlanabileceklerdir.

  Elektronik defter tutanların kağıt
  ortamında defter tutmaları
  Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen
  mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu
  mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde
  hiç defter tutmamış sayılmayacakları belirtilmektedir.

  NOTLAR

  05.12.2017/138-17
   Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi
  işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir.
   Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer ticari
  defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter
  tarafından yapılır.
   Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı
  faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır.
   Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
  kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya
  devam edilebilir.
   Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış
  onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi
  belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter,
  eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı
  belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter
  tekrar bir açılış onayı yapamaz
   Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili
  müdürlükleri tarafından da onaylanabilir.
   Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini
  aramak zorundadır. Ancak; ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin
  kuruluş sırasında yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili
  tasdiknamesi aranmaz.
   Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve
  yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.
   Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri de yeterli
  yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak
  kullanılmaya devam olunabilir.
   19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE
  İLİŞKİN TEBLİĞ’in 11/4’üncü fıkrasında, limited şirketlerde müdür veya müdürler
  kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere
  defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilecekleri

  05.12.2017/138-18
  belirtilmiştir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış
  onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümlerin
  uygulanacağı belirtilmiştir.
   Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir.
  Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar,
  başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki
  yaptıracaklardır.
   Serbest meslek erbabı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için
  hazırlanan Tebliğ taslağı için aşağıdaki linke tıklayınız.
  http://www.gib.gov.tr/defter-beyan-sistemine-yonelik-olarak-vergi-usul-kanunu-genelteblig-taslagi-hazirlandi

  05.12.2017/138-19
  VERGİ USUL KANUNU’NUN
  DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ
  Vergi Usul Kanunun defter tutma ile ilgili düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.
  “Birinci sınıf tüccarlar:
  Madde 177 – (Değişik 30/12/1980 – 2365/26 md.)
  Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler. 7
  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000
  (170.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (230.000 TL) lirayı aşanlar;
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı
  3.600.000.000 (90.000 TL) lirayı aşanlar;
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının
  beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı aşanlar;
  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent
  hükmüne tabidir.);
  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter
  tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye
  Bakanlığınca müsaade edilir.);
  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
  (Ek fıkra : 21/1/1983 – 2791/4 md.; Mülga : 4/12/1985 – 3239/136 md.)
  İkinci sınıf tüccarlar:
  Madde 178 – Aşağıda yazılı tüccarlar II nci sınıfa dahildirler:
  1. 177 nci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
  2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca
  müsaade edilenler.
  Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II nci sınıf tüccarlar gibi
  hareket edebilirler.
  Sınıf değiştirme:
  Madde 179 – a) (I) inciden (II) nciye geçiş: İş hacmi bakımından I inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları
  aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden
  başlayarak, II nci sınıfa geçebilirler:
  1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette düşük olursa,
  veya;

  7
  Parantez içinde yazılı tutarlar 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476
  Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile belirlenen tutarlardır.

  05.12.2017/138-20
  2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir düşüklük
  gösterirse.
  Sınıf değiştirme:
  Madde 180 – b) (II) nciden (I) inciye geçiş: İş hacmi bakımından II nci sınıfa dahil tüccarların durumları
  aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden
  başlayarak I inci sınıfa geçerler.
  1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette fazla olursa,
  veya;
  2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir fazlalık
  gösterirse.
  İhtiyari sınıf değiştirme:
  Madde 181 – II nci sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler.
  Bu suretle I inci sınıfa dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin hükümleri cari olur.”

   

  2018 Yılında Tutulması Gereken Defterler ve Tasdik Zamanları

  2018 Yılı Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ( ALSMO ) Defter Tasdik Ücret Tarifesi

  1 İŞLETME-SERBEST MESLEK DEFTERİ

  A İŞÇİSİZ 550,00 TL
  B 1-9 İŞÇİLİ 770,00 TL
  C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 1.150,00 TL

  2 BİLANÇO DEFTERİ (ŞAHIS)

  A İŞÇİSİZ 1.200,00 TL
  B 1-9 İŞÇİLİ 1.850,00 TL
  C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 2.400,00 TL

  3 ŞİRKETLER

  A İŞÇİSİZ 1.400,00 TL
  B 1-9 İŞÇİLİ 2.050,00 TL
  C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 2.750,00 TL
  D TASFİYE SÜRECİNDEKİ VE GAYRİ FAAL ŞİRKETLER 1.200,00 TL

  4 ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER

  A İŞÇİSİZ 1.900,00 TL
  B 1-9 İŞÇİLİ 2.750,00 TL
  C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 3.750,00 TL

  2018 YILI DEFTER TASDİK VE HAZIRLIK GİDERLERİ ÜCRETLERİ
  ** HER ŞUBE İÇİN %Ϯ0 DÖNEM TASDİK GİDERİ ALINIR
  ** KAPANŞ TASDİKLERİ İÇİN TARİFEYE İLAVE ϯ00,00TL ALINIR

   

   

  2018 Yılı Kocaeli SMMM Defter Tasdik Ücretleri

  Meslekte Birlik Derneğinin açıkladığı Defter Tastik Listeleri  2018 yılı için değerlendirilmiş ve 2017 yılı tarifesi üzerinden artış yapılmaması konusunda karar vermiştir.

  Yeni yoğun bir çalışma dönemine girdiğimiz bu günlerde çalışmalarınızda kolaylıklar diler, defter beyan sistemininde göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaların yapılması ve açıklanan söz konusu tarife ile meslekte uygulama birliğinin sağlanması açısından gerekli özenin gösterilmesinin tüm camiamız yararına olacağını bildirmek isteriz.

  KOCAELİ 2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

  2018 Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Defter Tasdik Ücretleri

  SAYI: 2017/171

   

                            Sayın Üyemiz,

   

       2018 Yılı İçin 2017 ARALIK ayı içersinde tasdik ettirilecek olan ticari defterler ile mükellefler için yıl içerisinde kullanılacak olan muhtelif kırtasiye, dosya, klasör işletme, yevmiye, kebir, envanter Ortaklar pay, genel kurul ve yönetim kurulu defter bedelleri hesap edilerek tasdik ücretleri belirlenmiştir.

   

   

   

   İşçisiz      1-9 işçili10 ve   üzeri                   
  1-İşletme Defteri Serbest. Meslek Defteri    350,00   450,00550,00
  2-Bilanço Usulü (Şahıs)                                            850,00             1,000.00       1,600.00
  3-Bilanço Usulü (Şirket)                                        1,100.00     1,350.00       1,850.00
  4- E-Defter için Giderler        1,000.00    

   

     Bu fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

     Uygulama birliği açısından, odamızın öngörmüş bulunduğu asgari defter tasdik ücretleri bu şekilde Belirlenmiştir.

      Yönetim Kurulumuz ve meslektaşlarımızın müştereken yapmış olduğu görüşmelerde ayrıca piyasadan defter ve kırtasiye ücretlerinin de araştırılması sonucunda belirtilen rakamlar tespit edilmiştir.

                                                                                                                            

                                                                                                                                              Ahmet BULUT

                                                                                                                                       Başkan

   

  DAĞITIM     :

  Çalışanlar listesindeki kayıtlı tüm üyelere

   

  NOT             :

  İlçeler % 20 indirim uygulayabilir.

  2018 Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Defter Tasdik Ücretleri

  Sayın Üyemiz;
  Odamız üyeleri ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, ücret tespit
  komisyonunca, 2018 yılında kullanılacak olan kanuni defterlerin tasdik ücretleri ile
  müşterileri adına yapılacak kırtasiye, posta vs. giderleri karşılığı ücretler aşağıda
  belirtilmiştir.
  Odamız üyelerinin tespit edilen tarifeye aynen uymalarını rica ederiz.
  Saygılarımızla
  ÜCRET TESBİT KOMİSYONU

  1- İŞLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEK DEFTERİ : 300.00 TL 400.00 TL
  İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf
  malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, ebeyannamesi,
  e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi
  yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  2- BİLANÇO USULÜ DEFTER : 800.00 TL 1000.00 TL
  Yevmiye, Defteri Kebir, Envanter noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak
  olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi
  giderleri e- beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret
  sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  3- ŞİRKET VE KOOPERATİFLER : 1200.00 TL 1400.00 TL
  Yevmiye, Defteri Kebir, Envanter, Ortaklar Pay Defteri, Karar Defteri,
  Genel Kurul toplantı ve müzakare defteri noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak
  olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi
  giderleri e- beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret
  sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  4- ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER : 1700.00 TL
  Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde
  defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen
  ve gereken şartlara – prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay
  defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter
  tasdik ücreti 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.
  12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs
  2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  NOTLAR:
  1- 300 sayfadan fazla olan defterlerden her 100 sayfa için 100.00 TL. fazla tasdik ücreti alınır.
  2- Her şube için % 20 İlave tasdik ücreti alınır.
  3- 2018 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle TÜRMOB e-Birlik sistemi üzerinden sözleşme yapmanız
  zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde
  9,48’i kadar damga vergisine tabidir
  4- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir.
  Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.

  BELİRLENEN ÜCRETLER TAVSİYE NİTELİĞİNDEDİR.

  2018 Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMO) Defter Tasdik Ücretleri

  SAYIN ÜYEMİZ
  Oda Danışma Meclisimizin 08.11.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2018 yılında kullanılacak ticari defterler, noter
  masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve
  diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.
  Danışma Meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.
  2018 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER TASDİK VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ
  1. İSLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEKDEFTERİ (İSCİSİZ) : 380,00.-TL
  İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12
  aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.
  2018 Yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  2. İSLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEKDEFTERİ (İSCİLİ) : 480,00 TL
  İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan, kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer ’ masraflar.
  12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli,
  aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası,
  çalışma belgesi, e- beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4
  kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga
  vergisi bedeli vs.
  3. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİSİZ) : 880,00.-TL
  Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve
  diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım
  masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  4. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İSCİLİ) : 1.050,00.-TL
  Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve
  diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim
  hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası,
  ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait
  fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının
  binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
  5. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER : 1.840,00.-TL
  Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik
  ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara – prosedürlere haiz olan
  gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve
  müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.
  12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret
  sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2018
  sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki)
  Notlar:
  1- 2018 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi
  Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisinetabidir.
  2- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı
  taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
  3- Sermaye Şirketlerinde, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ
  TASDİKİ İÇİN İLAVE ÜCRET ALINIR.

  2018 Defter Tasdik Ücretleri

  2018 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında..

   

  Adana SMMM Odası

  Sivas SMMM Odası

  Kahramanmaraş SMMM Odası

  Trabzon SMMM Odası

  Yozgat SMMM Odası

  Kocaeli SMMM Odası

  Nevşehir SMMM Odası

  Alanya SMMM Odası

  Fethiye SMMM Odası

  Bitlis SMMM Odası

  Bodrum SMMM Odası

  Çorum SMMM Odası

  Diğerleri açıklandıkça eklenecektir…