fbpx
Cumartesi, 19 Eylül, 2020

2018 Yılı Gelir Vergisi

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30285 (Mükerrer)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Yasal Düzenlemeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde:

“…

2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(2) 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 4.400 TL,

b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL,

c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için 1000 TL,

– İkinci derece engelliler için 530 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 240 TL,

ç) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL,

– Diğer yerlerde 4.900 TL,

d) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

–  1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,

–  2 numaralı bent için 49.000 TL,

–  3 numaralı bent için 100.000 TL,

e) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12.000 TL,

f) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 27.000 TL,

g) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.800 TL,

ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 9.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

14.800 TL’ye kadar                                                                                                               % 15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                                                        % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin

34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası                                                                              % 27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası                                % 35

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili Hususlar

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2017 yılı için 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2018 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2017 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2018 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

2017 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18’dir. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir DilimiVergi Oranı
14.800 TL’ye kadar% 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası% 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası% 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası% 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir DilimiVergi Oranı
14.800 TL’ye kadar% 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası% 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası% 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası% 35

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV )

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30285 (Mükerrer)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

(4) 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi; kişiler ister özel ister ticari amaçlı araç alsın, aracı mutlaka trafik siciline kayıt ettirmek zorundadır, aracını trafik siciline kaydını yaptıran bir kişinin, kanun hükümlerince belirlenen oranlar dahilinde ödemekle yükümlü olduğu vergi türüne denir.

Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı743 TL518 TL290 TL220 TL78 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar1.294 TL970 TL563 TL398 TL153 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar2.284 TL1.785 TL1051 TL641 TL249 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar3.598 TL2.771 TL1.629 TL970 TL383 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar5.396 TL3.918 TL2.448 TL1.463 TL579 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar7.524 TL6.545 TL4.089 TL2.200 TL808 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar11.458 TL10.309 TL6.210 TL3.100 TL1.138 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar18.014 TL15.555 TL9.161 TL4.089 TL1.629 TL
4001 cm³ ve yukarısı29.483 TL22.109 TL13.094 TL5.885 TL2.284 TL

31/12/2017’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)Taşıt Değeri (Ham bedeli)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL’ye kadar743 TL518 TL290 TL220 TL78 TL
1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL ile 70 bin TL arası817 TL570 TL319 TL242 TL86 TL
1300 cm³ ve aşağısı70 bin TL üzeri892 TL622 TL348 TL264 TL94 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar40 bin TL’ye kadar1.294 TL970 TL563 TL398 TL153 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar40 bin TL ile 70 bin TL arası1.423 TL1.067 TL619 TL437 TL168 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar70 bin TL üzeri1.553 TL1.164 TL675 TL477 TL183 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar100 bin TL’ye kadar2.512 TL1.964 TL1.156 TL705 TL274 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar100 bin TL üzeri2.741 TL2.142 TL1.262 TL770 TL299 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar100 bin TL’ye kadar3.957 TL3.048 TL1.792 TL1.067 TL421 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar100 bin TL üzeri4.317 TL3.326 TL1.955 TL1.164 TL459 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar125 bin TL’ye kadar5.936 TL4.309 TL2.692 TL1.609 TL637 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar125 bin TL üzeri6.476 TL4.701 TL2.937 TL1.755 TL695 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar250 bin TL’ye kadar8.276 TL7.200 TL4.498 TL2.420 TL888 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar250 bin TL üzeri9.029 TL7.854 TL4.907 TL2.640 TL969 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar250 bin TL’ye kadar12.603 TL11.340 TL6.831 TL3.410 TL1.251 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar250 bin TL üzeri13.749 TL12.371 TL7.452 TL3.720 TL1.365 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar400 bin TL’ye kadar19.815 TL17.111 TL10.077 TL4.498 TL1.792 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar400 bin TL üzeri21.617 TL18.666 TL10.994 TL4.907 TL1.955 TL
4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL’ye kadar32.431 TL24.320 TL14.403 TL6.474 TL2.512 TL
4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL üzeri35.379TL26.531 TL15.713 TL7.062 TL2.741 TL

* Araç ham bedeli OTV ve KDV yansıtılmayan “vergisiz araç” bedelidir.

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
100 –   250 cm³’e kadar140 TL105 TL78 TL49 TL19 TL
251 –   650 cm³’e kadar288 TL219 TL140 TL78 TL49 TL
651 –  1200 cm³’e kadar739 TL441 TL219 TL140 TL78 TL
1201 cm³ ve yukarısı1.791 TL1.185 TL739 TL587 TL288 TL

Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³)1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
3 – Minibüs888 TL587 TL288 TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm³ ve aşağısı1.185 TL739 TL441 TL
 1901 cm³ ve yukarısı1.781 TL1.185 TL 739 TL
5 – Otobüs (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar2.241 TL1.339 TL587 TL
 26 – 35  kişiye kadar2.688 TL2.241 TL888 TL
 36 – 45  kişiye kadar2.919 TL2.538 TL1.185 TL
 46 kişi ve yukarısı3.587 TL2.991 TL1.791 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar798 TL530 TL261 TL
1.501 –   3.500  kg’a kadar1.612 TL935 TL530 TL
3.501 –   5.000  kg’a kadar2.421 TL2.015 TL798 TL
5.001 – 10.000  kg’a kadar2.688 TL2.284 TL1071 TL
10.001 – 20.000  kg’a kadar3.229 TL2.688 TL1.612 TL
20.001 kg ve yukarısı4.040 TL3.229 TL1.877 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?

 • Aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine,
 • Anlaşmalı bankalara,
 • İnternet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.

Continue Reading

2018 Yılı Vergi Takvimi

2018 yılı vergi takvimi Mükellef ve Mali Müşavirlerin beyanname verme ve ödeme zamanlarını kolay takip edilebilmesi amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak kullanıma  sunulmuştur.

Outlook, Google Takvim vb. uygulamalarda kullanmak üzere hazırlanan dijital Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız. 

2018 Yılı Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

2018 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlar

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 490)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

HAD VE MİKTARLAR (2017-2018)
MADDE 104-İlanın şekli2017 YILI
Tutar (TL)
2018 YILI
Tutar (TL)
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.0002.200
 3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
2.000-200.000
200.000 ve üzeri
 2.000-200.000
200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 2427
MADDE 153/A-Teminat tutarı90.000100.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

170.000
230.000
190.000
260.000
 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı90.000100.000
 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı170.000190.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti9001.000
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,402,70
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar9001.000
MADDE 343-En az ceza haddi
 – Damga vergisinde
– Diğer vergilerde
11
21
12
24
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
130 148
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı8090
 3 – İkinci sınıf tüccarlar4045
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1921
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler1112
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf55,70
 II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

70
80
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı4045
 3 – İkinci sınıf tüccarlar1921
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1112
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler55,70
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf2,803,20
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
210
110.000
240
120.000
 2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
210
11.000
110.000
240
12.000
120.000
 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması210240
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.0005.700
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara260290
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
800
160.000
900
180.000
 9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.1001.200
 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına800900
MADDE 355-b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,802
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400 1.600
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700800
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında350400
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.0001.200.000
MADDE 370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı50.00057.000

Defter-Beyan Sistemine Mükellef Adına Meslek Odası veya Meslek Mensubu Başvuru Yapabilir Mi?

Meslek odaları, aralarında 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri basit usule tabi mükellefler adına, meslek mensupları ise aralarında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları basit usule tabi mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları için başvuru yapabileceklerdir.

İmzalanan bu sözleşmelerin 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usuller çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Defter-Beyan Sistemine Başvuru Nereden Yapılabilir?

Başvurular, mükelleflerin gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla veya www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir.

Defter-Beyan Sistemine Başvuru Süresi Nedir?

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 16’ncı maddesi kapsamında, Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Defter-Beyan Sistemine Kimler Başvuru Yapabilir?

a) Basit usule tabi mükellefler,

– Kendileri,

– Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

– 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise,

– Kendileri veya

– 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla

başvuru yapabileceklerdir.

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Vergi Kodları Nedir ?

VERGİ
KODU
VERGİ ADI
0001YILLIK GELİR VERGİSİ
0002ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010KURUMLAR VERGİSİ
0011KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
0014BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0020MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
00235811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
00245811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
0025YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0027GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ
0050KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051DİĞER ÜCRETLER
0053KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ
0060MÜLGA MADEN FONU
0061KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0071PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ
1013EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020FON PAYI
10265254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
10272004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
10285335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030PİŞMANLIK ZAMMI
1034İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
1037TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
1042E.KATKI PAYI
1043ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1046TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047DAMGA VERGİSİ
10485035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1049NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ
1050VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
10525335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
10535736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
10606111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
10616111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1067VERGİ YARGI HARÇLARI
10706552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI
10716552 S.K. KATSAYI TUTARI
10726552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI
10736736 sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
10746736 sayılı Kanun Katsayı Tutarı
10756736 sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı
10766736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi
10776736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
10787020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE TUTARI
10797020 sayılı Kanun KATSAYI Tutarı
10807020 SAYILI KANUN GEÇ ÖDEME ZAMMI
10817020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE İNDİRİMİ
1084GECİKME FAİZİ
1085PARA CEZASI FAİZİ
1086GECİKME ZAMMI
1087ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089ALINAN DİĞER FAİZLER
1090KANUNİ FAİZ
10915736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092HESAPLANAN FAİZ
10936111 KATSAYI TUTARI
1094DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
1095SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096KONUT FONU
1097DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ
1098GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANAN GECİKME FAİZİ
3024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073USULSÜZLÜK CEZASI
3074ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076KUSUR CEZASI
3077AĞIR KUSUR CEZASI
3078KAÇAKÇILIK CEZASI
3080VERGİ ZİYAI CEZASI
3099VUK 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001EK GELİR VERGİSİ
4003EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006FAİZ VERGİSİ
4007EK EMLAK VERGİSİ
4008GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4009ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
4010EK KURUMLAR VERGİSİ
4011KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4015TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
4016ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
40214705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
40235811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
40245811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4025YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4030G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
40354837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
40364962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4040MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ
40425035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
4047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
40495035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050TEKEL SAFİ HASILAT
4059TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ
4060TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063NOTER HARÇLARI
4070G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
4071ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
4072MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078NET AKTİF VERGİSİ
4079KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
40815035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
41406183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
4150KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
4151KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
4171PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
4178GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
42016111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
42036111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
42046111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
42056111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
42066111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
42076111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
42086111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
42106111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
42116111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
42156111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
42166111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
42176111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
42186111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
42206111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ
42226111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN
42236552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN
43016736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
43036736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar)
43046736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar)
43056736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
43066736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar)
43076736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar)
43086736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar)
43106736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
43116736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi  Matrah Artırımı
43156736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
43166736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
43176736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
43186736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
43206736 sayılı Kanunun 6/1-c Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (STOK)
43226736 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
43236736 sayılı Kanunun 6/2-b Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Eczane-Stokta Bulunmayan)
43246736 sayılı Kanunun 6/3 Maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
48114811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
9000İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002NÜFUS PARA CEZASI
9003SEÇİM PARA CEZASI
9004ASKERLİK PARA CEZASI
9005ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
90061475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
90073516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA    CEZASI
9008TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009TURİZM PARA CEZASI
9010TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI
9012ESNAF S.HARÇ
9013GÜMRÜK VERGİSİ
9014YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018YILLIK TONAJ HARCI
9019ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
90214961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022KUR FARKI HESABI
9023YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
9028DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029DİPLOMA HARCI
9030EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
9034MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036YİYECEK BEDELLERİ
9037VUK 153/A NAKDEN TEMİNAT
9038İADELERDEN ALACAKLILAR
9039HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040MERA FONU
9041MERA FONU PARA CEZASI
9042MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
90444961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
90485035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
90494749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059TİCARET SİCİL HARCI
9060MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062TAPU HARÇLARI
9063YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064PASAPORT HARCI
9065TRAFİK HARÇLARI
9066YARGI HARÇLARI
9067İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069DİĞER HARÇLAR
9070NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
9071TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR
9072İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074ŞEKER FİYAT FARKI
9075AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
90794961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080DİĞER PARA CEZALARI
9081ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084İSTİHSAL VERGİSİ
9085TRAFİK CEZALARI
9086HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088ÇIRAKLIK FONU
90892000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
90954961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
90964369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9100DEFTER TASDİK HARÇLARI
9101ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
91035188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
91064857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
91084857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
91095326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
911093/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111ORKÖY FONU GELİRLERİ
91122762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
9113GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
9114YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
9119SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
91215015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
91225307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
9124KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
91265254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
91272004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
91284447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
91294904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9130YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9132KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
9133MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
9134İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
9135İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
9136ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
9137GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9139YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
9140DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
9141DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
9142BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
9143TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
91445809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI)
9145SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
9146MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9147MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
91484915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
9150TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
9151YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
91525602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
91535736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9154KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
9155KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9156ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI
91583039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
9159SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
9160MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
9161MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
9162KADASTRO HARÇLARI
9163SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
9164PASAPORT SATIŞ BEDELİ
9165KONSOLOSLUK HARCI
9166KARAR VE İLAM HARCI
9167MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
9168KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
9169MADEN RUHSAT HARCI
9170BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9171SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
9172ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
9173ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
9174ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9176ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
91775070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC
91785070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA  KESİLEN İPC
91796183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
9180TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
91816111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ
91825996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC.
9183BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
9184DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ)
9185HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
9186MÜLGA ELEKTRİK ENERJİSİ FONU KATKI PAYI
9187TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC
9188ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI
91895809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET)
9190ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
9192YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI
9193BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI
9194HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
9195HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
9196EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
91976113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI
9198MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
9200DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
9201DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
9202DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
9203DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
9204JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI
9205TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9206TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
9207İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
9208TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI
9209ŞİDDET MAĞDURUNA YAPILAN YARDIMIN ŞİDDET UYGULAYANDAN GERİ ALINMASI
9210ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN İPC
9211ÇEVRE İPC  DÖNÜŞÜM GELİRLERİ
9212ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18.Md.)
9213GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
9214DİSİPLİN PARA CEZALARI
9215GSM İŞLETMECİLERİ BRÜT SATIŞLARININ % 15 HAZİNE PAYININ % 90’I
9216SÜT ÜRETİCİSİNDEN KESİLEN HİZMET PAYI
9217NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI
9218DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE)
9219DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE)
92206200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
9221DİĞER HİZMET GELİRLERİ
9223DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
9224DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
9225DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
9226DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
9227YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9228BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
9229SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9230YEDİEMİN BORCU
9231 ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI
9232ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ
9233GÖÇ İDARESİ İKAMET HARCI
9234TEK GİRİŞ VİZE HARCI [492 sayılı Harçlar K. 6 say. II.a]
92352015/1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİNE GÖRE (KIZILAY’DAN) TAHSİL EDİLECEK TUTAR
92366183 24 İLA 31 MADDELERİ GEREĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN AMME ALACAĞI
9237VUK 153/A KAPSAMINDA TEMİNAT TAHAKKUKU
9238MADEN İŞLETME RUHSAT BEDELİ
9239ÇEVRE UYUM MASRAF KARŞILIKLARI
9240SİNEMA FİLM DESTEĞİNİN GERİ ALINMASI
9241ŞEHİRİÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ PROJE GELİRLERİ
9242KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI %50 EMANET
9244DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PAYI
9245SERBEST BÖLGE ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9246ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9247ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9248İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI
92495996 SAYILI KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTLERDEN GERİ ALINACAKLAR (MADDE 42)
9253ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ECRİMİSİL BEDELİ
9262TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
9264SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9265SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI
9266YARGILAMA GİDERLERİ
9267YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9268ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9278KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
9301GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
9302KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
93036183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
9304TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
9305SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
93061475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
93073516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9308SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
9309TURİZM PARA CEZASI
93105549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
9311TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
9312ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
93136112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9314ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN İPC
9315ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
93164054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
93175326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
93185326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
9319SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
9320SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU İPC.
93225378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN UYARINCA İPC
93234250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9324YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C.
9325SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23
9326DERNEKLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5253 sayılı KANUN)
9327ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İPC.
9337KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI İPC (660 SAYILI KHK)
9338DİĞER GENEL İPC
93391567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU İPC
9340FİKİR VE SANAT ESERLERİ İPC
9341MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
93426001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC
9364PASAPORT KANUNU İPC.
9399ANA VERGI YAVRU OLAN THK LARA İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN
94006736 sayılı Kanunun 6/1-d Maddesine göre verilecek ÖTV Beyannamesi (STOK)

Ticaret Borsaları Listesi

ADANA TICARET BORSASIAdresi : 

  ATATÜRK CAD.BELEDİYE KARŞISI NO:2 01330 SEYHAN

İl / İlçe : 

  ADANA / –

Telefon 1 : 

  322-4543631-

Telefon 2 : 

  4537034

Faks : 

  322-4543632-

WEB : http://www.adanatb.org.trE-Posta : genelsekreterlik@adanatb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ŞAHİN BİLGİÇ

MECLİS BAŞKANI : 

  SABAHATTİN YUMUŞAK

GENEL SEKRETER : 

  TURAN GÖKHAN ÖZTÜRK

 

ADIYAMAN TİCARET BORSASIAdresi : 

  GÖLBAŞI KARAYOLU ÜZERİ 6.KM

İl / İlçe : 

  ADIYAMAN / –

Telefon 1 : 

  416-2231877-

Telefon 2 : Faks : 

  416-2231879

WEB : http://www.adiyamantb.gov.trE-Posta : ticaret.borsasi@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MAHMUT FIRAT

MECLİS BAŞKANI : 

  ÖZCAN ÖNCEBE

GENEL SEKRETER : 

  ALİ UĞUR ÇİLCAN

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASIAdresi : 

  SELÇUKLU MAH. İZMİR KARAYOLU 8. KM NO: 16-18

İl / İlçe : 

  AFYONKARAHİSAR / –

Telefon 1 : 

  272-2525650-

Telefon 2 : 

  272-2525652

Faks : 

  272-2525653-

WEB : http://www.afyonborsa.org.trE-Posta : gensek@afyonborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET MÜHSÜRLER

MECLİS BAŞKANI : 

  FAHRETTİN ZOBALI

GENEL SEKRETER : 

  HÜSEYİN EKER

 

AKHISAR TICARET BORSASIAdresi : 

  HÜRRİYET MAHALLESİ 450.SOK.NO.103 AKHİSAR-MANİSA PK.45200

İl / İlçe : 

  MANİSA / AKHİSAR

Telefon 1 : 

  236-4141832-

Telefon 2 : 

  236.4132554

Faks : 

  236-4125542

WEB : http://www.akhisartb.org.trE-Posta : bilgi@akhisartb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALPER ALHAT

MECLİS BAŞKANI : 

  BAHATTİN ALKIN

GENEL SEKRETER : 

  GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ

 

AKSARAY TICARET BORSASIAdresi : 

  TARIM TİCARET MERKEZİ ARATOL BAHÇELİ MAH.157/ AHMET DAVUTOĞLU CAD. 5.BLOK NO:184

İl / İlçe : 

  AKSARAY / –

Telefon 1 : 

  382-3330066

Telefon 2 : 

  2151099

Faks : 

  382-2157449

WEB : http://www.aksaraytb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HAMİT ÖZKÖK

MECLİS BAŞKANI : 

  NURETTİN YAPILCAN

GENEL SEKRETER : 

  RAMAZAN ETLİK

 

AKSEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

  TİPİ MAH.YENİ BUĞDAY PAZARI NO:54 PK.32 42551

İl / İlçe : 

  KONYA / AKŞEHİR

Telefon 1 : 

  332-8136305-

Telefon 2 : Faks : 

  332-8121501

WEB : http://www.aksehirtb.org.tr/E-Posta : aksehirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YUSUF İZZETTİN YAYLA

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA DOĞAN

GENEL SEKRETER : 

  HASAN SAYIN ARI

 

AKYAZI TICARET BORSASIAdresi : 

  FATİH MAHALLESİ YAHYALI CADDESİ 54400

İl / İlçe : 

  SAKARYA / AKYAZI

Telefon 1 : 

  264-4186184-

Telefon 2 : 

  4185517

Faks : 

  264-4186186

WEB : http://www.akyazitb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALİ ŞENER BAYRAKTAR

MECLİS BAŞKANI : 

  HÜSAMETTİN ŞEN

GENEL SEKRETER : 

  ADEM İSMAİLTEVFİKOĞLU

 

ALACA TICARET BORSASIAdresi : 

  ZİLE CAD.ZAHİRE PAZARI NO:17/A

İl / İlçe : 

  ÇORUM / ALACA

Telefon 1 : 

  364-4112475

Telefon 2 : Faks : 

  364-4116189

WEB : http://www.alacatb.org.trE-Posta : alacatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  FAHRİ COŞKUN

MECLİS BAŞKANI : 

  NİHAT GÜNDER

GENEL SEKRETER : 

  FAİK YETGİN

 

ALASEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

  OSMAN AKÇA TÜCCARLAR SİTESİ NO:2 45600

İl / İlçe : 

  MANİSA / ALAŞEHİR

Telefon 1 : 

  236-6531366

Telefon 2 : Faks : 

  236-6540526

WEB : http://atb.org.tr/E-Posta : alasehirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HÜSEYİN SOYGÜR

MECLİS BAŞKANI : 

  YILMAZ YILDIRIM

GENEL SEKRETER : 

  HAKAN ALBAN

 

ANKARA TICARET BORSASIAdresi : 

  MACUN MAH.171.SOKAK NO:4 YENİMAHALLE

İl / İlçe : 

  ANKARA / –

Telefon 1 : 

  312-3270000

Telefon 2 : Faks : 

  312-3240857

WEB : http://www.ankaratb.org.tr/E-Posta : info@ankaratb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  FAİK YAVUZ

MECLİS BAŞKANI : 

  EROL GEMALMAZ

GENEL SEKRETER : 

  EYÜP ŞENOL ÖMEROĞLU

 

ANTAKYA TICARET BORSASIAdresi : 

  SÜREYYA HALEFOĞLU CADDESİ BORSA İŞ HANI K:1

İl / İlçe : 

  HATAY / –

Telefon 1 : 

  326-2144594-

Telefon 2 : 

  2151586

Faks : 

  326-2125748

WEB : http://www.antakyatb.gov.tr/E-Posta : info@antakyatb.gov.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET ALİ KUSEYRİ

MECLİS BAŞKANI : 

  VELİŞ BAHADIRLI

GENEL SEKRETER : 

  METİN KUSEYRİ

 

ANTALYA TICARET BORSASIAdresi : 

  CUMHURİYET CAD.BORSA İŞHANI KAT:2 07040

İl / İlçe : 

  ANTALYA / –

Telefon 1 : 

  242-2442670-

Telefon 2 : 

  2412828

Faks : 

  242-2411158

WEB : http://www.antalyaborsa.org.tr/E-Posta : info@antalyaborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALİ ÇANDIR

MECLİS BAŞKANI : 

  HÜSEYİN CAHİT KAYAN

GENEL SEKRETER : 

  TOLGAHAN ALAVANT

 

AYDIN TICARET BORSASIAdresi : 

  ATA MAHALLESİ DENİZLİ BULVARI NO:18 09010/AYDIN

İl / İlçe : 

  AYDIN / –

Telefon 1 : 

  256-2116145-

Telefon 2 : 

  256-211 63 1

Faks : 

  256-2116315

WEB : http://aydinticaretborsasi.org.tr/E-Posta : aydintb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  FEVZİ ÇONDUR

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET BAHRİ ERDEL

GENEL SEKRETER : 

  NESLİHAN KOÇ

 

BABAESKİ TİCARET BORSASIAdresi : 

  CUMHURİYET MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ NO:24

İl / İlçe : 

  KIRKLARELİ / BABAESKİ

Telefon 1 : 

  288-5121756

Telefon 2 : 

  5127556

Faks : 

  288-5125739

WEB : http://www.babaeskitb.org.tr/E-Posta : babaeskitb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  FAHRETTİN ÖZÜN

MECLİS BAŞKANI : 

  HİCRET ÖZCAN

GENEL SEKRETER : 

  İSMAİL DİMİTOKA

 

BAFRA TICARET BORSASIAdresi : 

  ALPARSLAN MAHALLESİ SİNOP/SAMSUN KARAYOLU ÜZERİ 55400

İl / İlçe : 

  SAMSUN / BAFRA

Telefon 1 : 

  362-5443300-

Telefon 2 : 

  BŞK.5443354

Faks : 

  362-5443353

WEB : http://www.bafratb.org.tr/E-Posta : bafraborsa@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NAMIK KİBAROĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA ACAR

GENEL SEKRETER : 

  BAYRAM TOSUN

 

BALIKESIR TICARET BORSASIAdresi : 

  TİCARET BORSASI SİTESİ ESKİ KEPSUT CAD. 3.KM 10040/BALIKESİR

İl / İlçe : 

  BALIKESİR / –

Telefon 1 : 

  0266-2398700

Telefon 2 : Faks : 

  0266-2418288

WEB : www.balikesirborsa.org.trE-Posta : balborsa@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  FARUK KULA

MECLİS BAŞKANI : 

  İBRAHİM AYTEKİN

GENEL SEKRETER : 

  ALTUĞ SUĞÜR

 

BANDIRMA TICARET BORSASIAdresi : 

  BALIKESİR ASFALTI 6.KM. PK.85

İl / İlçe : 

  BALIKESİR / BANDIRMA

Telefon 1 : 

  266-7338465-

Telefon 2 : 

  0266-7338435

Faks : 

  266-7338459

WEB : http://www.bantb.org.tr/E-Posta : bantb@bantb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HALİT SEZGİN

MECLİS BAŞKANI : 

  İSMAİL TUNÇBİLEK

GENEL SEKRETER : 

  ERTUNÇ İŞBAY

 

BATMAN TİCARET BORSASIAdresi : 

  HİLAL MAH. NERGİZ CAD. NO: 145 YENİ OTOGAR ARKASI

İl / İlçe : 

  BATMAN / –

Telefon 1 : 

  488-2153792

Telefon 2 : 

  212 50 76

Faks : 

  488-2146492

WEB : http://batmantb.org.trE-Posta : batmanborsa@hotmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ARİF GÜNEŞ

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET BEŞİR ALTUNÇ

GENEL SEKRETER : 

  VEHBİ AKBULUT

 

BIGA TICARET BORSASIAdresi : 

  GÜMÜŞÇAY CAD.ZAHİRECİLER SİTESİ NO:23

İl / İlçe : 

  ÇANAKKALE / BİGA

Telefon 1 : 

  286-3163339-

Telefon 2 : Faks : 

  286-3167780

WEB : http://www.bigatb.tobb.org.tr/E-Posta : bigatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MESUT OKYAY

MECLİS BAŞKANI : 

  FAHRETTİN DENİZ

GENEL SEKRETER : 

  HALİL EROL

 

BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASIAdresi : 

  KAYSERİ YOLU 3. KM.

İl / İlçe : 

  YOZGAT / BOĞAZLIYAN

Telefon 1 : 

  354-6452882

Telefon 2 : Faks : 

  354-6452022

WEB : http://www.bogazliyantb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HARUN HALICI

MECLİS BAŞKANI : 

  TAYYAR AKSU

GENEL SEKRETER : 

  ALİ AYIK

 

BOLVADİN TİCARET BORSASIAdresi : 

  LALASİNANPAŞA MAH. MODA SOKAK NO:5

İl / İlçe : 

  AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN

Telefon 1 : 

  272-6127220

Telefon 2 : Faks : 

  272-6127230

WEB : http://www.bolvadintb.org.tr/E-Posta : bolvadinticaretborsasi@hotmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ABDÜLKADİR BOYAR

MECLİS BAŞKANI : 

  LATİF BAYRAM

GENEL SEKRETER : 

  FATİH ÇELİKER

 

BURDUR TICARET BORSASIAdresi : 

  ÖZGÜR MAH. OTOTAMİRCİLER 5.SOKAK NO:1-7

İl / İlçe : 

  BURDUR / –

Telefon 1 : 

  248-2337991-

Telefon 2 : 

  233 38 76

Faks : 

  248-2337567

WEB : http://www.burdurtb.tobb.org.tr/E-Posta : burdurtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YILMAZ BAŞAR

MECLİS BAŞKANI : 

  HİKMET ÇANGIR

GENEL SEKRETER : 

  DERYA YILDIZ

 

BURSA TICARET BORSASIAdresi : 

  UZUNÇARŞI BORSA SOK.NO:3/1 16020

İl / İlçe : 

  BURSA / –

Telefon 1 : 

  224-2211218-

Telefon 2 : Faks : 

  224-2213030

WEB : http://btb.org.tr/E-Posta : bursaticaretborsasi@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ÖZER MATLI

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET AYDIN

GENEL SEKRETER : 

  FEHMİ YILDIZ

 

CANAKKALE TICARET BORSASIAdresi : 

  İSMETPAŞA MAH. ATİKHİSAR CAD. NO:104

İl / İlçe : 

  ÇANAKKALE / –

Telefon 1 : 

  286-2124770-

Telefon 2 : Faks : 

  286-2124769

WEB : http://www.canakkaleticaretborsasi.org.tr/E-Posta : ticaretborsasi@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SEFER KAYA ÜZEN

MECLİS BAŞKANI : 

  ABDULLAH DENİZ

GENEL SEKRETER : 

  SEVCAN ELVER

 

CANKIRI TİCARET BORSASIAdresi : 

  KASTAMONU YOLU ÜZERİ SÜT FABRİKASI KARŞISI NO:1

İl / İlçe : 

  ÇANKIRI / –

Telefon 1 : 

  376-2138880

Telefon 2 : 

  2138881

Faks : 

  376-2122653

WEB : http://www.cankiritb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SADULLAH ERDEM

MECLİS BAŞKANI : 

  HÜSNÜ ÜNAL

GENEL SEKRETER : 

  ÖZLEM KOCA

 

CARSAMBA TICARET BORSASIAdresi : 

  ÇAY MAH.KÜÇÜK HAMAM SOK.NO:6

İl / İlçe : 

  SAMSUN / ÇARŞAMBA

Telefon 1 : 

  362-8331396-

Telefon 2 : 

  8322426

Faks : 

  362-8322864

WEB : http://www.carsambatb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  KAZIM GÜROL YILMAZ

MECLİS BAŞKANI : 

  NURETTİN ÖZTEKİN

GENEL SEKRETER : 

  EFTAL YETİMOĞLU

 

CEYHAN TICARET BORSASIAdresi : 

  TÜRLÜBAŞ MAH.35.SOK.N0:6

İl / İlçe : 

  ADANA / CEYHAN

Telefon 1 : 

  322-6133019-

Telefon 2 : Faks : 

  322-6139128

WEB : http://www.ceyhantb.tobb.org.trE-Posta : ceyhanborsa@hotmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEMİCİ GÜLEÇYÜZ

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA AYDAR

GENEL SEKRETER : 

  MAHMUT ELMA

 

CİHANBEYLİ TİCARET BORSASIAdresi : 

  ANKARA KONYA YOLU 5.KM.

İl / İlçe : 

  KONYA / CİHANBEYLİ

Telefon 1 : 

  0332-6732223

Telefon 2 : Faks : 

  0332-6732210

WEB : http://www.cihanbeylitb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HACI KABAKCI

MECLİS BAŞKANI : 

  FARUK YILMAZ KANAT

GENEL SEKRETER : 

  ALİ ÇİVİ

 

CORLU TICARET BORSASIAdresi : 

  HIDIRAĞA MAH. SİNAN DEDE KÜME EVLER NO:2-A

İl / İlçe : 

  TEKİRDAĞ / ÇORLU

Telefon 1 : 

  282-6511130-

Telefon 2 : 

  6530717-6511

Faks : 

  282-6511073

WEB : http://www.corlutb.tobb.org.tr/E-Posta : corluticborsasi@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YÜKSEL ERTAN

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA YAVUZ AKIN

GENEL SEKRETER : 

  SELMA TOKSÖZ

 

CORUM TICARET BORSASIAdresi : 

  AKKENT MAH.T.C ÇORUM TİCARET BORSASI KOMPLEKSİ

İl / İlçe : 

  ÇORUM / –

Telefon 1 : 

  364-2240950-

Telefon 2 : 

  2242568-2247

Faks : 

  364-2124670

WEB : http://www.corumtb.org.trE-Posta : corumtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALİ BEKTAŞ

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA BOYRAZ

GENEL SEKRETER : 

  FUNDA ERTEKİN

 

CUBUK TICARET BORSASIAdresi : 

  CUMHURİYET MAH. SANAYİ CAD. NO: 8

İl / İlçe : 

  ANKARA / ÇUBUK

Telefon 1 : 

  312-8383581-

Telefon 2 : 

  312-8372575

Faks : 

  312-8382805

WEB : http://www.cubuktb.org.tr/E-Posta : cubuktb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  VELİ DEMİR

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET DEMİR

GENEL SEKRETER : 

  MEHMET BAL

 

DENIZLI TICARET BORSASIAdresi : 

  KAYALIK CAD.ULUÇARŞI İŞHANI KAT.5

İl / İlçe : 

  DENİZLİ / –

Telefon 1 : 

  258-2641990-

Telefon 2 : Faks : 

  258-2641989

WEB : http://www.denizlitb.tobb.org.tr/E-Posta : denizlitb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İBRAHİM TEFENLİLİ

MECLİS BAŞKANI : 

  İBRAHİM YAYAN

GENEL SEKRETER : 

  ALİ ŞAHİN

 

DIYARBAKIR TICARET BORSASIAdresi : 

  ŞANLIURFA YOLU 8.KM

İl / İlçe : 

  DİYARBAKIR / –

Telefon 1 : 

  412-2550909-

Telefon 2 : 

  2550922-26(5

Faks : 

  412-2550893-

WEB : http://www.ditib.org/E-Posta : bilgi@ditib.org, diyarbakirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ENGİN YEŞİL

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET AY

GENEL SEKRETER : 

  KAMİRAN KARADAĞ

 

DÜZCE TİCARET BORSASIAdresi : 

  D-100 KARAYOLU ÜZERİ İHSANİYE KÖYÜ

İl / İlçe : 

  DÜZCE / –

Telefon 1 : 

  380-5365217

Telefon 2 : 

  380-5365219

Faks : 

  380-5365218

WEB : http://www.duzcetb.org.tr/E-Posta : duzcetb@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NURETTİN KARSLIOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  RAHMİ SOLAK

GENEL SEKRETER : 

  HAVVA FIRKAN KOMİT

 

EDIRNE TICARET BORSASIAdresi : 

  BÜYÜKDÖLLÜK KÖYÜ YOLU ÜZERİ,TARIM AÇIK CEZAEVİ BİTİŞİĞİ P.K.:94 22020

İl / İlçe : 

  EDİRNE / –

Telefon 1 : 

  284-2268500

Telefon 2 : Faks : 

  284-2268501

WEB : http://www.etb.org.tr/E-Posta : etb@etb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ÖZAY ÖZTÜRK

MECLİS BAŞKANI : 

  FEDAİ ÇANIM

GENEL SEKRETER : 

  SERKAN KÖSEM

 

EDREMİT TİCARET BORSASIAdresi : 

  MENDERES BULVARI NO:83

İl / İlçe : 

  BALIKESİR / EDREMİT

Telefon 1 : 

  0266-3736566

Telefon 2 : Faks : 

  0266-3730701

WEB : http://www.edremittb.tobb.org.trE-Posta : edremitticaret@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ABDURRAHİM TARKAN DENİZER

MECLİS BAŞKANI : 

  ALİ RIZA TİMUR

GENEL SEKRETER : 

  SERVET YERLİ

 

ELAZIG TICARET BORSASIAdresi : 

  ÇARŞI MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:32/2

İl / İlçe : 

  ELAZIĞ / –

Telefon 1 : 

  424-2386406-

Telefon 2 : 

  424-2386405

Faks : 

  424-2184904

WEB : http://www.elazigtb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET ALİ DUMANDAĞ

MECLİS BAŞKANI : 

  ABDULKERİM SİS

GENEL SEKRETER : 

  MURAT ÇİÇEK

 

EREGLI/KONYA TICARET BORSASIAdresi : 

  ZİYA GÖKALP MAH.REGÜLATÖR CAD. ER-SU MEYVE SUYU FAB.KARŞISI (YENİ BUĞDAY PAZARI)

İl / İlçe : 

  KONYA / KON.EREĞLİ

Telefon 1 : 

  332-7347141-

Telefon 2 : Faks : 

  332-7345804

WEB : http://www.ereglitb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ZEKERİYA ÜNLÜ

MECLİS BAŞKANI : 

  DURMUŞ ALİ YÖNET

GENEL SEKRETER : 

  TUNCAY TUNÇ

 

ERZİNCAN TİCARET BORSASIAdresi : 

  FEVZİPAŞA CAD.NO:19

İl / İlçe : 

  ERZİNCAN / –

Telefon 1 : 

  0446-2147755

Telefon 2 : 

  0446-2147757

Faks : 

  0446-2147758

WEB : http://www.erzincantb.org.tr/E-Posta : erzincantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NECMİ YAPINCA

MECLİS BAŞKANI : 

  SÜLEYMAN YILDIRIM

GENEL SEKRETER : 

  FUAT ÇAMURCU

 

ERZURUM TICARET BORSASIAdresi : 

  ALİ PAŞA MAH.MUSALLA CAD.NO:19

İl / İlçe : 

  ERZURUM / –

Telefon 1 : 

  442-2420240-

Telefon 2 : 

  442-2420242

Faks : 

  442-2420244

WEB : http://www.erzurumtb.org.tr/E-Posta : erzurumtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İSMAİL HAKKI HINISLIOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET AKGÜN

GENEL SEKRETER : 

  ENSAR KORUCUK

 

ESKISEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

  GUNDOĞDU MAH. BORSA CAD. NO:21

İl / İlçe : 

  ESKİŞEHİR / –

Telefon 1 : 

  222-2372783

Telefon 2 : 

  222-2372786

Faks : 

  222-2379450

WEB : http://www.esktb.org.tr/E-Posta : etb@turkport.netYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ÖMER ZEYDAN

MECLİS BAŞKANI : 

  HASAN ÖZTÜRK

GENEL SEKRETER : 

  ADNAN YILMAZ

 

FATSA TICARET BORSASIAdresi : 

  M.KEMAL PAŞA MAH.ATA CAD.NO:6

İl / İlçe : 

  ORDU / FATSA

Telefon 1 : 

  452-4235355

Telefon 2 : Faks : 

  452-4233432

WEB : http://www.fatsatb.org.trE-Posta : fatsatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALİ FEYZİ

MECLİS BAŞKANI : 

  HÜSEYİN AYDIN

GENEL SEKRETER : 

  OSMAN CARLI

 

GAZIANTEP TICARET BORSASIAdresi : 

  GATEM BÖLGESİ BORSA SARAYI 27170 ŞEHİTKAMİL

İl / İlçe : 

  GAZİANTEP / –

Telefon 1 : 

  342-2380839-

Telefon 2 : 

  2381673-2381

Faks : 

  342-2381675

WEB : http://www.gtb.org.tr/E-Posta : gtb@gtb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  AHMET TİRYAKİOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  SELAMİ MEMİŞ

GENEL SEKRETER : 

  ÖZGÜR BAYRAM

 

GEMLIK TICARET BORSASIAdresi : 

  DR.ZİYA KAYA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:2

İl / İlçe : 

  BURSA / GEMLİK

Telefon 1 : 

  224-5134373-

Telefon 2 : 

  5140881

Faks : 

  224-5140882

WEB : http://www.gemliktb.org.tr/E-Posta : gemliktb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ÖZDEN ÇAKIR

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA DOĞAN

GENEL SEKRETER : 

  BAHADIR SELVİ

 

GIRESUN TICARET BORSASIAdresi : 

  GÜRE MAH.ŞEHİT P. ASTB.KD. BAŞÇAVUŞ ÖMER HALİSDEMİR CAD. NO:24

İl / İlçe : 

  GİRESUN / –

Telefon 1 : 

  454-2161023

Telefon 2 : Faks : 

  454-2123158

WEB : http://www.giresuntb.org.trE-Posta : info@giresuntb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  TEMEL YANIKOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  HARUN AYDIN

GENEL SEKRETER : 

  EREN NİZAM

 

GÖNEN TİCARET BORSASIAdresi : 

  KURTULUŞ MAH.HÜSEYİN TÜMER CAD. NO:94

İl / İlçe : 

  BALIKESİR / GÖNEN

Telefon 1 : 

  0266-7621742

Telefon 2 : Faks : 

  0266-7621764

WEB : http://www.gonentb.tobb.org.tr/E-Posta : gonentb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İBRAHİM MUTLU

MECLİS BAŞKANI : 

  MUSTAFA AVCI

GENEL SEKRETER : 

  TANER KEŞANLI

 

HAYMANA TICARET BORSASIAdresi : 

  SEYRAN MAH.YENİCE YOLU ÜZERİ 1.KM HAYMANA

İl / İlçe : 

  ANKARA / HAYMANA

Telefon 1 : 

  312-6581866-

Telefon 2 : Faks : 

  312-6581866

WEB : http://www.haymanaborsasi.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SERVET ÖZER

MECLİS BAŞKANI : 

  HASAN HÜSEYİN EMEKTAR

GENEL SEKRETER : 

  LOKMAN SARI

 

HAYRABOLU TICARET BORSASIAdresi : 

  KAHYA MAHALLESİ PROF.DR.ERHAN TABAKOĞLU CAD. NO:1

İl / İlçe : 

  TEKİRDAĞ / HAYRABOLU

Telefon 1 : 

  282-3151178-

Telefon 2 : Faks : 

  282-3151179

WEB : http://hayrabolutb.org.tr/E-Posta : hayrabolutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SÜREYYA ÇİFTÇİOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET AKGÜN

GENEL SEKRETER : 

  SAİM DEMİRBAŞ

 

IGDIR TICARET BORSASIAdresi : 

  CUMHURİYET MAH.ZÜBEYDE HANIM BULVARI (AKBANK YANI) EMİN EKİNCİ İŞ MERKEZİ KAT:3

İl / İlçe : 

  IĞDIR / –

Telefon 1 : 

  476-2279177

Telefon 2 : Faks : 

  476-2270080

WEB : http://igdirtb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SERHAT KUMTEPE

MECLİS BAŞKANI : 

  KASIM ÇANKAYA

GENEL SEKRETER : 

  SİBEL GÜNEŞ

 

ILGIN TİCARET BORSASIAdresi : 

  UÇARI MAHALLESİ YENİ BUĞDAY PAZARI 42600

İl / İlçe : 

  KONYA / ILGIN

Telefon 1 : 

  332-8810426-

Telefon 2 : Faks : 

  332-8827411

WEB : http://www.ilgintb.org.tr/E-Posta : ilgintb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  LÜTFİ KOÇ

MECLİS BAŞKANI : 

  DERMAN ESER

GENEL SEKRETER : 

  EMRAH SÜRÜCÜ

 

IPSALA TICARET BORSASIAdresi : 

  ENEZ CAD.KABRİSTAN SOK.NO:105 NO:60

İl / İlçe : 

  EDİRNE / İPSALA

Telefon 1 : 

  284-6161809-

Telefon 2 : Faks : 

  284-6161178

WEB : http://www.ipsalatb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İBRAHİM GİRGİN

MECLİS BAŞKANI : 

  NECATİ GÖRÜR

GENEL SEKRETER : 

  CÜNEYT ALTINBAŞ

 

ISKENDERUN TICARET BORSASIAdresi : 

  CUMHURİYET MEYDANI 40.SOK.NO:7 PK.130

İl / İlçe : 

  HATAY / İSKENDERUN

Telefon 1 : 

  326-6171185-

Telefon 2 : Faks : 

  326-6142830

WEB : http://www.iskenderuntb.org.tr/E-Posta : iskenderuntb@linuxmail.orgYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SÜLEYMAN ÖZER

MECLİS BAŞKANI : 

  İBRAHİM KIRICI

GENEL SEKRETER : 

  AHMET ENGİN VAYISOĞLU

 

ISPARTA TİCARET BORSASIAdresi : 

  KUTLUBEY MAHALLESİ-ÇINAR SOKAK NO:13

İl / İlçe : 

  ISPARTA / –

Telefon 1 : 

  246-2328360-

Telefon 2 : 

  2326674

Faks : 

  246-2326740

WEB : http://www.ispartatb.org.tr/E-Posta : ispartatb@ispartatb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  AHMET ADAR

MECLİS BAŞKANI : 

  NURİ SELÇUK

GENEL SEKRETER : 

  ALİ KOYAK

 

ISTANBUL TICARET BORSASIAdresi : 

  ZAHİRE BORSASI SOK.NO:3 34112 BAHÇEKAPI

İl / İlçe : 

  İSTANBUL / –

Telefon 1 : 

  212-5118440

Telefon 2 : 

  5118441

Faks : 

  212-5222677

WEB : http://www.istib.org.trE-Posta : gensek@istib.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALİ KOPUZ

MECLİS BAŞKANI : 

  BÜLENT KASAP

GENEL SEKRETER : 

  ALİ YAVUZ YİĞİT

 

IZMIR TICARET BORSASIAdresi : 

  GAZİ BULVARI NO:2 35210

İl / İlçe : 

  İZMİR / –

Telefon 1 : 

  232-4251370-

Telefon 2 : Faks : 

  232-4842954

WEB : http://www.itb.org.tr/E-Posta : info@itb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  IŞINSU KESTELLİ

MECLİS BAŞKANI : 

  ŞÜKRÜ BARIŞ KOCAGÖZ

GENEL SEKRETER : 

  ERÇİN GÜDÜCÜ

 

KADİRLİ TİCARET BORSASIAdresi : 

  K.KARA BULVARI KIZILAY İŞ HANI NO:14 K:2

İl / İlçe : 

  OSMANİYE / KADİRLİ

Telefon 1 : 

  328-7174300-

Telefon 2 : Faks : 

  328-7177890

WEB : http://www.kadirlitb.tobb.org.tr/E-Posta : kadirlitb@posta.tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YASİN TATLI

MECLİS BAŞKANI : 

  SEYFETTİN ÖZTOK

GENEL SEKRETER : 

  HÜSEYİN ALICI

 

KAHRAMANMARAS TICARET BORSASIAdresi : 

  BORSA CADDESİ-TRABZON BULVARI NO:9

İl / İlçe : 

  K.MARAŞ / –

Telefon 1 : 

  344-2259440-

Telefon 2 : Faks : 

  344-2259439-

WEB : http://kmtb.org.tr/E-Posta : borsa@kmarasborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  AHMET DURAN BALSUYU

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET TAŞ

GENEL SEKRETER : 

  AHMET BALBABA

 

KARACABEY TICARET BORSASIAdresi : 

  BANDIRMA YOLU ÜZERİ 1.KM 16700-KARACABEY

İl / İlçe : 

  BURSA / KARACABEY

Telefon 1 : 

  224-6761376-

Telefon 2 : 

  224-6769197

Faks : 

  224-6769125

WEB : http://www.karacabeytb.org.tr/E-Posta : iletisim@karacabeytb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MURAD BERTAN

MECLİS BAŞKANI : 

  HALİT ELBİR

GENEL SEKRETER : 

  İBRAHİM TEMEL

 

KARAMAN TICARET BORSASIAdresi : 

  HASAN ÖZKAYMAK BUĞDAY PAZARI NO:2 70100

İl / İlçe : 

  KARAMAN / –

Telefon 1 : 

  338-2133769

Telefon 2 : 

  338-2136183

Faks : 

  338-2135892

WEB : http://www.karamantb.org.tr/E-Posta : karamantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  EKREM BAŞTUĞ

MECLİS BAŞKANI : 

  EKREM ÇAVAŞ

GENEL SEKRETER : 

  MEHMET METİN DEMİR

 

KARAPINAR TICARET BORSASIAdresi : 

  ADALET MAH.15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ CAD. YENİ BUĞDAY PAZARI NO:67

İl / İlçe : 

  KONYA / KARAPINAR

Telefon 1 : 

  332-7557680

Telefon 2 : Faks : 

  332-7557681

WEB : http:/www.karapinartb.org.trE-Posta : karapinartb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NAZIM SEZER

MECLİS BAŞKANI : 

  NAİM BOZU

GENEL SEKRETER : 

  HALİL TÜYSÜZ

 

KARS TICARET BORSASIAdresi : 

  İSTASYON MAH.İSMAİL AYTEMİZ CAD. NO:240 MERKEZ

İl / İlçe : 

  KARS / –

Telefon 1 : 

  0474-2120764

Telefon 2 : Faks : 

  474-2231073

WEB : http://www.karstb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İSMET ÇELİK

MECLİS BAŞKANI : 

  MUHLİS ACAY

GENEL SEKRETER : 

  ADEM MOCO

 

KASTAMONU TİCARET BORSASIAdresi : 

  SİNANBEY SOKAK NO:1

İl / İlçe : 

  KASTAMONU / –

Telefon 1 : 

  366-2144440

Telefon 2 : Faks : 

  366-2145655

WEB : http://www.kastamonutb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SEDAT İŞERİ

MECLİS BAŞKANI : 

  ÖMER FARUK YANIK

GENEL SEKRETER : 

  EMRE UZER

 

KAYSERI TICARET BORSASIAdresi : 

  SANAYİ MAHALLESİ KOCASİNAN BULVARI NO:70

İl / İlçe : 

  KAYSERİ / –

Telefon 1 : 

  352-3366888

Telefon 2 : Faks : 

  352-3360373

WEB : http://www.kayseritb.org.tr/E-Posta : info@kayseritb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ŞABAN ÜNLÜ

MECLİS BAŞKANI : 

  RECEP BAĞLAMIŞ

GENEL SEKRETER : 

  FATİH MERDOĞLU

 

KESAN TICARET BORSASIAdresi : 

  ZAHİRECİLER SİTESİ SOSYAL TESİSLERİ P.K.13

İl / İlçe : 

  EDİRNE / KEŞAN

Telefon 1 : 

  284-7141087

Telefon 2 : 

  7141301

Faks : 

  284-7144293

WEB : http://www.kesantb.tobb.org.trE-Posta : kesantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YUSUF YÖRÜK

MECLİS BAŞKANI : 

  NECMİ KAYMAZ

GENEL SEKRETER : 

  EMİNE KAYMAK

 

KIRIKKALE TİCARET BORSASIAdresi : 

  YENİDOĞAN MAHALLESİ OSMAN TİRYAKİ CAD.NO:4/5

İl / İlçe : 

  KIRIKKALE / –

Telefon 1 : 

  318/2248904

Telefon 2 : Faks : 

  318-2248905

WEB : http://www.kirikkaletb.org.tr/E-Posta : info@kirikkaletb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HARUN SÜMER

MECLİS BAŞKANI : 

  SADIK BİLDİK

GENEL SEKRETER : 

  HARUN KAHRAMAN

 

KIRKLARELI TICARET BORSASIAdresi : 

  İSTANBUL YOLU ÜZERİ 1.KM

İl / İlçe : 

  KIRKLARELİ / –

Telefon 1 : 

  288-2141013

Telefon 2 : Faks : 

  288-2144750

WEB : http://www.kirklarelitb.org.tr/E-Posta : ktb@kirklarelitb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  TURHAN ALTINTEL

MECLİS BAŞKANI : 

  RECEP TUNA

GENEL SEKRETER : 

  UMUT KARASEYFİOĞLU

 

KIRŞEHİR TİCARET BORSASIAdresi : 

  ORGANİZE SAN.YOLU CANLI HAYVAN PAZARI TARIM TİCARET MERKEZİ

İl / İlçe : 

  KIRŞEHİR / –

Telefon 1 : 

  386-2528250-

Telefon 2 : Faks : 

  386-2528251

WEB : http://www.kirsehirtb.org.trE-Posta : kirsehirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NEŞET YAVUZ

MECLİS BAŞKANI : 

  SÜLEYMAN KAYA

GENEL SEKRETER : 

  BATTAL ÇELİK

 

KIZILTEPE TİCARET BORSASIAdresi : 

  ATATÜRK BULVARI 529.SOK. DÜNDARLAR İŞ MERKEZİ TOPRAK BLOK KAT:4

İl / İlçe : 

  MARDİN / KIZILTEPE

Telefon 1 : 

  482-3127175

Telefon 2 : Faks : 

  482-3133132

WEB : http://www.kiziltepetb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET ŞAHİN

MECLİS BAŞKANI : 

  NEZİR YILDIZ

GENEL SEKRETER : 

  ABDULKADİR ŞAHİN

 

KONYA TİCARET BORSASIAdresi : 

  ADANA-ANKARA ÇEVRE YOLU 42050

İl / İlçe : 

  KONYA / –

Telefon 1 : 

  332-3421444

Telefon 2 : Faks : 

  332-3421456

WEB : http://www.ktb.org.tr/E-Posta : bilgi@ktb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HÜSEYİN ÇEVİK

MECLİS BAŞKANI : 

  SELÇUK ÖCAL

GENEL SEKRETER : 

  ESAT BİLİCİ

 

KOZAN TİCARET BORSASIAdresi : 

  VARSAKLAR MAH.SIRKINTI CAD. HUBUBATÇILAR SİTESİ NO:352/A KOZAN

İl / İlçe : 

  ADANA / KOZAN

Telefon 1 : 

  322-5166145

Telefon 2 : 

  5166146

Faks : 

  322-5166147

WEB : http://www.kozantb.tobb.org.tr/E-Posta : kozantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET YAĞAN

MECLİS BAŞKANI : 

  TURGAY BOZKURT

GENEL SEKRETER : 

  ABDULLAH KILINÇ

 

KUMLUCA TİCARET BORSASIAdresi : 

  YENİ MAH.AHMET ALİ AĞA BULVARI NO:2 KAT:2

İl / İlçe : 

  ANTALYA / KUMLUCA

Telefon 1 : 

  242-8873333

Telefon 2 : Faks : 

  242- 8873130

WEB : http://www.kumlucatb.tobb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  FATİH DURDAŞ

MECLİS BAŞKANI : 

  EKREM KARAKAYA

GENEL SEKRETER : 

  EŞREF AYDIN

 

KÜTAHYA TİCARET BORSASIAdresi : 

  KÜTAHYA TAVŞANLI KARAYOLU BULVARI NO:34

İl / İlçe : 

  KÜTAHYA / –

Telefon 1 : 

  274-2233043-

Telefon 2 : Faks : 

  274-2233064

WEB : http://www.kutbo.org.tr/E-Posta : kutbo@kutbo.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NECATİ GÜLTEKİN

MECLİS BAŞKANI : 

  ÜMRAN ÖZBAY

GENEL SEKRETER : 

  YASEMİN YOL

 

LULEBURGAZ TICARET BORSASIAdresi : 

  DURAK MAH.İNÖNÜ 1. CADDE NO:1

İl / İlçe : 

  KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ

Telefon 1 : 

  288-4201450

Telefon 2 : 

  4201370

Faks : 

  288-4201833

WEB : http://www.ltb.org.trE-Posta : ltb@ltb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  KENAN VAR

MECLİS BAŞKANI : 

  YAŞAR CİHAN

GENEL SEKRETER : 

  MURAT KAVAL

 

MALATYA TICARET BORSASIAdresi : 

  İSMETİYE MAH. BUHARA CADDESİ YENİ MEKTEP SOK.NO:181/A

İl / İlçe : 

  MALATYA / –

Telefon 1 : 

  422-3255757

Telefon 2 : Faks : 

  422-3225039

WEB : http://malatyatb.tobb.org.tr/E-Posta : malatyatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  GÜRSEL ÖZBEY

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET AKİF BAŞTÜRK

GENEL SEKRETER : 

  ABDULVAHAP BULGURLU

 

MALKARA TICARET BORSASIAdresi : 

  GAZİBEY MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ YANI

İl / İlçe : 

  TEKİRDAĞ / MALKARA

Telefon 1 : 

  282-4271035/

Telefon 2 : 

  4278372

Faks : 

  282-4270665

WEB : http://www.malkaratb.org.tr/E-Posta : malkaratb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ATİLA AYAZ

MECLİS BAŞKANI : 

  ADNAN SUNGUR

GENEL SEKRETER : 

  FATİH YILMAZ

 

MANISA TICARET BORSASIAdresi : 

  EGE MAHALLESİ BORSA CADDESİ NO:20 ŞEHZADELER

İl / İlçe : 

  MANİSA / –

Telefon 1 : 

  236-2310078

Telefon 2 : Faks : 

  236-2311532-

WEB : http://manisatb.org.tr/E-Posta : info@manisatb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SADIK ÖZKASAP

MECLİS BAŞKANI : 

  ERGUN TÜREK

GENEL SEKRETER : 

  MUTLU KARAKAŞ

 

MERSIN TICARET BORSASIAdresi : 

  ÜÇ OCAK MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI (MERSİN-ADANA KARAYOLU ÜZERİ)YENİ HAL KAVŞAĞI MEV.LİMAN D GİRİŞİ YANI

İl / İlçe : 

  MERSİN / –

Telefon 1 : 

  324-2385900

Telefon 2 : Faks : 

  324-2336022-

WEB : http://www.mersintb.org/E-Posta : mersinborsa@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ÖMER ABDULLAH ÖZDEMİR

MECLİS BAŞKANI : 

  HÜSEYİN ARSLAN

GENEL SEKRETER : 

  İSMAİL SARI

 

MUĞLA TİCARET BORSASIAdresi : 

  KARAMEHMET MAH. 1.SOKAK NO:40 (KIYANÇ YAŞAM EVLERİ YANI) MENTEŞE

İl / İlçe : 

  MUĞLA / –

Telefon 1 : 

  0252-2124006

Telefon 2 : 

  2124007

Faks : 

  0252-2124010

WEB : http://www.muglaticaretborsasi.org.tr/E-Posta : info@muglaticaretborsasi.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HASAN GÖKMEN

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET MERPEZ

GENEL SEKRETER : 

  SADETTİN ÖZER

 

MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASIAdresi : 

  FEVZİDEDE MAHALLESİ MEZBAHA CADDESİ NO:18

İl / İlçe : 

  BURSA / M.KEMALPAŞA

Telefon 1 : 

  224-6140088

Telefon 2 : Faks : 

  224-6138705

WEB : http://www.mkptb.org.trE-Posta : mkptbo@ixir.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ALİ ALTINTAŞ

MECLİS BAŞKANI : 

  NECATİ GÜNİNDİ

GENEL SEKRETER : 

  OKAN ÇAKIR

 

NAZILLI TICARET BORSASIAdresi : 

  CUMHURİYET MAH.228.SOK.NO:33

İl / İlçe : 

  AYDIN / NAZİLLİ

Telefon 1 : 

  256-3131418

Telefon 2 : Faks : 

  256-3132288

WEB : http://www.nazillitb.org.tr/E-Posta : info@nazillitb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ZİYA AKSÜT

MECLİS BAŞKANI : 

  NEVZAT İZGÜ

GENEL SEKRETER : 

  NİLÜFER AŞIKOĞLU

 

NEVŞEHİR TİCARET BORSASIAdresi : 

  AKSARAY CADDESİ NO:14

İl / İlçe : 

  NEVŞEHİR / –

Telefon 1 : 

  384-2128103

Telefon 2 : 

  05308779606-

Faks : 

  384-2128102

WEB : http://www.ntb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İBRAHİM SALAŞ

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET HAVALI

GENEL SEKRETER : 

  UĞUR AYDOĞAN

 

NİĞDE TİCARET BORSASIAdresi : 

  BANKALAR CADDESİ NO:17 KAT :3 51100

İl / İlçe : 

  NİĞDE / –

Telefon 1 : 

  0388-2327336

Telefon 2 : Faks : 

  0388-2121760

WEB : http://www.nigdetb.org.trE-Posta : nigdetb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ZAFER UYANIK

MECLİS BAŞKANI : 

  EMİN BEŞER

GENEL SEKRETER : 

  SACİT KOÇ

 

NİZİP TİCARET BORSASIAdresi : 

  İSTASYON MAH. E-90 KARAYOLU ÜZERİ BORSA HİZMET BİNASI

İl / İlçe : 

  GAZİANTEP / NİZİP

Telefon 1 : 

  342-5181690-

Telefon 2 : Faks : 

  342-5181692

WEB : http://www.nizipticaretborsasi.org.trE-Posta : niziptb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  İBRAHİM SARI

MECLİS BAŞKANI : 

  MAHMUT ŞAHİN

GENEL SEKRETER : 

  M.ERAY ÖLÇAL

 

NUSAYBİN TİCARET BORSASIAdresi : 

  YENİ TURAN MAHALLESİ MİTHATPAŞA SOKAK B-BLOK NO:2-1 KAT:2 NO:4 AKTAŞLAR APT.

İl / İlçe : 

  MARDİN / NUSAYBİN

Telefon 1 : 

  482-4154071

Telefon 2 : Faks : 

  482-4152605

WEB : http://www.nusaybintb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  NECDET AKTAŞ

MECLİS BAŞKANI : 

  UMİT YUMUŞAK

GENEL SEKRETER : 

  ABDULLAH DAL

 

ODEMIS TICARET BORSASIAdresi : 

  SARAÇOĞLU CAD.ATASOY İŞHANI NO:3/210-211 35750

İl / İlçe : 

  İZMİR / ÖDEMİŞ

Telefon 1 : 

  232-5451378-

Telefon 2 : Faks : 

  232-5452438-

WEB : http://www.otb.org.tr/E-Posta : odemistb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ABDÜLLATİF AKA

MECLİS BAŞKANI : 

  TURGUT AKIN

GENEL SEKRETER : 

  ALİ ÖZ

 

ORDU TICARET BORSASIAdresi : 

  SÜLEYMAN FELEK CAD.NO:101 ALTINORDU

İl / İlçe : 

  ORDU / –

Telefon 1 : 

  452-2252029-

Telefon 2 : 

  452-2252032-

Faks : 

  452-2252034-

WEB : http://www.ordutb.org.tr/E-Posta : ordutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ZİVER KAHRAMAN

MECLİS BAŞKANI : 

  YILMAZ AKDENİZ

GENEL SEKRETER : 

  BİROL ÖZTÜRK

 

OSMANIYE TICARET BORSASIAdresi : 

  İSTİKLAL MAH.M.ŞEHİT MEHMET EROĞLU CAD.NO:58

İl / İlçe : 

  OSMANİYE / –

Telefon 1 : 

  328-8141133

Telefon 2 : 

  8133043

Faks : 

  328-8145735

WEB : http://www.osmaniyetb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SAİT ÇENET

MECLİS BAŞKANI : 

  SEYFETTİN ŞEHİDOĞLU

GENEL SEKRETER : 

  SÜLEYMAN BÖRKLÜ

 

POLATLI TICARET BORSASIAdresi : 

  TİCARET BORSASI SİTESİ

İl / İlçe : 

  ANKARA / POLATLI

Telefon 1 : 

  312-6255006-

Telefon 2 : 

  6255060

Faks : 

  312-6255025

WEB : http://www.polatliborsa.org.tr/E-Posta : webmaster@polatliborsa.org.tr, admin@polatliborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YAHYA TOPLU

MECLİS BAŞKANI : 

  OSMAN ÖZEL

GENEL SEKRETER : 

  TUGAY AYDOĞDU

 

REYHANLI TICARET BORSASIAdresi : 

  FEVZİ ÇAKMAK CAD. YENİ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ NO:110

İl / İlçe : 

  HATAY / REYHANLI

Telefon 1 : 

  326-4135120

Telefon 2 : 

  4135122

Faks : 

  326-4131428

WEB : http://www.reyhanlitb.org/E-Posta : reyhanlitb@gmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  BÜLENT KARACA

MECLİS BAŞKANI : 

  İSMET ÇALIM

GENEL SEKRETER : 

  UFUK TOKDEMİR

 

RİZE TİCARET BORSASIAdresi : 

  İSLAMPAŞA MAH.MENDERES BULVARI NO: 522

İl / İlçe : 

  RİZE / –

Telefon 1 : 

  464-2174313-

Telefon 2 : 

  2130660-2147

Faks : 

  464-2173994

WEB : http://www.rtb.org.tr/E-Posta : ribor@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET ERDOĞAN

MECLİS BAŞKANI : 

  RESUL OKUMUŞ

GENEL SEKRETER : 

  İSMAİL KOCAMAN

 

SAKARYA TICARET BORSASIAdresi : 

  TEKELER MAH.ÇEVRE YOLU ÜZERİ

İl / İlçe : 

  SAKARYA / –

Telefon 1 : 

  264-2784230(

Telefon 2 : 

  2784235

Faks : 

  264-2784232

WEB : http://www.stb.org.tr/E-Posta : sakarya@stb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  CEVDET METE

MECLİS BAŞKANI : 

  RECEP PULAT

GENEL SEKRETER : 

  YASEMİN ARIKAN

 

SALIHLI TICARET BORSASIAdresi : 

  GAZİLER MAHALLESİ TÜCCARLAR SİTESİ

İl / İlçe : 

  MANİSA / SALİHLİ

Telefon 1 : 

  236-7141181

Telefon 2 : 

  7130643

Faks : 

  236-7130643

WEB : http://www.salihlitb.org.trE-Posta : salihlitb@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YETİŞ AKSOY

MECLİS BAŞKANI : 

  HALİL ÇÖYGÜN

GENEL SEKRETER : 

  TURAN YALÇIN

 

SAMSUN TICARET BORSASIAdresi : 

  KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI G BLOK NO:1 YEŞİLKENT

İl / İlçe : 

  SAMSUN / –

Telefon 1 : 

  362-4355075-

Telefon 2 : Faks : 

  362-4314737

WEB : http://www.samsuntb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SİNAN ÇAKIR

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET TAKIŞ

GENEL SEKRETER : 

  AHMET ALİYAZICI

 

SANDIKLI TİCARET BORSASIAdresi : 

  YENİ ZAHİRE PAZARI NO:70

İl / İlçe : 

  AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI

Telefon 1 : 

  0272-5120080

Telefon 2 : Faks : 

  0272-5120085

WEB : http://www.sandiklitb.org.tr/E-Posta : sandikliborsa@e-kolaymail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HİDAYET ŞAHİN

MECLİS BAŞKANI : 

  REŞİT MUTLU

GENEL SEKRETER : 

  MEHMET ŞENGÜN

 

SANLIURFA TICARET BORSASIAdresi : 

  PAŞABAĞI MAH.ZAFER CADDESİ BORSA BİNASI NO:13 HALİLİYE

İl / İlçe : 

  Ş.URFA / –

Telefon 1 : 

  414-3151066

Telefon 2 : Faks : 

  414-3151069

WEB : http://www.sutb.org.trE-Posta : sanliurfatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET KAYA

MECLİS BAŞKANI : 

  ÖMER EYYÜPOĞLU

GENEL SEKRETER : 

  MEHMET DURMUŞ

 

SIVAS TICARET BORSASIAdresi : 

  CELAL BAYAR CAD.DEMİRCİLERARDI MAH. NO:3

İl / İlçe : 

  SİVAS / –

Telefon 1 : 

  346-2222509-

Telefon 2 : Faks : 

  346-221 33 3

WEB : http://www.sivastb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ABDULKADİR HASTAOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  İHSAN AKSOY

GENEL SEKRETER : 

  SEMA GÖRCÜN

 

SOKE TICARET BORSASIAdresi : 

  MİLAS ÇEVRE YOLU ÜZERİ,D.S.İ YANI P.K.35 09200

İl / İlçe : 

  AYDIN / SÖKE

Telefon 1 : 

  256-5181625-

Telefon 2 : Faks : 

  256-5122905

WEB : http://www.soketb.org.tr/E-Posta : info@soketb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SALİH DENİZ GÜNAL

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET NEJAT SAĞEL

GENEL SEKRETER : 

  YALÇIN ATEŞ

 

SUNGURLU TICARET BORSASIAdresi : 

  YENİ BUĞDAY PAZARI 19300

İl / İlçe : 

  ÇORUM / SUNGURLU

Telefon 1 : 

  364-3115620-

Telefon 2 : Faks : 

  364-3117711

WEB : http://www.sungurlutb.org.tr/E-Posta : sungurlutb@mynet.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HALİM KARAÇİL

MECLİS BAŞKANI : 

  MURTAZA UYANIKER

GENEL SEKRETER : 

  LEVENT AKKAŞ

 

SUSURLUK TİCARET BORSASIAdresi : 

  HAN MAH.ŞEHİT FİKRET GÜNEY CAD. NO:6

İl / İlçe : 

  BALIKESİR / SUSURLUK

Telefon 1 : 

  0266-8655457

Telefon 2 : Faks : 

  0266-8655469

WEB : http://www.susurluktb.tobb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SEFER GÖÇER

MECLİS BAŞKANI : 

  HÜSEYİN AVCIOĞLU TUNALI

GENEL SEKRETER : 

  HAMİT YILDIZ

 

TARSUS TICARET BORSASIAdresi : 

  ŞAHİN MAH. 3294 SOKAK NO:1

İl / İlçe : 

  MERSİN / TARSUS

Telefon 1 : 

  324-6244074

Telefon 2 : 

  6241668

Faks : 

  324-6244075

WEB : http://tarsustb.tobb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MURAT KAYA

MECLİS BAŞKANI : 

  TEVFİK BAŞARIR

GENEL SEKRETER : 

  HASAN ŞANLI

 

TEKIRDAG TICARET BORSASIAdresi : 

  HAYRABOLU -MURATLI ÇEVRE YOLU ÜZERİ ZAHİRECİLER SİTESİ YANI P.K.59400

İl / İlçe : 

  TEKİRDAĞ / –

Telefon 1 : 

  282-2611060

Telefon 2 : Faks : 

  282-2611309

WEB : http://www.tdag-ticbor.org.tr/E-Posta : borsa@tdag-ticbor.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  OSMAN SARI

MECLİS BAŞKANI : 

  BAHATTİN ATICILAR

GENEL SEKRETER : 

  ERCAN İZGİ

 

TERME TICARET BORSASIAdresi : 

  YENİMAHALLE IRMAK CAD.NO:1 K:2

İl / İlçe : 

  SAMSUN / TERME

Telefon 1 : 

  362-8768151-

Telefon 2 : Faks : 

  0362-8768152

WEB : http://www.termetb.org.trE-Posta : termeticborsa@ttmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  HALUK TRABZON

MECLİS BAŞKANI : 

  BÜLENT BERK

GENEL SEKRETER : 

  EMRE KIZIL

 

TOKAT TICARET BORSASIAdresi : 

  YEŞİLIRMAK MAH.VALİ ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ CAD.MURATDAĞI PLAZA NO: 9 KAT:3

İl / İlçe : 

  TOKAT / –

Telefon 1 : 

  356-2123159

Telefon 2 : Faks : 

  356-2127183

WEB : http://www.tokattb.org.trE-Posta : info@tokattb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  LÜTFİ BORA

MECLİS BAŞKANI : 

  NUREDDİN SÖYLER

GENEL SEKRETER : 

  MURAT YILMAZ

 

TRABZON TICARET BORSASIAdresi : 

  PAZARKAPI MAH.SAHİL CAD. MOLOZ MEVKİİ NO:103

İl / İlçe : 

  TRABZON / –

Telefon 1 : 

  462-3264505

Telefon 2 : 

  462-3211017

Faks : 

  462-3260966

WEB : http://www.tb.org.tr/E-Posta : info@tb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  EYYÜP ERGAN

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET CİRAV

GENEL SEKRETER : 

  ŞÜKRÜ ERÜZ

 

TURGUTLU TICARET BORSASIAdresi : 

  TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA ÇARŞISI 45410

İl / İlçe : 

  MANİSA / TURGUTLU

Telefon 1 : 

  236-3131784-

Telefon 2 : Faks : 

  236-3136975

WEB : http://www.turgutlutb.org.trE-Posta : turgutlutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  YILMAZ ORCAN

MECLİS BAŞKANI : 

  ERCAN HIZAL

GENEL SEKRETER : 

  HASAN ERVARDAR

 

UNYE TICARET BORSASIAdresi : 

  LİSELER MAH. DEVLET SAHİL YOLU NO: 355

İl / İlçe : 

  ORDU / ÜNYE

Telefon 1 : 

  452-3231707

Telefon 2 : 

  3236235

Faks : 

  452-3234828

WEB : http://www.unyetb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MUSTAFA USLU

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET DURAK

GENEL SEKRETER : 

  MEHMET GÜR

 

UŞAK TİCARET BORSASIAdresi : 

  HALİL KAYA GEDİK BULVARI ATATÜRK MAH. 1. YAPI SOK. NO: 1

İl / İlçe : 

  UŞAK / –

Telefon 1 : 

  276-2279795

Telefon 2 : Faks : 

  276-2275452

WEB : http://www.usaktb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MUSTAFA SEZER

MECLİS BAŞKANI : 

  MUHTEREM BALTA

GENEL SEKRETER : 

  PINAR KARAYOL

 

UZUNKOPRU TICARET BORSASIAdresi : 

  ZAHİRECİLER SİTESİ

İl / İlçe : 

  EDİRNE / UZUNKÖPRÜ

Telefon 1 : 

  284-5131018-

Telefon 2 : 

  5134987

Faks : 

  284-5131852

WEB : http://www.uzunkoprutb.org.tr/E-Posta : uzunkoprutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  EGEMEN ASLAN

MECLİS BAŞKANI : 

  AHMET GÜR

GENEL SEKRETER : 

  MEHMET KARAMOLLA

 

VAN TİCARET BORSASIAdresi : 

  VAN-ERCİŞ KARAYOLU ÜZERİ POLATOĞLU MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.

İl / İlçe : 

  VAN / –

Telefon 1 : 

  432-2154530-

Telefon 2 : Faks : 

  432-2154533

WEB : http://www.vatbo.org.trE-Posta : bilgi@vantb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  ENVER MEMDUHOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  NAYİF SÜER

GENEL SEKRETER : 

  TARKAN GÜVEN

 

YENISEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

  GÜNDOĞAN MAHALLESİ BEYAZOĞLU SOK. NO:29

İl / İlçe : 

  BURSA / YENİŞEHİR

Telefon 1 : 

  0224-7734399

Telefon 2 : Faks : 

  0224-7731242

WEB : http://www.yenisehirtb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  SAİM BOLACA

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET ŞEN

GENEL SEKRETER : 

  MURAT ÖZLÜ

 

YERKOY TICARET BORSASIAdresi : 

  HAŞİM KILIÇ MAH.BÜNYAMİN GAYRETLİ SOKAK A/2

İl / İlçe : 

  YOZGAT / YERKÖY

Telefon 1 : 

  354-5161398

Telefon 2 : 

  516 22 46

Faks : 

  354- 516 67

WEB : http://www.yerkoytb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  DERVİŞ ESATBEYOĞLU

MECLİS BAŞKANI : 

  CEMALETTİN KÖMÜRCÜOĞLU

GENEL SEKRETER : 

  MUTTALİP SALMANLI

 

YOZGAT TICARET BORSASIAdresi : 

  SAKARYA CADDESİ ETİBANK YANI AÇIKGÖZ APT.NO:5 K:3-4-5

İl / İlçe : 

  YOZGAT / –

Telefon 1 : 

  354-2129677-

Telefon 2 : 

  2177788

Faks : 

  354-2170164

WEB : http://www.yozgattb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET ERKEKLİ

MECLİS BAŞKANI : 

  MEHMET TÜRKEKUL

GENEL SEKRETER : 

  ÖZDEN ARSLAN

 

ZİLE TİCARET BORSASIAdresi : 

  CEDİT MAHALLESİ İSTASYON CAD. NO:8/2

İl / İlçe : 

  TOKAT / ZİLE

Telefon 1 : 

  356-3172255

Telefon 2 : Faks : 

  356-3175775

WEB : http://www.ziletb.org.tr/E-Posta : ziletb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

  MEHMET YENİ

MECLİS BAŞKANI : 

  YAKUP AKPUNAR

GENEL SEKRETER : 

  ÖMER FARUK ÖNKUZU