fbpx

  2018 Yılı Gelir Vergisi

  29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 30285 (Mükerrer)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Yasal Düzenlemeler

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.

  Yasal düzenlemeler

  MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde:

  “…

  2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

  3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.”

  hükmü yer almaktadır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

  Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

  MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

  (2) 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

  a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 4.400 TL,

  b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL,

  c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

  – Birinci derece engelliler için 1000 TL,

  – İkinci derece engelliler için 530 TL,

  – Üçüncü derece engelliler için 240 TL,

  ç) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

  – Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL,

  – Diğer yerlerde 4.900 TL,

  d) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

  –  1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,

  –  2 numaralı bent için 49.000 TL,

  –  3 numaralı bent için 100.000 TL,

  e) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12.000 TL,

  f) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 27.000 TL,

  g) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.800 TL,

  ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 9.000 TL,

  olarak tespit edilmiştir.

  (3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  14.800 TL’ye kadar                                                                                                               % 15

  34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                                                        % 20

  80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin

  34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası                                                                              % 27

  80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

  120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası                                % 35

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili Hususlar

  Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

  MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2017 yılı için 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

  (2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2018 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2017 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

  (3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

  MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2018 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

  2017 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

  MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

  (2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

  (3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18’dir. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır.

  Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

  (4) Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

  (5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

  (6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

  Yürürlük

  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

  Gelir DilimiVergi Oranı
  14.800 TL’ye kadar% 15
  34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası% 20
  120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası% 27
  120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası% 35

  Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

  Gelir DilimiVergi Oranı
  14.800 TL’ye kadar% 15
  34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası% 20
  80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası% 27
  80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası% 35

  2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV )

  29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 30285 (Mükerrer)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Vergileme ölçü ve hadleri

  MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

  İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

  Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

  yer verilmiştir.

  (2) 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

  (3) Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

  (4) 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır.

  Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

  MADDE 4 – (1)

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

  Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

  Motorlu Taşıtlar Vergisi; kişiler ister özel ister ticari amaçlı araç alsın, aracı mutlaka trafik siciline kayıt ettirmek zorundadır, aracını trafik siciline kaydını yaptıran bir kişinin, kanun hükümlerince belirlenen oranlar dahilinde ödemekle yükümlü olduğu vergi türüne denir.

  Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

  01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin:

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
  1300 cm³ ve aşağısı743 TL518 TL290 TL220 TL78 TL
  1301 – 1600 cm³’e kadar1.294 TL970 TL563 TL398 TL153 TL
  1601 – 1800 cm³’e kadar2.284 TL1.785 TL1051 TL641 TL249 TL
   1801 – 2000 cm³’e kadar3.598 TL2.771 TL1.629 TL970 TL383 TL
  2001 – 2500 cm³’e kadar5.396 TL3.918 TL2.448 TL1.463 TL579 TL
  2501 – 3000 cm³’e kadar7.524 TL6.545 TL4.089 TL2.200 TL808 TL
  3001 – 3500 cm³’e kadar11.458 TL10.309 TL6.210 TL3.100 TL1.138 TL
  3501 – 4000 cm³’e kadar18.014 TL15.555 TL9.161 TL4.089 TL1.629 TL
  4001 cm³ ve yukarısı29.483 TL22.109 TL13.094 TL5.885 TL2.284 TL

  31/12/2017’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)Taşıt Değeri (Ham bedeli)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
  1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL’ye kadar743 TL518 TL290 TL220 TL78 TL
  1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL ile 70 bin TL arası817 TL570 TL319 TL242 TL86 TL
  1300 cm³ ve aşağısı70 bin TL üzeri892 TL622 TL348 TL264 TL94 TL
  1301 – 1600 cm³’e kadar40 bin TL’ye kadar1.294 TL970 TL563 TL398 TL153 TL
  1301 – 1600 cm³’e kadar40 bin TL ile 70 bin TL arası1.423 TL1.067 TL619 TL437 TL168 TL
  1301 – 1600 cm³’e kadar70 bin TL üzeri1.553 TL1.164 TL675 TL477 TL183 TL
  1601 – 1800 cm³’e kadar100 bin TL’ye kadar2.512 TL1.964 TL1.156 TL705 TL274 TL
  1601 – 1800 cm³’e kadar100 bin TL üzeri2.741 TL2.142 TL1.262 TL770 TL299 TL
   1801 – 2000 cm³’e kadar100 bin TL’ye kadar3.957 TL3.048 TL1.792 TL1.067 TL421 TL
   1801 – 2000 cm³’e kadar100 bin TL üzeri4.317 TL3.326 TL1.955 TL1.164 TL459 TL
  2001 – 2500 cm³’e kadar125 bin TL’ye kadar5.936 TL4.309 TL2.692 TL1.609 TL637 TL
  2001 – 2500 cm³’e kadar125 bin TL üzeri6.476 TL4.701 TL2.937 TL1.755 TL695 TL
  2501 – 3000 cm³’e kadar250 bin TL’ye kadar8.276 TL7.200 TL4.498 TL2.420 TL888 TL
  2501 – 3000 cm³’e kadar250 bin TL üzeri9.029 TL7.854 TL4.907 TL2.640 TL969 TL
  3001 – 3500 cm³’e kadar250 bin TL’ye kadar12.603 TL11.340 TL6.831 TL3.410 TL1.251 TL
  3001 – 3500 cm³’e kadar250 bin TL üzeri13.749 TL12.371 TL7.452 TL3.720 TL1.365 TL
  3501 – 4000 cm³’e kadar400 bin TL’ye kadar19.815 TL17.111 TL10.077 TL4.498 TL1.792 TL
  3501 – 4000 cm³’e kadar400 bin TL üzeri21.617 TL18.666 TL10.994 TL4.907 TL1.955 TL
  4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL’ye kadar32.431 TL24.320 TL14.403 TL6.474 TL2.512 TL
  4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL üzeri35.379TL26.531 TL15.713 TL7.062 TL2.741 TL

  * Araç ham bedeli OTV ve KDV yansıtılmayan “vergisiz araç” bedelidir.

  Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
  100 –   250 cm³’e kadar140 TL105 TL78 TL49 TL19 TL
  251 –   650 cm³’e kadar288 TL219 TL140 TL78 TL49 TL
  651 –  1200 cm³’e kadar739 TL441 TL219 TL140 TL78 TL
  1201 cm³ ve yukarısı1.791 TL1.185 TL739 TL587 TL288 TL

  Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

  Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³)1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
  3 – Minibüs888 TL587 TL288 TL
  4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
   1900 cm³ ve aşağısı1.185 TL739 TL441 TL
   1901 cm³ ve yukarısı1.781 TL1.185 TL 739 TL
  5 – Otobüs (Oturma Yeri)
   25 kişiye kadar2.241 TL1.339 TL587 TL
   26 – 35  kişiye kadar2.688 TL2.241 TL888 TL
   36 – 45  kişiye kadar2.919 TL2.538 TL1.185 TL
   46 kişi ve yukarısı3.587 TL2.991 TL1.791 TL
  6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg’a kadar798 TL530 TL261 TL
  1.501 –   3.500  kg’a kadar1.612 TL935 TL530 TL
  3.501 –   5.000  kg’a kadar2.421 TL2.015 TL798 TL
  5.001 – 10.000  kg’a kadar2.688 TL2.284 TL1071 TL
  10.001 – 20.000  kg’a kadar3.229 TL2.688 TL1.612 TL
  20.001 kg ve yukarısı4.040 TL3.229 TL1.877 TL

  Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

  Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ödenir.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?

  • Aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine,
  • Anlaşmalı bankalara,
  • İnternet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  2018 Yılı Vergi Takvimi

  2018 yılı vergi takvimi Mükellef ve Mali Müşavirlerin beyanname verme ve ödeme zamanlarını kolay takip edilebilmesi amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak kullanıma  sunulmuştur.

  Outlook, Google Takvim vb. uygulamalarda kullanmak üzere hazırlanan dijital Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız. 

  2018 Yılı Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

  2018 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlar

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  (SIRA NO: 490)

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

  Yasal düzenlemeler

  MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

  Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

  MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

  Yürürlük

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

  HAD VE MİKTARLAR (2017-2018)
  MADDE 104-İlanın şekli2017 YILI
  Tutar (TL)
  2018 YILI
  Tutar (TL)
   1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.0002.200
   3- İlanın;
  – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
  – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
  2.000-200.000
  200.000 ve üzeri
   2.000-200.000
  200.000 ve üzeri
  MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 2427
  MADDE 153/A-Teminat tutarı90.000100.000
  MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
   1- Yıllık;
  – Alış tutarı
  – Satış tutarı

  170.000
  230.000
  190.000
  260.000
   2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı90.000100.000
   3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı170.000190.000
  MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti9001.000
  MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,402,70
  MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar9001.000
  MADDE 343-En az ceza haddi
   – Damga vergisinde
  – Diğer vergilerde
  11
  21
  12
  24
  MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
  (Kanuna bağlı cetvel)
   
   

   

  I inci derece usulsüzlükler
  1- Sermaye şirketleri
  130 148
   2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı8090
   3 – İkinci sınıf tüccarlar4045
   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1921
   5- Kazancı basit usulde tespit edilenler1112
   6- Gelir vergisinden muaf esnaf55,70
   II nci derece usulsüzlükler
  1- Sermaye şirketleri

  70
  80
   2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı4045
   3 – İkinci sınıf tüccarlar1921
   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1112
   5- Kazancı basit usulde tespit edilenler55,70
   6- Gelir vergisinden muaf esnaf2,803,20
  MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
   1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
  – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
  210
  110.000
  240
  120.000
   2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
  – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
  – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
  210
  11.000
  110.000
  240
  12.000
  120.000
   4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması210240
   6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.0005.700
   7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara260290
   8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
  Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
  800
  160.000
  900
  180.000
   9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.1001.200
   10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına800900
  MADDE 355-b) Damga Vergisinde
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,802
  MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
   1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400 1.600
   2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700800
   3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında350400
   Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.0001.200.000
  MADDE 370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı50.00057.000

  Defter-Beyan Sistemine Mükellef Adına Meslek Odası veya Meslek Mensubu Başvuru Yapabilir Mi?

  Meslek odaları, aralarında 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri basit usule tabi mükellefler adına, meslek mensupları ise aralarında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları basit usule tabi mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları için başvuru yapabileceklerdir.

  İmzalanan bu sözleşmelerin 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usuller çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

  Defter-Beyan Sistemine Başvuru Nereden Yapılabilir?

  Başvurular, mükelleflerin gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla veya www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir.

  Defter-Beyan Sistemine Başvuru Süresi Nedir?

  486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 16’ncı maddesi kapsamında, Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

  Defter-Beyan Sistemine Kimler Başvuru Yapabilir?

  a) Basit usule tabi mükellefler,

  – Kendileri,

  – Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

  – 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

  b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise,

  – Kendileri veya

  – 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla

  başvuru yapabileceklerdir.

  Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

  Vergi Kodları Nedir ?

  VERGİ
  KODU
  VERGİ ADI
  0001YILLIK GELİR VERGİSİ
  0002ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
  0003GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
  0004GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
  0005GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
  0006GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
  0007DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
  0010KURUMLAR VERGİSİ
  0011KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
  0012GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
  0014BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
  0015GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  0017GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  0020MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
  0021BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
  0022SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  00235811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
  00245811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
  0025YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
  0027GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
  0032GELİR GEÇİCİ VERGİ
  0033KURUM GEÇİCİ VERGİ
  0040DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
  0046AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
  0048GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
  0049HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ
  0050KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
  0051DİĞER ÜCRETLER
  0053KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
  0056OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
  0057RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ
  0060MÜLGA MADEN FONU
  0061KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
  0062MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
  0067G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
  0071PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0073KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0074DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0075ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0076TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0077KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0091TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
  0092HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
  0093SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
  0094HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ
  1013EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
  1018MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
  1020FON PAYI
  10265254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
  10272004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
  10285335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
  1030PİŞMANLIK ZAMMI
  1034İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
  1037TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
  1042E.KATKI PAYI
  1043ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
  1046TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
  1047DAMGA VERGİSİ
  10485035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
  1049NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ
  1050VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
  1051VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
  10525335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
  10535736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1055DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
  10606111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
  10616111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1067VERGİ YARGI HARÇLARI
  10706552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI
  10716552 S.K. KATSAYI TUTARI
  10726552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI
  10736736 sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
  10746736 sayılı Kanun Katsayı Tutarı
  10756736 sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı
  10766736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi
  10776736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
  10787020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE TUTARI
  10797020 sayılı Kanun KATSAYI Tutarı
  10807020 SAYILI KANUN GEÇ ÖDEME ZAMMI
  10817020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE İNDİRİMİ
  1084GECİKME FAİZİ
  1085PARA CEZASI FAİZİ
  1086GECİKME ZAMMI
  1087ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
  1088PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
  1089ALINAN DİĞER FAİZLER
  1090KANUNİ FAİZ
  10915736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
  1092HESAPLANAN FAİZ
  10936111 KATSAYI TUTARI
  1094DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
  1095SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
  1096KONUT FONU
  1097DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ
  1098GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANAN GECİKME FAİZİ
  3024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
  3061CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
  3073USULSÜZLÜK CEZASI
  3074ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  3076KUSUR CEZASI
  3077AĞIR KUSUR CEZASI
  3078KAÇAKÇILIK CEZASI
  3080VERGİ ZİYAI CEZASI
  3099VUK 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
  4001EK GELİR VERGİSİ
  4003EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
  4004EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
  4005EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
  4006FAİZ VERGİSİ
  4007EK EMLAK VERGİSİ
  4008GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
  4009ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
  4010EK KURUMLAR VERGİSİ
  4011KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
  4012KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
  4014MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
  4015TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
  4016ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
  40214705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
  40235811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
  40245811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
  4025YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
  4030G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
  4034MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
  40354837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  40364962 S. TAŞIT VERGİSİ
  4037TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
  4040MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
  4041GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  40425035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
  4043GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4044GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4046AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
  4047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
  4048ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
  40495035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
  4050TEKEL SAFİ HASILAT
  4059TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ
  4060TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
  4061İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
  4063NOTER HARÇLARI
  4070G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
  4071ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
  4072MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
  4073ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
  4074ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
  4077MÜNFERİT KURUM E. D. V.
  4078NET AKTİF VERGİSİ
  4079KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
  4080ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  40815035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  4101VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
  4103VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
  4107VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
  4110VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
  4112VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
  4114VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
  4115VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  4121VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
  4122VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
  4123VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
  4124VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
  4125VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
  4126VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
  4127VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
  4128VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
  4130VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
  41406183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
  4150KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
  4151KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
  4171PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
  4178GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
  42016111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
  42036111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
  42046111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
  42056111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
  42066111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
  42076111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
  42086111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
  42106111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
  42116111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
  42156111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
  42166111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
  42176111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
  42186111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
  42206111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ
  42226111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN
  42236552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN
  43016736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
  43036736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar)
  43046736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar)
  43056736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
  43066736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar)
  43076736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar)
  43086736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar)
  43106736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
  43116736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi  Matrah Artırımı
  43156736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
  43166736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
  43176736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
  43186736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
  43206736 sayılı Kanunun 6/1-c Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (STOK)
  43226736 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
  43236736 sayılı Kanunun 6/2-b Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Eczane-Stokta Bulunmayan)
  43246736 sayılı Kanunun 6/3 Maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
  48114811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
  9000İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
  9001EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
  9002NÜFUS PARA CEZASI
  9003SEÇİM PARA CEZASI
  9004ASKERLİK PARA CEZASI
  9005ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
  90061475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
  90073516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA    CEZASI
  9008TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  9009TURİZM PARA CEZASI
  9010TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
  9011ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI
  9012ESNAF S.HARÇ
  9013GÜMRÜK VERGİSİ
  9014YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
  9015KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
  9016BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
  9017TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
  9018YILLIK TONAJ HARCI
  9019ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
  9020MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
  90214961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  9022KUR FARKI HESABI
  9023YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
  9024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
  9025İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
  9026GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
  9027ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
  9028DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
  9029DİPLOMA HARCI
  9030EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  9031VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
  9032EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
  9033TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
  9034MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  9035TAŞIT ALIM VERGİSİ
  9036YİYECEK BEDELLERİ
  9037VUK 153/A NAKDEN TEMİNAT
  9038İADELERDEN ALACAKLILAR
  9039HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
  9040MERA FONU
  9041MERA FONU PARA CEZASI
  9042MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
  9043MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
  90444961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
  9045TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
  9046ÖZEL HESAP GELİRLERİ
  9047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
  90485035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
  90494749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
  9050KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9051DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
  9052TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
  9053ECRİMİSİL GELİRLERİ
  9054DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
  9055TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
  9056DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
  9057DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
  9058PETROLDEN DEVLET HAKKI
  9059TİCARET SİCİL HARCI
  9060MADENLERDEN DEVLET HAKKI
  9061OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
  9062TAPU HARÇLARI
  9063YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
  9064PASAPORT HARCI
  9065TRAFİK HARÇLARI
  9066YARGI HARÇLARI
  9067İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
  9068GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
  9069DİĞER HARÇLAR
  9070NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
  9071TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR
  9072İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
  9073YEM ANALİZ ÜCRETİ
  9074ŞEKER FİYAT FARKI
  9075AKARYAKIT FİYAT FARKI
  9076BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
  9077MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
  9078GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
  90794961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
  9080DİĞER PARA CEZALARI
  9081ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
  9082FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
  9083SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
  9084İSTİHSAL VERGİSİ
  9085TRAFİK CEZALARI
  9086HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
  9087TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
  9088ÇIRAKLIK FONU
  90892000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
  9090ÇEŞİTLİ GELİRLER
  9091PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
  9092YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
  9093RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
  9094EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
  90954961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
  90964369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
  9097HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
  9098HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
  9099KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
  9100DEFTER TASDİK HARÇLARI
  9101ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9102GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
  91035188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
  9104TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
  9105SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
  91064857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
  9107ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
  91084857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
  91095326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  911093/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
  9111ORKÖY FONU GELİRLERİ
  91122762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
  9113GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
  9114YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
  9115SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
  9116HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
  9117EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
  9118TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
  9119SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
  9120TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
  91215015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
  91225307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
  9123ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
  9124KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
  9125AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
  91265254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
  91272004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
  91284447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
  91294904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
  9130YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
  9131VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
  9132KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
  9133MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
  9134İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
  9135İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
  9136ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
  9137GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
  9138KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
  9139YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
  9140DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
  9141DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
  9142BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
  9143TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
  91445809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI)
  9145SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
  9146MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
  9147MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
  91484915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
  9149KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
  9150TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
  9151YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
  91525602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
  91535736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
  9154KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
  9155KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
  9156ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI
  91583039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
  9159SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
  9160MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
  9161MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
  9162KADASTRO HARÇLARI
  9163SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
  9164PASAPORT SATIŞ BEDELİ
  9165KONSOLOSLUK HARCI
  9166KARAR VE İLAM HARCI
  9167MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
  9168KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
  9169MADEN RUHSAT HARCI
  9170BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
  9171SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
  9172ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
  9173ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
  9174ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
  9175SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
  9176ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
  91775070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC
  91785070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA  KESİLEN İPC
  91796183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
  9180TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
  91816111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ
  91825996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC.
  9183BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
  9184DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ)
  9185HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
  9186MÜLGA ELEKTRİK ENERJİSİ FONU KATKI PAYI
  9187TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC
  9188ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI
  91895809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET)
  9190ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
  9192YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI
  9193BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI
  9194HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
  9195HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
  9196EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
  91976113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI
  9198MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
  9200DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
  9201DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
  9202DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
  9203DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
  9204JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI
  9205TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
  9206TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
  9207İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
  9208TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI
  9209ŞİDDET MAĞDURUNA YAPILAN YARDIMIN ŞİDDET UYGULAYANDAN GERİ ALINMASI
  9210ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN İPC
  9211ÇEVRE İPC  DÖNÜŞÜM GELİRLERİ
  9212ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18.Md.)
  9213GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
  9214DİSİPLİN PARA CEZALARI
  9215GSM İŞLETMECİLERİ BRÜT SATIŞLARININ % 15 HAZİNE PAYININ % 90’I
  9216SÜT ÜRETİCİSİNDEN KESİLEN HİZMET PAYI
  9217NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI
  9218DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE)
  9219DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE)
  92206200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
  9221DİĞER HİZMET GELİRLERİ
  9223DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
  9224DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
  9225DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
  9226DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
  9227YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
  9228BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
  9229SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
  9230YEDİEMİN BORCU
  9231 ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI
  9232ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ
  9233GÖÇ İDARESİ İKAMET HARCI
  9234TEK GİRİŞ VİZE HARCI [492 sayılı Harçlar K. 6 say. II.a]
  92352015/1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİNE GÖRE (KIZILAY’DAN) TAHSİL EDİLECEK TUTAR
  92366183 24 İLA 31 MADDELERİ GEREĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN AMME ALACAĞI
  9237VUK 153/A KAPSAMINDA TEMİNAT TAHAKKUKU
  9238MADEN İŞLETME RUHSAT BEDELİ
  9239ÇEVRE UYUM MASRAF KARŞILIKLARI
  9240SİNEMA FİLM DESTEĞİNİN GERİ ALINMASI
  9241ŞEHİRİÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ PROJE GELİRLERİ
  9242KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI %50 EMANET
  9244DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PAYI
  9245SERBEST BÖLGE ÖZEL HESAP GELİRLERİ
  9246ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
  9247ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
  9248İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI
  92495996 SAYILI KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTLERDEN GERİ ALINACAKLAR (MADDE 42)
  9253ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ECRİMİSİL BEDELİ
  9262TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
  9264SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
  9265SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI
  9266YARGILAMA GİDERLERİ
  9267YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
  9268ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
  9278KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
  9301GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
  9302KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
  93036183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
  9304TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
  9305SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
  93061475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
  93073516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
  9308SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
  9309TURİZM PARA CEZASI
  93105549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
  9311TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
  9312ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  93136112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
  9314ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN İPC
  9315ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  93164054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
  93175326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
  93185326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
  9319SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
  9320SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU İPC.
  93225378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN UYARINCA İPC
  93234250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
  9324YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C.
  9325SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23
  9326DERNEKLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5253 sayılı KANUN)
  9327ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İPC.
  9337KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI İPC (660 SAYILI KHK)
  9338DİĞER GENEL İPC
  93391567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU İPC
  9340FİKİR VE SANAT ESERLERİ İPC
  9341MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
  93426001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC
  9364PASAPORT KANUNU İPC.
  9399ANA VERGI YAVRU OLAN THK LARA İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN
  94006736 sayılı Kanunun 6/1-d Maddesine göre verilecek ÖTV Beyannamesi (STOK)

  Ticaret Borsaları Listesi

  ADANA TICARET BORSASIAdresi : 

   ATATÜRK CAD.BELEDİYE KARŞISI NO:2 01330 SEYHAN

  İl / İlçe : 

   ADANA / –

  Telefon 1 : 

   322-4543631-

  Telefon 2 : 

   4537034

  Faks : 

   322-4543632-

  WEB : http://www.adanatb.org.trE-Posta : genelsekreterlik@adanatb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ŞAHİN BİLGİÇ

  MECLİS BAŞKANI : 

   SABAHATTİN YUMUŞAK

  GENEL SEKRETER : 

   TURAN GÖKHAN ÖZTÜRK

   

  ADIYAMAN TİCARET BORSASIAdresi : 

   GÖLBAŞI KARAYOLU ÜZERİ 6.KM

  İl / İlçe : 

   ADIYAMAN / –

  Telefon 1 : 

   416-2231877-

  Telefon 2 : Faks : 

   416-2231879

  WEB : http://www.adiyamantb.gov.trE-Posta : ticaret.borsasi@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MAHMUT FIRAT

  MECLİS BAŞKANI : 

   ÖZCAN ÖNCEBE

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ UĞUR ÇİLCAN

   

  AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASIAdresi : 

   SELÇUKLU MAH. İZMİR KARAYOLU 8. KM NO: 16-18

  İl / İlçe : 

   AFYONKARAHİSAR / –

  Telefon 1 : 

   272-2525650-

  Telefon 2 : 

   272-2525652

  Faks : 

   272-2525653-

  WEB : http://www.afyonborsa.org.trE-Posta : gensek@afyonborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET MÜHSÜRLER

  MECLİS BAŞKANI : 

   FAHRETTİN ZOBALI

  GENEL SEKRETER : 

   HÜSEYİN EKER

   

  AKHISAR TICARET BORSASIAdresi : 

   HÜRRİYET MAHALLESİ 450.SOK.NO.103 AKHİSAR-MANİSA PK.45200

  İl / İlçe : 

   MANİSA / AKHİSAR

  Telefon 1 : 

   236-4141832-

  Telefon 2 : 

   236.4132554

  Faks : 

   236-4125542

  WEB : http://www.akhisartb.org.trE-Posta : bilgi@akhisartb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALPER ALHAT

  MECLİS BAŞKANI : 

   BAHATTİN ALKIN

  GENEL SEKRETER : 

   GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ

   

  AKSARAY TICARET BORSASIAdresi : 

   TARIM TİCARET MERKEZİ ARATOL BAHÇELİ MAH.157/ AHMET DAVUTOĞLU CAD. 5.BLOK NO:184

  İl / İlçe : 

   AKSARAY / –

  Telefon 1 : 

   382-3330066

  Telefon 2 : 

   2151099

  Faks : 

   382-2157449

  WEB : http://www.aksaraytb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HAMİT ÖZKÖK

  MECLİS BAŞKANI : 

   NURETTİN YAPILCAN

  GENEL SEKRETER : 

   RAMAZAN ETLİK

   

  AKSEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

   TİPİ MAH.YENİ BUĞDAY PAZARI NO:54 PK.32 42551

  İl / İlçe : 

   KONYA / AKŞEHİR

  Telefon 1 : 

   332-8136305-

  Telefon 2 : Faks : 

   332-8121501

  WEB : http://www.aksehirtb.org.tr/E-Posta : aksehirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YUSUF İZZETTİN YAYLA

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA DOĞAN

  GENEL SEKRETER : 

   HASAN SAYIN ARI

   

  AKYAZI TICARET BORSASIAdresi : 

   FATİH MAHALLESİ YAHYALI CADDESİ 54400

  İl / İlçe : 

   SAKARYA / AKYAZI

  Telefon 1 : 

   264-4186184-

  Telefon 2 : 

   4185517

  Faks : 

   264-4186186

  WEB : http://www.akyazitb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALİ ŞENER BAYRAKTAR

  MECLİS BAŞKANI : 

   HÜSAMETTİN ŞEN

  GENEL SEKRETER : 

   ADEM İSMAİLTEVFİKOĞLU

   

  ALACA TICARET BORSASIAdresi : 

   ZİLE CAD.ZAHİRE PAZARI NO:17/A

  İl / İlçe : 

   ÇORUM / ALACA

  Telefon 1 : 

   364-4112475

  Telefon 2 : Faks : 

   364-4116189

  WEB : http://www.alacatb.org.trE-Posta : alacatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   FAHRİ COŞKUN

  MECLİS BAŞKANI : 

   NİHAT GÜNDER

  GENEL SEKRETER : 

   FAİK YETGİN

   

  ALASEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

   OSMAN AKÇA TÜCCARLAR SİTESİ NO:2 45600

  İl / İlçe : 

   MANİSA / ALAŞEHİR

  Telefon 1 : 

   236-6531366

  Telefon 2 : Faks : 

   236-6540526

  WEB : http://atb.org.tr/E-Posta : alasehirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HÜSEYİN SOYGÜR

  MECLİS BAŞKANI : 

   YILMAZ YILDIRIM

  GENEL SEKRETER : 

   HAKAN ALBAN

   

  ANKARA TICARET BORSASIAdresi : 

   MACUN MAH.171.SOKAK NO:4 YENİMAHALLE

  İl / İlçe : 

   ANKARA / –

  Telefon 1 : 

   312-3270000

  Telefon 2 : Faks : 

   312-3240857

  WEB : http://www.ankaratb.org.tr/E-Posta : info@ankaratb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   FAİK YAVUZ

  MECLİS BAŞKANI : 

   EROL GEMALMAZ

  GENEL SEKRETER : 

   EYÜP ŞENOL ÖMEROĞLU

   

  ANTAKYA TICARET BORSASIAdresi : 

   SÜREYYA HALEFOĞLU CADDESİ BORSA İŞ HANI K:1

  İl / İlçe : 

   HATAY / –

  Telefon 1 : 

   326-2144594-

  Telefon 2 : 

   2151586

  Faks : 

   326-2125748

  WEB : http://www.antakyatb.gov.tr/E-Posta : info@antakyatb.gov.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET ALİ KUSEYRİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   VELİŞ BAHADIRLI

  GENEL SEKRETER : 

   METİN KUSEYRİ

   

  ANTALYA TICARET BORSASIAdresi : 

   CUMHURİYET CAD.BORSA İŞHANI KAT:2 07040

  İl / İlçe : 

   ANTALYA / –

  Telefon 1 : 

   242-2442670-

  Telefon 2 : 

   2412828

  Faks : 

   242-2411158

  WEB : http://www.antalyaborsa.org.tr/E-Posta : info@antalyaborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALİ ÇANDIR

  MECLİS BAŞKANI : 

   HÜSEYİN CAHİT KAYAN

  GENEL SEKRETER : 

   TOLGAHAN ALAVANT

   

  AYDIN TICARET BORSASIAdresi : 

   ATA MAHALLESİ DENİZLİ BULVARI NO:18 09010/AYDIN

  İl / İlçe : 

   AYDIN / –

  Telefon 1 : 

   256-2116145-

  Telefon 2 : 

   256-211 63 1

  Faks : 

   256-2116315

  WEB : http://aydinticaretborsasi.org.tr/E-Posta : aydintb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   FEVZİ ÇONDUR

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET BAHRİ ERDEL

  GENEL SEKRETER : 

   NESLİHAN KOÇ

   

  BABAESKİ TİCARET BORSASIAdresi : 

   CUMHURİYET MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ NO:24

  İl / İlçe : 

   KIRKLARELİ / BABAESKİ

  Telefon 1 : 

   288-5121756

  Telefon 2 : 

   5127556

  Faks : 

   288-5125739

  WEB : http://www.babaeskitb.org.tr/E-Posta : babaeskitb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   FAHRETTİN ÖZÜN

  MECLİS BAŞKANI : 

   HİCRET ÖZCAN

  GENEL SEKRETER : 

   İSMAİL DİMİTOKA

   

  BAFRA TICARET BORSASIAdresi : 

   ALPARSLAN MAHALLESİ SİNOP/SAMSUN KARAYOLU ÜZERİ 55400

  İl / İlçe : 

   SAMSUN / BAFRA

  Telefon 1 : 

   362-5443300-

  Telefon 2 : 

   BŞK.5443354

  Faks : 

   362-5443353

  WEB : http://www.bafratb.org.tr/E-Posta : bafraborsa@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NAMIK KİBAROĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA ACAR

  GENEL SEKRETER : 

   BAYRAM TOSUN

   

  BALIKESIR TICARET BORSASIAdresi : 

   TİCARET BORSASI SİTESİ ESKİ KEPSUT CAD. 3.KM 10040/BALIKESİR

  İl / İlçe : 

   BALIKESİR / –

  Telefon 1 : 

   0266-2398700

  Telefon 2 : Faks : 

   0266-2418288

  WEB : www.balikesirborsa.org.trE-Posta : balborsa@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   FARUK KULA

  MECLİS BAŞKANI : 

   İBRAHİM AYTEKİN

  GENEL SEKRETER : 

   ALTUĞ SUĞÜR

   

  BANDIRMA TICARET BORSASIAdresi : 

   BALIKESİR ASFALTI 6.KM. PK.85

  İl / İlçe : 

   BALIKESİR / BANDIRMA

  Telefon 1 : 

   266-7338465-

  Telefon 2 : 

   0266-7338435

  Faks : 

   266-7338459

  WEB : http://www.bantb.org.tr/E-Posta : bantb@bantb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HALİT SEZGİN

  MECLİS BAŞKANI : 

   İSMAİL TUNÇBİLEK

  GENEL SEKRETER : 

   ERTUNÇ İŞBAY

   

  BATMAN TİCARET BORSASIAdresi : 

   HİLAL MAH. NERGİZ CAD. NO: 145 YENİ OTOGAR ARKASI

  İl / İlçe : 

   BATMAN / –

  Telefon 1 : 

   488-2153792

  Telefon 2 : 

   212 50 76

  Faks : 

   488-2146492

  WEB : http://batmantb.org.trE-Posta : batmanborsa@hotmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ARİF GÜNEŞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET BEŞİR ALTUNÇ

  GENEL SEKRETER : 

   VEHBİ AKBULUT

   

  BIGA TICARET BORSASIAdresi : 

   GÜMÜŞÇAY CAD.ZAHİRECİLER SİTESİ NO:23

  İl / İlçe : 

   ÇANAKKALE / BİGA

  Telefon 1 : 

   286-3163339-

  Telefon 2 : Faks : 

   286-3167780

  WEB : http://www.bigatb.tobb.org.tr/E-Posta : bigatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MESUT OKYAY

  MECLİS BAŞKANI : 

   FAHRETTİN DENİZ

  GENEL SEKRETER : 

   HALİL EROL

   

  BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASIAdresi : 

   KAYSERİ YOLU 3. KM.

  İl / İlçe : 

   YOZGAT / BOĞAZLIYAN

  Telefon 1 : 

   354-6452882

  Telefon 2 : Faks : 

   354-6452022

  WEB : http://www.bogazliyantb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HARUN HALICI

  MECLİS BAŞKANI : 

   TAYYAR AKSU

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ AYIK

   

  BOLVADİN TİCARET BORSASIAdresi : 

   LALASİNANPAŞA MAH. MODA SOKAK NO:5

  İl / İlçe : 

   AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN

  Telefon 1 : 

   272-6127220

  Telefon 2 : Faks : 

   272-6127230

  WEB : http://www.bolvadintb.org.tr/E-Posta : bolvadinticaretborsasi@hotmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ABDÜLKADİR BOYAR

  MECLİS BAŞKANI : 

   LATİF BAYRAM

  GENEL SEKRETER : 

   FATİH ÇELİKER

   

  BURDUR TICARET BORSASIAdresi : 

   ÖZGÜR MAH. OTOTAMİRCİLER 5.SOKAK NO:1-7

  İl / İlçe : 

   BURDUR / –

  Telefon 1 : 

   248-2337991-

  Telefon 2 : 

   233 38 76

  Faks : 

   248-2337567

  WEB : http://www.burdurtb.tobb.org.tr/E-Posta : burdurtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YILMAZ BAŞAR

  MECLİS BAŞKANI : 

   HİKMET ÇANGIR

  GENEL SEKRETER : 

   DERYA YILDIZ

   

  BURSA TICARET BORSASIAdresi : 

   UZUNÇARŞI BORSA SOK.NO:3/1 16020

  İl / İlçe : 

   BURSA / –

  Telefon 1 : 

   224-2211218-

  Telefon 2 : Faks : 

   224-2213030

  WEB : http://btb.org.tr/E-Posta : bursaticaretborsasi@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ÖZER MATLI

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET AYDIN

  GENEL SEKRETER : 

   FEHMİ YILDIZ

   

  CANAKKALE TICARET BORSASIAdresi : 

   İSMETPAŞA MAH. ATİKHİSAR CAD. NO:104

  İl / İlçe : 

   ÇANAKKALE / –

  Telefon 1 : 

   286-2124770-

  Telefon 2 : Faks : 

   286-2124769

  WEB : http://www.canakkaleticaretborsasi.org.tr/E-Posta : ticaretborsasi@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SEFER KAYA ÜZEN

  MECLİS BAŞKANI : 

   ABDULLAH DENİZ

  GENEL SEKRETER : 

   SEVCAN ELVER

   

  CANKIRI TİCARET BORSASIAdresi : 

   KASTAMONU YOLU ÜZERİ SÜT FABRİKASI KARŞISI NO:1

  İl / İlçe : 

   ÇANKIRI / –

  Telefon 1 : 

   376-2138880

  Telefon 2 : 

   2138881

  Faks : 

   376-2122653

  WEB : http://www.cankiritb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SADULLAH ERDEM

  MECLİS BAŞKANI : 

   HÜSNÜ ÜNAL

  GENEL SEKRETER : 

   ÖZLEM KOCA

   

  CARSAMBA TICARET BORSASIAdresi : 

   ÇAY MAH.KÜÇÜK HAMAM SOK.NO:6

  İl / İlçe : 

   SAMSUN / ÇARŞAMBA

  Telefon 1 : 

   362-8331396-

  Telefon 2 : 

   8322426

  Faks : 

   362-8322864

  WEB : http://www.carsambatb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   KAZIM GÜROL YILMAZ

  MECLİS BAŞKANI : 

   NURETTİN ÖZTEKİN

  GENEL SEKRETER : 

   EFTAL YETİMOĞLU

   

  CEYHAN TICARET BORSASIAdresi : 

   TÜRLÜBAŞ MAH.35.SOK.N0:6

  İl / İlçe : 

   ADANA / CEYHAN

  Telefon 1 : 

   322-6133019-

  Telefon 2 : Faks : 

   322-6139128

  WEB : http://www.ceyhantb.tobb.org.trE-Posta : ceyhanborsa@hotmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEMİCİ GÜLEÇYÜZ

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA AYDAR

  GENEL SEKRETER : 

   MAHMUT ELMA

   

  CİHANBEYLİ TİCARET BORSASIAdresi : 

   ANKARA KONYA YOLU 5.KM.

  İl / İlçe : 

   KONYA / CİHANBEYLİ

  Telefon 1 : 

   0332-6732223

  Telefon 2 : Faks : 

   0332-6732210

  WEB : http://www.cihanbeylitb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HACI KABAKCI

  MECLİS BAŞKANI : 

   FARUK YILMAZ KANAT

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ ÇİVİ

   

  CORLU TICARET BORSASIAdresi : 

   HIDIRAĞA MAH. SİNAN DEDE KÜME EVLER NO:2-A

  İl / İlçe : 

   TEKİRDAĞ / ÇORLU

  Telefon 1 : 

   282-6511130-

  Telefon 2 : 

   6530717-6511

  Faks : 

   282-6511073

  WEB : http://www.corlutb.tobb.org.tr/E-Posta : corluticborsasi@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YÜKSEL ERTAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA YAVUZ AKIN

  GENEL SEKRETER : 

   SELMA TOKSÖZ

   

  CORUM TICARET BORSASIAdresi : 

   AKKENT MAH.T.C ÇORUM TİCARET BORSASI KOMPLEKSİ

  İl / İlçe : 

   ÇORUM / –

  Telefon 1 : 

   364-2240950-

  Telefon 2 : 

   2242568-2247

  Faks : 

   364-2124670

  WEB : http://www.corumtb.org.trE-Posta : corumtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALİ BEKTAŞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA BOYRAZ

  GENEL SEKRETER : 

   FUNDA ERTEKİN

   

  CUBUK TICARET BORSASIAdresi : 

   CUMHURİYET MAH. SANAYİ CAD. NO: 8

  İl / İlçe : 

   ANKARA / ÇUBUK

  Telefon 1 : 

   312-8383581-

  Telefon 2 : 

   312-8372575

  Faks : 

   312-8382805

  WEB : http://www.cubuktb.org.tr/E-Posta : cubuktb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   VELİ DEMİR

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET DEMİR

  GENEL SEKRETER : 

   MEHMET BAL

   

  DENIZLI TICARET BORSASIAdresi : 

   KAYALIK CAD.ULUÇARŞI İŞHANI KAT.5

  İl / İlçe : 

   DENİZLİ / –

  Telefon 1 : 

   258-2641990-

  Telefon 2 : Faks : 

   258-2641989

  WEB : http://www.denizlitb.tobb.org.tr/E-Posta : denizlitb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İBRAHİM TEFENLİLİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   İBRAHİM YAYAN

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ ŞAHİN

   

  DIYARBAKIR TICARET BORSASIAdresi : 

   ŞANLIURFA YOLU 8.KM

  İl / İlçe : 

   DİYARBAKIR / –

  Telefon 1 : 

   412-2550909-

  Telefon 2 : 

   2550922-26(5

  Faks : 

   412-2550893-

  WEB : http://www.ditib.org/E-Posta : bilgi@ditib.org, diyarbakirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ENGİN YEŞİL

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET AY

  GENEL SEKRETER : 

   KAMİRAN KARADAĞ

   

  DÜZCE TİCARET BORSASIAdresi : 

   D-100 KARAYOLU ÜZERİ İHSANİYE KÖYÜ

  İl / İlçe : 

   DÜZCE / –

  Telefon 1 : 

   380-5365217

  Telefon 2 : 

   380-5365219

  Faks : 

   380-5365218

  WEB : http://www.duzcetb.org.tr/E-Posta : duzcetb@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NURETTİN KARSLIOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   RAHMİ SOLAK

  GENEL SEKRETER : 

   HAVVA FIRKAN KOMİT

   

  EDIRNE TICARET BORSASIAdresi : 

   BÜYÜKDÖLLÜK KÖYÜ YOLU ÜZERİ,TARIM AÇIK CEZAEVİ BİTİŞİĞİ P.K.:94 22020

  İl / İlçe : 

   EDİRNE / –

  Telefon 1 : 

   284-2268500

  Telefon 2 : Faks : 

   284-2268501

  WEB : http://www.etb.org.tr/E-Posta : etb@etb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ÖZAY ÖZTÜRK

  MECLİS BAŞKANI : 

   FEDAİ ÇANIM

  GENEL SEKRETER : 

   SERKAN KÖSEM

   

  EDREMİT TİCARET BORSASIAdresi : 

   MENDERES BULVARI NO:83

  İl / İlçe : 

   BALIKESİR / EDREMİT

  Telefon 1 : 

   0266-3736566

  Telefon 2 : Faks : 

   0266-3730701

  WEB : http://www.edremittb.tobb.org.trE-Posta : edremitticaret@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ABDURRAHİM TARKAN DENİZER

  MECLİS BAŞKANI : 

   ALİ RIZA TİMUR

  GENEL SEKRETER : 

   SERVET YERLİ

   

  ELAZIG TICARET BORSASIAdresi : 

   ÇARŞI MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:32/2

  İl / İlçe : 

   ELAZIĞ / –

  Telefon 1 : 

   424-2386406-

  Telefon 2 : 

   424-2386405

  Faks : 

   424-2184904

  WEB : http://www.elazigtb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET ALİ DUMANDAĞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   ABDULKERİM SİS

  GENEL SEKRETER : 

   MURAT ÇİÇEK

   

  EREGLI/KONYA TICARET BORSASIAdresi : 

   ZİYA GÖKALP MAH.REGÜLATÖR CAD. ER-SU MEYVE SUYU FAB.KARŞISI (YENİ BUĞDAY PAZARI)

  İl / İlçe : 

   KONYA / KON.EREĞLİ

  Telefon 1 : 

   332-7347141-

  Telefon 2 : Faks : 

   332-7345804

  WEB : http://www.ereglitb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ZEKERİYA ÜNLÜ

  MECLİS BAŞKANI : 

   DURMUŞ ALİ YÖNET

  GENEL SEKRETER : 

   TUNCAY TUNÇ

   

  ERZİNCAN TİCARET BORSASIAdresi : 

   FEVZİPAŞA CAD.NO:19

  İl / İlçe : 

   ERZİNCAN / –

  Telefon 1 : 

   0446-2147755

  Telefon 2 : 

   0446-2147757

  Faks : 

   0446-2147758

  WEB : http://www.erzincantb.org.tr/E-Posta : erzincantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NECMİ YAPINCA

  MECLİS BAŞKANI : 

   SÜLEYMAN YILDIRIM

  GENEL SEKRETER : 

   FUAT ÇAMURCU

   

  ERZURUM TICARET BORSASIAdresi : 

   ALİ PAŞA MAH.MUSALLA CAD.NO:19

  İl / İlçe : 

   ERZURUM / –

  Telefon 1 : 

   442-2420240-

  Telefon 2 : 

   442-2420242

  Faks : 

   442-2420244

  WEB : http://www.erzurumtb.org.tr/E-Posta : erzurumtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İSMAİL HAKKI HINISLIOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET AKGÜN

  GENEL SEKRETER : 

   ENSAR KORUCUK

   

  ESKISEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

   GUNDOĞDU MAH. BORSA CAD. NO:21

  İl / İlçe : 

   ESKİŞEHİR / –

  Telefon 1 : 

   222-2372783

  Telefon 2 : 

   222-2372786

  Faks : 

   222-2379450

  WEB : http://www.esktb.org.tr/E-Posta : etb@turkport.netYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ÖMER ZEYDAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   HASAN ÖZTÜRK

  GENEL SEKRETER : 

   ADNAN YILMAZ

   

  FATSA TICARET BORSASIAdresi : 

   M.KEMAL PAŞA MAH.ATA CAD.NO:6

  İl / İlçe : 

   ORDU / FATSA

  Telefon 1 : 

   452-4235355

  Telefon 2 : Faks : 

   452-4233432

  WEB : http://www.fatsatb.org.trE-Posta : fatsatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALİ FEYZİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   HÜSEYİN AYDIN

  GENEL SEKRETER : 

   OSMAN CARLI

   

  GAZIANTEP TICARET BORSASIAdresi : 

   GATEM BÖLGESİ BORSA SARAYI 27170 ŞEHİTKAMİL

  İl / İlçe : 

   GAZİANTEP / –

  Telefon 1 : 

   342-2380839-

  Telefon 2 : 

   2381673-2381

  Faks : 

   342-2381675

  WEB : http://www.gtb.org.tr/E-Posta : gtb@gtb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   AHMET TİRYAKİOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   SELAMİ MEMİŞ

  GENEL SEKRETER : 

   ÖZGÜR BAYRAM

   

  GEMLIK TICARET BORSASIAdresi : 

   DR.ZİYA KAYA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:2

  İl / İlçe : 

   BURSA / GEMLİK

  Telefon 1 : 

   224-5134373-

  Telefon 2 : 

   5140881

  Faks : 

   224-5140882

  WEB : http://www.gemliktb.org.tr/E-Posta : gemliktb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ÖZDEN ÇAKIR

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA DOĞAN

  GENEL SEKRETER : 

   BAHADIR SELVİ

   

  GIRESUN TICARET BORSASIAdresi : 

   GÜRE MAH.ŞEHİT P. ASTB.KD. BAŞÇAVUŞ ÖMER HALİSDEMİR CAD. NO:24

  İl / İlçe : 

   GİRESUN / –

  Telefon 1 : 

   454-2161023

  Telefon 2 : Faks : 

   454-2123158

  WEB : http://www.giresuntb.org.trE-Posta : info@giresuntb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   TEMEL YANIKOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   HARUN AYDIN

  GENEL SEKRETER : 

   EREN NİZAM

   

  GÖNEN TİCARET BORSASIAdresi : 

   KURTULUŞ MAH.HÜSEYİN TÜMER CAD. NO:94

  İl / İlçe : 

   BALIKESİR / GÖNEN

  Telefon 1 : 

   0266-7621742

  Telefon 2 : Faks : 

   0266-7621764

  WEB : http://www.gonentb.tobb.org.tr/E-Posta : gonentb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İBRAHİM MUTLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUSTAFA AVCI

  GENEL SEKRETER : 

   TANER KEŞANLI

   

  HAYMANA TICARET BORSASIAdresi : 

   SEYRAN MAH.YENİCE YOLU ÜZERİ 1.KM HAYMANA

  İl / İlçe : 

   ANKARA / HAYMANA

  Telefon 1 : 

   312-6581866-

  Telefon 2 : Faks : 

   312-6581866

  WEB : http://www.haymanaborsasi.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SERVET ÖZER

  MECLİS BAŞKANI : 

   HASAN HÜSEYİN EMEKTAR

  GENEL SEKRETER : 

   LOKMAN SARI

   

  HAYRABOLU TICARET BORSASIAdresi : 

   KAHYA MAHALLESİ PROF.DR.ERHAN TABAKOĞLU CAD. NO:1

  İl / İlçe : 

   TEKİRDAĞ / HAYRABOLU

  Telefon 1 : 

   282-3151178-

  Telefon 2 : Faks : 

   282-3151179

  WEB : http://hayrabolutb.org.tr/E-Posta : hayrabolutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SÜREYYA ÇİFTÇİOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET AKGÜN

  GENEL SEKRETER : 

   SAİM DEMİRBAŞ

   

  IGDIR TICARET BORSASIAdresi : 

   CUMHURİYET MAH.ZÜBEYDE HANIM BULVARI (AKBANK YANI) EMİN EKİNCİ İŞ MERKEZİ KAT:3

  İl / İlçe : 

   IĞDIR / –

  Telefon 1 : 

   476-2279177

  Telefon 2 : Faks : 

   476-2270080

  WEB : http://igdirtb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SERHAT KUMTEPE

  MECLİS BAŞKANI : 

   KASIM ÇANKAYA

  GENEL SEKRETER : 

   SİBEL GÜNEŞ

   

  ILGIN TİCARET BORSASIAdresi : 

   UÇARI MAHALLESİ YENİ BUĞDAY PAZARI 42600

  İl / İlçe : 

   KONYA / ILGIN

  Telefon 1 : 

   332-8810426-

  Telefon 2 : Faks : 

   332-8827411

  WEB : http://www.ilgintb.org.tr/E-Posta : ilgintb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   LÜTFİ KOÇ

  MECLİS BAŞKANI : 

   DERMAN ESER

  GENEL SEKRETER : 

   EMRAH SÜRÜCÜ

   

  IPSALA TICARET BORSASIAdresi : 

   ENEZ CAD.KABRİSTAN SOK.NO:105 NO:60

  İl / İlçe : 

   EDİRNE / İPSALA

  Telefon 1 : 

   284-6161809-

  Telefon 2 : Faks : 

   284-6161178

  WEB : http://www.ipsalatb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İBRAHİM GİRGİN

  MECLİS BAŞKANI : 

   NECATİ GÖRÜR

  GENEL SEKRETER : 

   CÜNEYT ALTINBAŞ

   

  ISKENDERUN TICARET BORSASIAdresi : 

   CUMHURİYET MEYDANI 40.SOK.NO:7 PK.130

  İl / İlçe : 

   HATAY / İSKENDERUN

  Telefon 1 : 

   326-6171185-

  Telefon 2 : Faks : 

   326-6142830

  WEB : http://www.iskenderuntb.org.tr/E-Posta : iskenderuntb@linuxmail.orgYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SÜLEYMAN ÖZER

  MECLİS BAŞKANI : 

   İBRAHİM KIRICI

  GENEL SEKRETER : 

   AHMET ENGİN VAYISOĞLU

   

  ISPARTA TİCARET BORSASIAdresi : 

   KUTLUBEY MAHALLESİ-ÇINAR SOKAK NO:13

  İl / İlçe : 

   ISPARTA / –

  Telefon 1 : 

   246-2328360-

  Telefon 2 : 

   2326674

  Faks : 

   246-2326740

  WEB : http://www.ispartatb.org.tr/E-Posta : ispartatb@ispartatb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   AHMET ADAR

  MECLİS BAŞKANI : 

   NURİ SELÇUK

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ KOYAK

   

  ISTANBUL TICARET BORSASIAdresi : 

   ZAHİRE BORSASI SOK.NO:3 34112 BAHÇEKAPI

  İl / İlçe : 

   İSTANBUL / –

  Telefon 1 : 

   212-5118440

  Telefon 2 : 

   5118441

  Faks : 

   212-5222677

  WEB : http://www.istib.org.trE-Posta : gensek@istib.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALİ KOPUZ

  MECLİS BAŞKANI : 

   BÜLENT KASAP

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ YAVUZ YİĞİT

   

  IZMIR TICARET BORSASIAdresi : 

   GAZİ BULVARI NO:2 35210

  İl / İlçe : 

   İZMİR / –

  Telefon 1 : 

   232-4251370-

  Telefon 2 : Faks : 

   232-4842954

  WEB : http://www.itb.org.tr/E-Posta : info@itb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   IŞINSU KESTELLİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   ŞÜKRÜ BARIŞ KOCAGÖZ

  GENEL SEKRETER : 

   ERÇİN GÜDÜCÜ

   

  KADİRLİ TİCARET BORSASIAdresi : 

   K.KARA BULVARI KIZILAY İŞ HANI NO:14 K:2

  İl / İlçe : 

   OSMANİYE / KADİRLİ

  Telefon 1 : 

   328-7174300-

  Telefon 2 : Faks : 

   328-7177890

  WEB : http://www.kadirlitb.tobb.org.tr/E-Posta : kadirlitb@posta.tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YASİN TATLI

  MECLİS BAŞKANI : 

   SEYFETTİN ÖZTOK

  GENEL SEKRETER : 

   HÜSEYİN ALICI

   

  KAHRAMANMARAS TICARET BORSASIAdresi : 

   BORSA CADDESİ-TRABZON BULVARI NO:9

  İl / İlçe : 

   K.MARAŞ / –

  Telefon 1 : 

   344-2259440-

  Telefon 2 : Faks : 

   344-2259439-

  WEB : http://kmtb.org.tr/E-Posta : borsa@kmarasborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   AHMET DURAN BALSUYU

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET TAŞ

  GENEL SEKRETER : 

   AHMET BALBABA

   

  KARACABEY TICARET BORSASIAdresi : 

   BANDIRMA YOLU ÜZERİ 1.KM 16700-KARACABEY

  İl / İlçe : 

   BURSA / KARACABEY

  Telefon 1 : 

   224-6761376-

  Telefon 2 : 

   224-6769197

  Faks : 

   224-6769125

  WEB : http://www.karacabeytb.org.tr/E-Posta : iletisim@karacabeytb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MURAD BERTAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   HALİT ELBİR

  GENEL SEKRETER : 

   İBRAHİM TEMEL

   

  KARAMAN TICARET BORSASIAdresi : 

   HASAN ÖZKAYMAK BUĞDAY PAZARI NO:2 70100

  İl / İlçe : 

   KARAMAN / –

  Telefon 1 : 

   338-2133769

  Telefon 2 : 

   338-2136183

  Faks : 

   338-2135892

  WEB : http://www.karamantb.org.tr/E-Posta : karamantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   EKREM BAŞTUĞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   EKREM ÇAVAŞ

  GENEL SEKRETER : 

   MEHMET METİN DEMİR

   

  KARAPINAR TICARET BORSASIAdresi : 

   ADALET MAH.15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ CAD. YENİ BUĞDAY PAZARI NO:67

  İl / İlçe : 

   KONYA / KARAPINAR

  Telefon 1 : 

   332-7557680

  Telefon 2 : Faks : 

   332-7557681

  WEB : http:/www.karapinartb.org.trE-Posta : karapinartb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NAZIM SEZER

  MECLİS BAŞKANI : 

   NAİM BOZU

  GENEL SEKRETER : 

   HALİL TÜYSÜZ

   

  KARS TICARET BORSASIAdresi : 

   İSTASYON MAH.İSMAİL AYTEMİZ CAD. NO:240 MERKEZ

  İl / İlçe : 

   KARS / –

  Telefon 1 : 

   0474-2120764

  Telefon 2 : Faks : 

   474-2231073

  WEB : http://www.karstb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İSMET ÇELİK

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUHLİS ACAY

  GENEL SEKRETER : 

   ADEM MOCO

   

  KASTAMONU TİCARET BORSASIAdresi : 

   SİNANBEY SOKAK NO:1

  İl / İlçe : 

   KASTAMONU / –

  Telefon 1 : 

   366-2144440

  Telefon 2 : Faks : 

   366-2145655

  WEB : http://www.kastamonutb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SEDAT İŞERİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   ÖMER FARUK YANIK

  GENEL SEKRETER : 

   EMRE UZER

   

  KAYSERI TICARET BORSASIAdresi : 

   SANAYİ MAHALLESİ KOCASİNAN BULVARI NO:70

  İl / İlçe : 

   KAYSERİ / –

  Telefon 1 : 

   352-3366888

  Telefon 2 : Faks : 

   352-3360373

  WEB : http://www.kayseritb.org.tr/E-Posta : info@kayseritb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ŞABAN ÜNLÜ

  MECLİS BAŞKANI : 

   RECEP BAĞLAMIŞ

  GENEL SEKRETER : 

   FATİH MERDOĞLU

   

  KESAN TICARET BORSASIAdresi : 

   ZAHİRECİLER SİTESİ SOSYAL TESİSLERİ P.K.13

  İl / İlçe : 

   EDİRNE / KEŞAN

  Telefon 1 : 

   284-7141087

  Telefon 2 : 

   7141301

  Faks : 

   284-7144293

  WEB : http://www.kesantb.tobb.org.trE-Posta : kesantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YUSUF YÖRÜK

  MECLİS BAŞKANI : 

   NECMİ KAYMAZ

  GENEL SEKRETER : 

   EMİNE KAYMAK

   

  KIRIKKALE TİCARET BORSASIAdresi : 

   YENİDOĞAN MAHALLESİ OSMAN TİRYAKİ CAD.NO:4/5

  İl / İlçe : 

   KIRIKKALE / –

  Telefon 1 : 

   318/2248904

  Telefon 2 : Faks : 

   318-2248905

  WEB : http://www.kirikkaletb.org.tr/E-Posta : info@kirikkaletb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HARUN SÜMER

  MECLİS BAŞKANI : 

   SADIK BİLDİK

  GENEL SEKRETER : 

   HARUN KAHRAMAN

   

  KIRKLARELI TICARET BORSASIAdresi : 

   İSTANBUL YOLU ÜZERİ 1.KM

  İl / İlçe : 

   KIRKLARELİ / –

  Telefon 1 : 

   288-2141013

  Telefon 2 : Faks : 

   288-2144750

  WEB : http://www.kirklarelitb.org.tr/E-Posta : ktb@kirklarelitb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   TURHAN ALTINTEL

  MECLİS BAŞKANI : 

   RECEP TUNA

  GENEL SEKRETER : 

   UMUT KARASEYFİOĞLU

   

  KIRŞEHİR TİCARET BORSASIAdresi : 

   ORGANİZE SAN.YOLU CANLI HAYVAN PAZARI TARIM TİCARET MERKEZİ

  İl / İlçe : 

   KIRŞEHİR / –

  Telefon 1 : 

   386-2528250-

  Telefon 2 : Faks : 

   386-2528251

  WEB : http://www.kirsehirtb.org.trE-Posta : kirsehirtb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NEŞET YAVUZ

  MECLİS BAŞKANI : 

   SÜLEYMAN KAYA

  GENEL SEKRETER : 

   BATTAL ÇELİK

   

  KIZILTEPE TİCARET BORSASIAdresi : 

   ATATÜRK BULVARI 529.SOK. DÜNDARLAR İŞ MERKEZİ TOPRAK BLOK KAT:4

  İl / İlçe : 

   MARDİN / KIZILTEPE

  Telefon 1 : 

   482-3127175

  Telefon 2 : Faks : 

   482-3133132

  WEB : http://www.kiziltepetb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET ŞAHİN

  MECLİS BAŞKANI : 

   NEZİR YILDIZ

  GENEL SEKRETER : 

   ABDULKADİR ŞAHİN

   

  KONYA TİCARET BORSASIAdresi : 

   ADANA-ANKARA ÇEVRE YOLU 42050

  İl / İlçe : 

   KONYA / –

  Telefon 1 : 

   332-3421444

  Telefon 2 : Faks : 

   332-3421456

  WEB : http://www.ktb.org.tr/E-Posta : bilgi@ktb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HÜSEYİN ÇEVİK

  MECLİS BAŞKANI : 

   SELÇUK ÖCAL

  GENEL SEKRETER : 

   ESAT BİLİCİ

   

  KOZAN TİCARET BORSASIAdresi : 

   VARSAKLAR MAH.SIRKINTI CAD. HUBUBATÇILAR SİTESİ NO:352/A KOZAN

  İl / İlçe : 

   ADANA / KOZAN

  Telefon 1 : 

   322-5166145

  Telefon 2 : 

   5166146

  Faks : 

   322-5166147

  WEB : http://www.kozantb.tobb.org.tr/E-Posta : kozantb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET YAĞAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   TURGAY BOZKURT

  GENEL SEKRETER : 

   ABDULLAH KILINÇ

   

  KUMLUCA TİCARET BORSASIAdresi : 

   YENİ MAH.AHMET ALİ AĞA BULVARI NO:2 KAT:2

  İl / İlçe : 

   ANTALYA / KUMLUCA

  Telefon 1 : 

   242-8873333

  Telefon 2 : Faks : 

   242- 8873130

  WEB : http://www.kumlucatb.tobb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   FATİH DURDAŞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   EKREM KARAKAYA

  GENEL SEKRETER : 

   EŞREF AYDIN

   

  KÜTAHYA TİCARET BORSASIAdresi : 

   KÜTAHYA TAVŞANLI KARAYOLU BULVARI NO:34

  İl / İlçe : 

   KÜTAHYA / –

  Telefon 1 : 

   274-2233043-

  Telefon 2 : Faks : 

   274-2233064

  WEB : http://www.kutbo.org.tr/E-Posta : kutbo@kutbo.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NECATİ GÜLTEKİN

  MECLİS BAŞKANI : 

   ÜMRAN ÖZBAY

  GENEL SEKRETER : 

   YASEMİN YOL

   

  LULEBURGAZ TICARET BORSASIAdresi : 

   DURAK MAH.İNÖNÜ 1. CADDE NO:1

  İl / İlçe : 

   KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ

  Telefon 1 : 

   288-4201450

  Telefon 2 : 

   4201370

  Faks : 

   288-4201833

  WEB : http://www.ltb.org.trE-Posta : ltb@ltb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   KENAN VAR

  MECLİS BAŞKANI : 

   YAŞAR CİHAN

  GENEL SEKRETER : 

   MURAT KAVAL

   

  MALATYA TICARET BORSASIAdresi : 

   İSMETİYE MAH. BUHARA CADDESİ YENİ MEKTEP SOK.NO:181/A

  İl / İlçe : 

   MALATYA / –

  Telefon 1 : 

   422-3255757

  Telefon 2 : Faks : 

   422-3225039

  WEB : http://malatyatb.tobb.org.tr/E-Posta : malatyatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   GÜRSEL ÖZBEY

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET AKİF BAŞTÜRK

  GENEL SEKRETER : 

   ABDULVAHAP BULGURLU

   

  MALKARA TICARET BORSASIAdresi : 

   GAZİBEY MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ YANI

  İl / İlçe : 

   TEKİRDAĞ / MALKARA

  Telefon 1 : 

   282-4271035/

  Telefon 2 : 

   4278372

  Faks : 

   282-4270665

  WEB : http://www.malkaratb.org.tr/E-Posta : malkaratb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ATİLA AYAZ

  MECLİS BAŞKANI : 

   ADNAN SUNGUR

  GENEL SEKRETER : 

   FATİH YILMAZ

   

  MANISA TICARET BORSASIAdresi : 

   EGE MAHALLESİ BORSA CADDESİ NO:20 ŞEHZADELER

  İl / İlçe : 

   MANİSA / –

  Telefon 1 : 

   236-2310078

  Telefon 2 : Faks : 

   236-2311532-

  WEB : http://manisatb.org.tr/E-Posta : info@manisatb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SADIK ÖZKASAP

  MECLİS BAŞKANI : 

   ERGUN TÜREK

  GENEL SEKRETER : 

   MUTLU KARAKAŞ

   

  MERSIN TICARET BORSASIAdresi : 

   ÜÇ OCAK MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI (MERSİN-ADANA KARAYOLU ÜZERİ)YENİ HAL KAVŞAĞI MEV.LİMAN D GİRİŞİ YANI

  İl / İlçe : 

   MERSİN / –

  Telefon 1 : 

   324-2385900

  Telefon 2 : Faks : 

   324-2336022-

  WEB : http://www.mersintb.org/E-Posta : mersinborsa@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ÖMER ABDULLAH ÖZDEMİR

  MECLİS BAŞKANI : 

   HÜSEYİN ARSLAN

  GENEL SEKRETER : 

   İSMAİL SARI

   

  MUĞLA TİCARET BORSASIAdresi : 

   KARAMEHMET MAH. 1.SOKAK NO:40 (KIYANÇ YAŞAM EVLERİ YANI) MENTEŞE

  İl / İlçe : 

   MUĞLA / –

  Telefon 1 : 

   0252-2124006

  Telefon 2 : 

   2124007

  Faks : 

   0252-2124010

  WEB : http://www.muglaticaretborsasi.org.tr/E-Posta : info@muglaticaretborsasi.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HASAN GÖKMEN

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET MERPEZ

  GENEL SEKRETER : 

   SADETTİN ÖZER

   

  MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASIAdresi : 

   FEVZİDEDE MAHALLESİ MEZBAHA CADDESİ NO:18

  İl / İlçe : 

   BURSA / M.KEMALPAŞA

  Telefon 1 : 

   224-6140088

  Telefon 2 : Faks : 

   224-6138705

  WEB : http://www.mkptb.org.trE-Posta : mkptbo@ixir.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ALİ ALTINTAŞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   NECATİ GÜNİNDİ

  GENEL SEKRETER : 

   OKAN ÇAKIR

   

  NAZILLI TICARET BORSASIAdresi : 

   CUMHURİYET MAH.228.SOK.NO:33

  İl / İlçe : 

   AYDIN / NAZİLLİ

  Telefon 1 : 

   256-3131418

  Telefon 2 : Faks : 

   256-3132288

  WEB : http://www.nazillitb.org.tr/E-Posta : info@nazillitb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ZİYA AKSÜT

  MECLİS BAŞKANI : 

   NEVZAT İZGÜ

  GENEL SEKRETER : 

   NİLÜFER AŞIKOĞLU

   

  NEVŞEHİR TİCARET BORSASIAdresi : 

   AKSARAY CADDESİ NO:14

  İl / İlçe : 

   NEVŞEHİR / –

  Telefon 1 : 

   384-2128103

  Telefon 2 : 

   05308779606-

  Faks : 

   384-2128102

  WEB : http://www.ntb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İBRAHİM SALAŞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET HAVALI

  GENEL SEKRETER : 

   UĞUR AYDOĞAN

   

  NİĞDE TİCARET BORSASIAdresi : 

   BANKALAR CADDESİ NO:17 KAT :3 51100

  İl / İlçe : 

   NİĞDE / –

  Telefon 1 : 

   0388-2327336

  Telefon 2 : Faks : 

   0388-2121760

  WEB : http://www.nigdetb.org.trE-Posta : nigdetb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ZAFER UYANIK

  MECLİS BAŞKANI : 

   EMİN BEŞER

  GENEL SEKRETER : 

   SACİT KOÇ

   

  NİZİP TİCARET BORSASIAdresi : 

   İSTASYON MAH. E-90 KARAYOLU ÜZERİ BORSA HİZMET BİNASI

  İl / İlçe : 

   GAZİANTEP / NİZİP

  Telefon 1 : 

   342-5181690-

  Telefon 2 : Faks : 

   342-5181692

  WEB : http://www.nizipticaretborsasi.org.trE-Posta : niziptb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   İBRAHİM SARI

  MECLİS BAŞKANI : 

   MAHMUT ŞAHİN

  GENEL SEKRETER : 

   M.ERAY ÖLÇAL

   

  NUSAYBİN TİCARET BORSASIAdresi : 

   YENİ TURAN MAHALLESİ MİTHATPAŞA SOKAK B-BLOK NO:2-1 KAT:2 NO:4 AKTAŞLAR APT.

  İl / İlçe : 

   MARDİN / NUSAYBİN

  Telefon 1 : 

   482-4154071

  Telefon 2 : Faks : 

   482-4152605

  WEB : http://www.nusaybintb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   NECDET AKTAŞ

  MECLİS BAŞKANI : 

   UMİT YUMUŞAK

  GENEL SEKRETER : 

   ABDULLAH DAL

   

  ODEMIS TICARET BORSASIAdresi : 

   SARAÇOĞLU CAD.ATASOY İŞHANI NO:3/210-211 35750

  İl / İlçe : 

   İZMİR / ÖDEMİŞ

  Telefon 1 : 

   232-5451378-

  Telefon 2 : Faks : 

   232-5452438-

  WEB : http://www.otb.org.tr/E-Posta : odemistb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ABDÜLLATİF AKA

  MECLİS BAŞKANI : 

   TURGUT AKIN

  GENEL SEKRETER : 

   ALİ ÖZ

   

  ORDU TICARET BORSASIAdresi : 

   SÜLEYMAN FELEK CAD.NO:101 ALTINORDU

  İl / İlçe : 

   ORDU / –

  Telefon 1 : 

   452-2252029-

  Telefon 2 : 

   452-2252032-

  Faks : 

   452-2252034-

  WEB : http://www.ordutb.org.tr/E-Posta : ordutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ZİVER KAHRAMAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   YILMAZ AKDENİZ

  GENEL SEKRETER : 

   BİROL ÖZTÜRK

   

  OSMANIYE TICARET BORSASIAdresi : 

   İSTİKLAL MAH.M.ŞEHİT MEHMET EROĞLU CAD.NO:58

  İl / İlçe : 

   OSMANİYE / –

  Telefon 1 : 

   328-8141133

  Telefon 2 : 

   8133043

  Faks : 

   328-8145735

  WEB : http://www.osmaniyetb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SAİT ÇENET

  MECLİS BAŞKANI : 

   SEYFETTİN ŞEHİDOĞLU

  GENEL SEKRETER : 

   SÜLEYMAN BÖRKLÜ

   

  POLATLI TICARET BORSASIAdresi : 

   TİCARET BORSASI SİTESİ

  İl / İlçe : 

   ANKARA / POLATLI

  Telefon 1 : 

   312-6255006-

  Telefon 2 : 

   6255060

  Faks : 

   312-6255025

  WEB : http://www.polatliborsa.org.tr/E-Posta : webmaster@polatliborsa.org.tr, admin@polatliborsa.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YAHYA TOPLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   OSMAN ÖZEL

  GENEL SEKRETER : 

   TUGAY AYDOĞDU

   

  REYHANLI TICARET BORSASIAdresi : 

   FEVZİ ÇAKMAK CAD. YENİ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ NO:110

  İl / İlçe : 

   HATAY / REYHANLI

  Telefon 1 : 

   326-4135120

  Telefon 2 : 

   4135122

  Faks : 

   326-4131428

  WEB : http://www.reyhanlitb.org/E-Posta : reyhanlitb@gmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   BÜLENT KARACA

  MECLİS BAŞKANI : 

   İSMET ÇALIM

  GENEL SEKRETER : 

   UFUK TOKDEMİR

   

  RİZE TİCARET BORSASIAdresi : 

   İSLAMPAŞA MAH.MENDERES BULVARI NO: 522

  İl / İlçe : 

   RİZE / –

  Telefon 1 : 

   464-2174313-

  Telefon 2 : 

   2130660-2147

  Faks : 

   464-2173994

  WEB : http://www.rtb.org.tr/E-Posta : ribor@ttnet.net.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET ERDOĞAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   RESUL OKUMUŞ

  GENEL SEKRETER : 

   İSMAİL KOCAMAN

   

  SAKARYA TICARET BORSASIAdresi : 

   TEKELER MAH.ÇEVRE YOLU ÜZERİ

  İl / İlçe : 

   SAKARYA / –

  Telefon 1 : 

   264-2784230(

  Telefon 2 : 

   2784235

  Faks : 

   264-2784232

  WEB : http://www.stb.org.tr/E-Posta : sakarya@stb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   CEVDET METE

  MECLİS BAŞKANI : 

   RECEP PULAT

  GENEL SEKRETER : 

   YASEMİN ARIKAN

   

  SALIHLI TICARET BORSASIAdresi : 

   GAZİLER MAHALLESİ TÜCCARLAR SİTESİ

  İl / İlçe : 

   MANİSA / SALİHLİ

  Telefon 1 : 

   236-7141181

  Telefon 2 : 

   7130643

  Faks : 

   236-7130643

  WEB : http://www.salihlitb.org.trE-Posta : salihlitb@superonline.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YETİŞ AKSOY

  MECLİS BAŞKANI : 

   HALİL ÇÖYGÜN

  GENEL SEKRETER : 

   TURAN YALÇIN

   

  SAMSUN TICARET BORSASIAdresi : 

   KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI G BLOK NO:1 YEŞİLKENT

  İl / İlçe : 

   SAMSUN / –

  Telefon 1 : 

   362-4355075-

  Telefon 2 : Faks : 

   362-4314737

  WEB : http://www.samsuntb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SİNAN ÇAKIR

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET TAKIŞ

  GENEL SEKRETER : 

   AHMET ALİYAZICI

   

  SANDIKLI TİCARET BORSASIAdresi : 

   YENİ ZAHİRE PAZARI NO:70

  İl / İlçe : 

   AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI

  Telefon 1 : 

   0272-5120080

  Telefon 2 : Faks : 

   0272-5120085

  WEB : http://www.sandiklitb.org.tr/E-Posta : sandikliborsa@e-kolaymail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HİDAYET ŞAHİN

  MECLİS BAŞKANI : 

   REŞİT MUTLU

  GENEL SEKRETER : 

   MEHMET ŞENGÜN

   

  SANLIURFA TICARET BORSASIAdresi : 

   PAŞABAĞI MAH.ZAFER CADDESİ BORSA BİNASI NO:13 HALİLİYE

  İl / İlçe : 

   Ş.URFA / –

  Telefon 1 : 

   414-3151066

  Telefon 2 : Faks : 

   414-3151069

  WEB : http://www.sutb.org.trE-Posta : sanliurfatb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET KAYA

  MECLİS BAŞKANI : 

   ÖMER EYYÜPOĞLU

  GENEL SEKRETER : 

   MEHMET DURMUŞ

   

  SIVAS TICARET BORSASIAdresi : 

   CELAL BAYAR CAD.DEMİRCİLERARDI MAH. NO:3

  İl / İlçe : 

   SİVAS / –

  Telefon 1 : 

   346-2222509-

  Telefon 2 : Faks : 

   346-221 33 3

  WEB : http://www.sivastb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ABDULKADİR HASTAOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   İHSAN AKSOY

  GENEL SEKRETER : 

   SEMA GÖRCÜN

   

  SOKE TICARET BORSASIAdresi : 

   MİLAS ÇEVRE YOLU ÜZERİ,D.S.İ YANI P.K.35 09200

  İl / İlçe : 

   AYDIN / SÖKE

  Telefon 1 : 

   256-5181625-

  Telefon 2 : Faks : 

   256-5122905

  WEB : http://www.soketb.org.tr/E-Posta : info@soketb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SALİH DENİZ GÜNAL

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET NEJAT SAĞEL

  GENEL SEKRETER : 

   YALÇIN ATEŞ

   

  SUNGURLU TICARET BORSASIAdresi : 

   YENİ BUĞDAY PAZARI 19300

  İl / İlçe : 

   ÇORUM / SUNGURLU

  Telefon 1 : 

   364-3115620-

  Telefon 2 : Faks : 

   364-3117711

  WEB : http://www.sungurlutb.org.tr/E-Posta : sungurlutb@mynet.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HALİM KARAÇİL

  MECLİS BAŞKANI : 

   MURTAZA UYANIKER

  GENEL SEKRETER : 

   LEVENT AKKAŞ

   

  SUSURLUK TİCARET BORSASIAdresi : 

   HAN MAH.ŞEHİT FİKRET GÜNEY CAD. NO:6

  İl / İlçe : 

   BALIKESİR / SUSURLUK

  Telefon 1 : 

   0266-8655457

  Telefon 2 : Faks : 

   0266-8655469

  WEB : http://www.susurluktb.tobb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SEFER GÖÇER

  MECLİS BAŞKANI : 

   HÜSEYİN AVCIOĞLU TUNALI

  GENEL SEKRETER : 

   HAMİT YILDIZ

   

  TARSUS TICARET BORSASIAdresi : 

   ŞAHİN MAH. 3294 SOKAK NO:1

  İl / İlçe : 

   MERSİN / TARSUS

  Telefon 1 : 

   324-6244074

  Telefon 2 : 

   6241668

  Faks : 

   324-6244075

  WEB : http://tarsustb.tobb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MURAT KAYA

  MECLİS BAŞKANI : 

   TEVFİK BAŞARIR

  GENEL SEKRETER : 

   HASAN ŞANLI

   

  TEKIRDAG TICARET BORSASIAdresi : 

   HAYRABOLU -MURATLI ÇEVRE YOLU ÜZERİ ZAHİRECİLER SİTESİ YANI P.K.59400

  İl / İlçe : 

   TEKİRDAĞ / –

  Telefon 1 : 

   282-2611060

  Telefon 2 : Faks : 

   282-2611309

  WEB : http://www.tdag-ticbor.org.tr/E-Posta : borsa@tdag-ticbor.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   OSMAN SARI

  MECLİS BAŞKANI : 

   BAHATTİN ATICILAR

  GENEL SEKRETER : 

   ERCAN İZGİ

   

  TERME TICARET BORSASIAdresi : 

   YENİMAHALLE IRMAK CAD.NO:1 K:2

  İl / İlçe : 

   SAMSUN / TERME

  Telefon 1 : 

   362-8768151-

  Telefon 2 : Faks : 

   0362-8768152

  WEB : http://www.termetb.org.trE-Posta : termeticborsa@ttmail.comYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   HALUK TRABZON

  MECLİS BAŞKANI : 

   BÜLENT BERK

  GENEL SEKRETER : 

   EMRE KIZIL

   

  TOKAT TICARET BORSASIAdresi : 

   YEŞİLIRMAK MAH.VALİ ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ CAD.MURATDAĞI PLAZA NO: 9 KAT:3

  İl / İlçe : 

   TOKAT / –

  Telefon 1 : 

   356-2123159

  Telefon 2 : Faks : 

   356-2127183

  WEB : http://www.tokattb.org.trE-Posta : info@tokattb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   LÜTFİ BORA

  MECLİS BAŞKANI : 

   NUREDDİN SÖYLER

  GENEL SEKRETER : 

   MURAT YILMAZ

   

  TRABZON TICARET BORSASIAdresi : 

   PAZARKAPI MAH.SAHİL CAD. MOLOZ MEVKİİ NO:103

  İl / İlçe : 

   TRABZON / –

  Telefon 1 : 

   462-3264505

  Telefon 2 : 

   462-3211017

  Faks : 

   462-3260966

  WEB : http://www.tb.org.tr/E-Posta : info@tb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   EYYÜP ERGAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET CİRAV

  GENEL SEKRETER : 

   ŞÜKRÜ ERÜZ

   

  TURGUTLU TICARET BORSASIAdresi : 

   TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA ÇARŞISI 45410

  İl / İlçe : 

   MANİSA / TURGUTLU

  Telefon 1 : 

   236-3131784-

  Telefon 2 : Faks : 

   236-3136975

  WEB : http://www.turgutlutb.org.trE-Posta : turgutlutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   YILMAZ ORCAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   ERCAN HIZAL

  GENEL SEKRETER : 

   HASAN ERVARDAR

   

  UNYE TICARET BORSASIAdresi : 

   LİSELER MAH. DEVLET SAHİL YOLU NO: 355

  İl / İlçe : 

   ORDU / ÜNYE

  Telefon 1 : 

   452-3231707

  Telefon 2 : 

   3236235

  Faks : 

   452-3234828

  WEB : http://www.unyetb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MUSTAFA USLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET DURAK

  GENEL SEKRETER : 

   MEHMET GÜR

   

  UŞAK TİCARET BORSASIAdresi : 

   HALİL KAYA GEDİK BULVARI ATATÜRK MAH. 1. YAPI SOK. NO: 1

  İl / İlçe : 

   UŞAK / –

  Telefon 1 : 

   276-2279795

  Telefon 2 : Faks : 

   276-2275452

  WEB : http://www.usaktb.org.trE-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MUSTAFA SEZER

  MECLİS BAŞKANI : 

   MUHTEREM BALTA

  GENEL SEKRETER : 

   PINAR KARAYOL

   

  UZUNKOPRU TICARET BORSASIAdresi : 

   ZAHİRECİLER SİTESİ

  İl / İlçe : 

   EDİRNE / UZUNKÖPRÜ

  Telefon 1 : 

   284-5131018-

  Telefon 2 : 

   5134987

  Faks : 

   284-5131852

  WEB : http://www.uzunkoprutb.org.tr/E-Posta : uzunkoprutb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   EGEMEN ASLAN

  MECLİS BAŞKANI : 

   AHMET GÜR

  GENEL SEKRETER : 

   MEHMET KARAMOLLA

   

  VAN TİCARET BORSASIAdresi : 

   VAN-ERCİŞ KARAYOLU ÜZERİ POLATOĞLU MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.

  İl / İlçe : 

   VAN / –

  Telefon 1 : 

   432-2154530-

  Telefon 2 : Faks : 

   432-2154533

  WEB : http://www.vatbo.org.trE-Posta : bilgi@vantb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   ENVER MEMDUHOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   NAYİF SÜER

  GENEL SEKRETER : 

   TARKAN GÜVEN

   

  YENISEHIR TICARET BORSASIAdresi : 

   GÜNDOĞAN MAHALLESİ BEYAZOĞLU SOK. NO:29

  İl / İlçe : 

   BURSA / YENİŞEHİR

  Telefon 1 : 

   0224-7734399

  Telefon 2 : Faks : 

   0224-7731242

  WEB : http://www.yenisehirtb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   SAİM BOLACA

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET ŞEN

  GENEL SEKRETER : 

   MURAT ÖZLÜ

   

  YERKOY TICARET BORSASIAdresi : 

   HAŞİM KILIÇ MAH.BÜNYAMİN GAYRETLİ SOKAK A/2

  İl / İlçe : 

   YOZGAT / YERKÖY

  Telefon 1 : 

   354-5161398

  Telefon 2 : 

   516 22 46

  Faks : 

   354- 516 67

  WEB : http://www.yerkoytb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   DERVİŞ ESATBEYOĞLU

  MECLİS BAŞKANI : 

   CEMALETTİN KÖMÜRCÜOĞLU

  GENEL SEKRETER : 

   MUTTALİP SALMANLI

   

  YOZGAT TICARET BORSASIAdresi : 

   SAKARYA CADDESİ ETİBANK YANI AÇIKGÖZ APT.NO:5 K:3-4-5

  İl / İlçe : 

   YOZGAT / –

  Telefon 1 : 

   354-2129677-

  Telefon 2 : 

   2177788

  Faks : 

   354-2170164

  WEB : http://www.yozgattb.org.tr/E-Posta : YÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET ERKEKLİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   MEHMET TÜRKEKUL

  GENEL SEKRETER : 

   ÖZDEN ARSLAN

   

  ZİLE TİCARET BORSASIAdresi : 

   CEDİT MAHALLESİ İSTASYON CAD. NO:8/2

  İl / İlçe : 

   TOKAT / ZİLE

  Telefon 1 : 

   356-3172255

  Telefon 2 : Faks : 

   356-3175775

  WEB : http://www.ziletb.org.tr/E-Posta : ziletb@tobb.org.trYÖNETİM KURULU BAŞKANI : 

   MEHMET YENİ

  MECLİS BAŞKANI : 

   YAKUP AKPUNAR

  GENEL SEKRETER : 

   ÖMER FARUK ÖNKUZU