TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 Sayılı Kanun’ un Uygulamalarına Karşı Dava Açma Hakkı Doğuran Durumlar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TAHAKKUK, ÖDEME EMRİ, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI, TEMİNAT İSTENMESİ, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden idarenin yaptığı ödeme emri tebliği, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemleri, haciz işlemleri, teminat isteme yazısı ve tecil talebinin reddine karşı mükellefler vergi davası açma hakkına sahiptirler. Ödeme Emri Tebliği Tarh ve tahakkuku gerçekleşen ve ödeme süreleri içinde ödenmeyen kamu alacakları için vergi daireleri borçlulara 7 […]

Ödeme,Tecil,Gecikme Zammı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, Makaleler, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

ÖDEME  Mükellef açısından vergi borcunun sona ermesi  Devlet açısından ise vergi alacağının tahsil edilmesidir. Ödeme zamanı ve önce ödeme  Madde 37 – Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.  Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.  […]