TEMİNAT İSTENMESİ

Alınan Teminatlar Üzerine Yapılacak İşlemler

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ

Mükellefler tarafından teminat olarak verilen mücevher, kıymetli maden, Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe tespit edilen hisse senedi, Hazine tahvil ve bonosu gibi menkul değerler ile bankalarca verilen teminat mektupları ve şahsi kefalete ilişkin kıymetli evrakın alınması üzerine, veznedar tarafından “Menkul Kıymetler Alındısı” düzenlenir. Karşılığında teminat gösterilmiş olan amme alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 […]

Teminatta Süre

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ

6183 Sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 14 üncü maddesinde ise, Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği […]

Teminat İstenebilecek Haller

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ

Mükelleflerin belli zamanlarda beyan dışı bırakılan hâsılatları, gider ve maliyet şişirme yanında kaçakçılık suç ve cezaları nedeni ile vergi incelemesine tabi tutuldukları görülmektedir. Yapılan incelemelerde mükelleflerin iş ve işlemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun idari ve mali nitelikteki yaptırımları söz konusu olabilmektedir. Buna göre Vergi Usul Kanununa muhalefet nedeni ile bazı cezalar öngörülebilir. Zorunlu Teminat […]

Teminat Gösterilebilecek Değerler

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ

6183 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan durumların varlığı halinde teminat istenmesi mucip hale gelmektedir. Buna göre, 10 uncu madde de sayılan değerlerden birini gösterme kudretinde olanlar bunlardan herhangi birini, 10 uncu madde de sayılan değerlerden birini sağlayamayanlar ise 11 inci madde de sayılan muteber bir şahsı teminat olarak kefil gösterebilirler. 6183 sayılı Kanunun 10 […]

Vergi Hukukunda Teminat Uygulaması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

I- GİRİŞ Vergi hukukunda teminat ve teminatın değerlenmesi ile ilgili hususlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 ve 11 maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde, vergi hukukunda teminat olarak gösterilecek değerlerin neler olduğu, kimlerin hangi durumlarda teminat isteyebileceği ve teminat işlemlerinde neler yapılacağı ile teminatın paraya çevrilmesi ve teminatın çözümünün (teminatın serbest bırakılmasının) nasıl […]

Teminat İsteme Yazısına Dava Açılması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, TEMİNAT İSTENMESİ, YARGI KARARLARI

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 15.10.2008 Esas No   : 2007/5821 Karar No  : 2008/3601 AATUHK Md. 9 TEMİNAT İSTEME YAZISINA DAVA AÇILMASI Teminat istenmesini gerektiren haller aynı zamanda ihtiyati haczin nedenini oluşturmakta olup, teminat gösterilmemesi halinde hedef aldığı kişi ya da kişilerin varlıklarının ihtiyaten haczi yoluna gidilebileceğinden, bu kişilerin çıkarını etkileyen hukuki sonuçlar meydana getiren kesin ve yürütülmesi […]

Vergi İncelemesi,Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, İHTİYATİ HACİZ, TEMİNAT İSTENMESİ, VERGİ İNCELEMELERİ, VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ, YARGI KARARLARI

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 30.03.2009 Esas No   : 2008/60 Karar No  : 2009/1580 AATUHK Md. 9, 13 VERGİ İNCELEMESİ, TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ Ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir. İstemin Özeti: Davacı adına 22.112006 günlü […]

Vergi Dairelerine Önceden Verilmiş Teminatların Takasının Mümkün Olabilirliği

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

I-GENEL BİLGİLER Vergi daireleri, borçlu mükelleflerin teminatlarının çözümünde veya teminatların değiştirilmesinde genellikle çok ağır hareket etmekte ve bu konulardaki mükellef taleplerini genellikle geri çevirmektedirler. Özellikle teminat çözümünde mükelleflerden Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir vergi dairesine borcunun olmadığına ilişkin belge, yazı ve araştırma yollarını kullanmaktadırlar. Mükellefin borçlarının önemli bir kısmını ödemesi durumunda, yapılan ödemelerin toplam borç nispetine […]

6183 Sayılı Kanun’ un Uygulamalarına Karşı Dava Açma Hakkı Doğuran Durumlar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TAHAKKUK, ÖDEME EMRİ, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI, TEMİNAT İSTENMESİ, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden idarenin yaptığı ödeme emri tebliği, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemleri, haciz işlemleri, teminat isteme yazısı ve tecil talebinin reddine karşı mükellefler vergi davası açma hakkına sahiptirler. Ödeme Emri Tebliği Tarh ve tahakkuku gerçekleşen ve ödeme süreleri içinde ödenmeyen kamu alacakları için vergi daireleri borçlulara 7 […]

İhtiyati Hacizde Teminat

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ HACİZ, TEMİNAT İSTENMESİ

Mahkeme, teminatsız ihtiyati haciz kararı veremez. 6100 Sayılı HMK m.87 uyarınca,  1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ihtiyati haciz taleplerinde nelerin teminat olacağı hakimin takdirine bırakılmıştır. Banka, kendi teminat mektubunu teminat olarak gösteremez. Teminat parası serbest kalmadan haczedilemez. Alacaklı ve borçlu arasında teminat alınmadan ihtiyati haciz kararı verilebileceğini öngören sözleşmelerdeki kayıtlar geçersizdir. Çünkü teminat sadece borçlunun […]