TAHSİL ZAMANAŞIMI

Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHSİL ZAMANAŞIMI

Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler ,  tahsil zamanaşımının kesilmesi, kesilme anma kadar işlemiş bulunan sü- renin bütün sonuçlarım ortadan kaldırır. Kesilenenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak, beş yıllık zamanaşımı yeniden başlar. Tahsil zamanaşımının kesilmesi nedenleri, A.A.T.U.H.K’nun 103. maddesinde sayılmıştır. Bu hükme göre, tahsil zamanaşımının kesilmesi nedenleri şunlardır: 1) Ödeme, 2) Haciz uygulanması, 3) […]

Tahsil Zamanaşımının Şartları

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHSİL ZAMANAŞIMI

Tahsil Zamanaşımının Şartları , bir vergi alacağının tahsil zamanaşımına uğraması için belli bazı şartların yerine gelmiş olması gerekir. Bu nedenle tahsil zamanaşımı aşamasına geçmeden önce verginin tarh zamanaşımı süresi içinde tarh ve tebliğ edilmesi ve buna binaen de tahakkuk etmesi gerekir. Eğer vergi alacağı henüz tahakkuk etmemişse zaten tahsil aşaması ve zamanaşımından bahsetmenin gereği yoktur. […]

Vergide Tahsil Zamanaşımı Yönünden Bir Yargı Kararının Analizi

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHSİL ZAMANAŞIMI

Genellikle zamanaşımı uygulaması vergi, vergi cezaları ve diğer amme alacaklarında çok ortaya çıkan bir konu değildir. Hemen hemen yıl sonlarına doğru bütün vergi daireleri amme alacağının zamanaşımına uğramaması için gazetelere ilanlar vermekte veya vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus ilan tahtalarına askıya çıkarmaktadırlar. Kimi zaman da mükellefin borcuna açıktan para yatırılarak tahsilat yapılmış havası yaratılmaktadır. [1] 6183 […]

Tahakkuk Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI

I.GİRİŞ Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olmak üzere 2 çeşit zamanaşımı söz konusudur. Bunlardan tahakkuk (tarh) zamanaşımı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda; tahsil zamanaşımı ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı […]

6183 Sayılı Kanun’ un Uygulamalarına Karşı Dava Açma Hakkı Doğuran Durumlar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TAHAKKUK, ÖDEME EMRİ, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI, TEMİNAT İSTENMESİ, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden idarenin yaptığı ödeme emri tebliği, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemleri, haciz işlemleri, teminat isteme yazısı ve tecil talebinin reddine karşı mükellefler vergi davası açma hakkına sahiptirler. Ödeme Emri Tebliği Tarh ve tahakkuku gerçekleşen ve ödeme süreleri içinde ödenmeyen kamu alacakları için vergi daireleri borçlulara 7 […]

Tahsil Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Nelerdir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHSİL ZAMANAŞIMI

Zamanaşımının durması (tatili, işlememesi); kanunda sayılan sebeplerden birinin varlığı halinde, zamanaşımı süresinin işlemeye başlamaması ve başlamışsa bu sebep ortadan kalkıncaya kadar durarak devam etmemesi demektir. Zamanaşımını durduran sebebin ortadan kalkmasından itibaren süre durmuş olduğu (kaldığı) yerden itibaren tekrar işlemeye devam eder. Zamanaşımının kesilmesi (kat’ı) ise; kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde, zamanaşımı süresinin o ana […]

Vergi Haczinde Zamanaşımı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, TAHSİL ZAMANAŞIMI

183 sayılı kanunun  102. Maddesinde kamu  alacağının  vadesinin  rastladığı  takvim yılını izleyen  takvim yılı  başından  itibaren   5 yıl  içerisinde  tahsil edilemeyen  miktarlar zamanaşımına uğrayacağı  hüküm  altına alınmıştır.  Zamanaşımı,  mükellef  ve idare açısından  hüküm ifade eden  ve  resen  dikkate alınması  gereken  önemli  bir olgudur.   Mahkemeler veya  uygulayıcı  vergi idaresi, tahsil  zaman aşımını mutlak surette önemsemek durumundadır.  […]