TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması ,  vergiyi doğuran olayla ortaya çıkan vergi alacağı ilişkisi, çeşitli aşamalardan geçerek tahsil zamanaşımı aşamasına girer. Bilindiği üzere her şeyden önce vergi alacağının doğması için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gerekir. Bu aşamada yani vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması ile vergi alacağı da kendiliğinden ortaya çıkar. Vergi alacağı vergiyi doğuran olayın tabii […]

Tahakkuk Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI

I.GİRİŞ Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olmak üzere 2 çeşit zamanaşımı söz konusudur. Bunlardan tahakkuk (tarh) zamanaşımı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda; tahsil zamanaşımı ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı […]

6183 Sayılı Kanun’ un Uygulamalarına Karşı Dava Açma Hakkı Doğuran Durumlar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TAHAKKUK, ÖDEME EMRİ, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI, TEMİNAT İSTENMESİ, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden idarenin yaptığı ödeme emri tebliği, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemleri, haciz işlemleri, teminat isteme yazısı ve tecil talebinin reddine karşı mükellefler vergi davası açma hakkına sahiptirler. Ödeme Emri Tebliği Tarh ve tahakkuku gerçekleşen ve ödeme süreleri içinde ödenmeyen kamu alacakları için vergi daireleri borçlulara 7 […]