İHTİYATİ TAHAKKUK

Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçunun Takibatı Nedeniyle İhtiyati Tahakkuk Uygulaması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ TAHAKKUK

GİRİŞ Kamu alacağının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelere 6183 sayılı Kanunda yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de ihtiyati tahakkuk kurumudur. İhtiyati tahakkuk ile mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi borçlarının normal tahakkuka kadar geçici olarak tahakkuk ettirilmesi ve akabinde ihtiyati haciz uygulanması suretiyle alacağın güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Kanun koyucu, kamu borçlularının kamu alacağının tahsilini engellemek […]

İhtiyati Tahakkuk Uygulaması Nedir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ TAHAKKUK

Genel Düzenleme İhtiyati tahakkuk uygulaması, kamu alacağını korumak amacıyla 6183 sayılı Kanunun 17 ila 20 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanabilir. 6183 sayılı Kanununun 17 nci maddesinde “Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün[1] yazılı talebi […]

6183 Sayılı Kanun’ un Uygulamalarına Karşı Dava Açma Hakkı Doğuran Durumlar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TAHAKKUK, ÖDEME EMRİ, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI, TEMİNAT İSTENMESİ, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden idarenin yaptığı ödeme emri tebliği, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemleri, haciz işlemleri, teminat isteme yazısı ve tecil talebinin reddine karşı mükellefler vergi davası açma hakkına sahiptirler. Ödeme Emri Tebliği Tarh ve tahakkuku gerçekleşen ve ödeme süreleri içinde ödenmeyen kamu alacakları için vergi daireleri borçlulara 7 […]