İHTİYATİ HACİZ

Vergi İncelemesi,Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, İHTİYATİ HACİZ, TEMİNAT İSTENMESİ, VERGİ İNCELEMELERİ, VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ, YARGI KARARLARI

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 30.03.2009 Esas No   : 2008/60 Karar No  : 2009/1580 AATUHK Md. 9, 13 VERGİ İNCELEMESİ, TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ Ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir. İstemin Özeti: Davacı adına 22.112006 günlü […]

Limited Şirket Ortaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, İHTİYATİ HACİZ, YARGI KARARLARI

Danıştay 3. Dairesi Tarih         : 16.06.2009 Esas No   : 2007/4202 Karar No  : 2009/2145 6183 s. AATUHK Md. 9 LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINDA İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI Limited şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacakları için yetkili merciler tarafından verilen karara dayalı olarak şirket ortaklarının mal varlıklarına ihtiyati haciz uygulanabileceği. İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’nin ortağı sıfatıyla davacının banka hesabına, 19.11.2006 tarihli […]

İhtiyati Haciz Uygulaması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ HACİZ

Genel Olarak İhtiyati Haciz İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre ihtiyati haciz, “kamu alacağının ödenmesini ya da tahsilini güvence altına almak için yasada öngörülen sebeplere […]

Tüm Yönleriyle Haciz Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

Giriş Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Haciz “ Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulmasıdır.”  Şeklinde ifade edilmektedir. Devlet tarafından gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin finansmanı kamusal nitelikli alacaklardan karşılanmaktadır. Devlet, kendisinin alacaklı olduğu her türlü vergiyi zamanında ve eksiksiz olarak toplaması tüm kamunun yararınadır. Bu sebepten kamu alacağının özel […]

6183 Sayılı Kanun’ un Uygulamalarına Karşı Dava Açma Hakkı Doğuran Durumlar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TAHAKKUK, ÖDEME EMRİ, TAHAKKUK ZAMANAŞIMI, TAHSİL ZAMANAŞIMI, TEMİNAT İSTENMESİ, TESCİL TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden idarenin yaptığı ödeme emri tebliği, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemleri, haciz işlemleri, teminat isteme yazısı ve tecil talebinin reddine karşı mükellefler vergi davası açma hakkına sahiptirler. Ödeme Emri Tebliği Tarh ve tahakkuku gerçekleşen ve ödeme süreleri içinde ödenmeyen kamu alacakları için vergi daireleri borçlulara 7 […]

Tahsil İmkanı Kalmayan Limited Şirket Borcundan Dolayı Ortak Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınamayacağı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, İHTİYATİ HACİZ, YARGI KARARLARI

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 04.11.2015 Esas No : 2012/4015 Karar No  : 2015/7786 AATUHK Md. 13 TAHSİL İMKANI KALMAYAN LİMİTED ŞİRKET BORCUNDAN DOLAYI  ORTAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINAMAYACAĞI 6183 sayılı AATUHK’nın ilgili hükümlerinde teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin, kamu alacağının cebren tahsil ve takip işlemleri olmayıp, icrai muamelelere başlamadan önce […]

İhtiyati Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ HACİZ

Hukuki bir terim olarak bankacılık literatüründe de kullanılan ihtiyacı haciz kelime anlamı olarak gelecekte olacak borç sıkıntılarına istinaden yapılan haciz manasına gelmektedir. Eğer borçlunun borçlarını ödemeden kaçması gibi bir durumun varlığı söz konusu ise alacaklı haciz konulabilecek malların başına gelebilecek olası zararlar için alacaklıdan peşinat olarak teminat alınabilir.Bu durum hukuksal olarak ihtiyati haciz olarak adlandırılan […]

İhtiyati Hacizde Teminat

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ HACİZ, TEMİNAT İSTENMESİ

Mahkeme, teminatsız ihtiyati haciz kararı veremez. 6100 Sayılı HMK m.87 uyarınca,  1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ihtiyati haciz taleplerinde nelerin teminat olacağı hakimin takdirine bırakılmıştır. Banka, kendi teminat mektubunu teminat olarak gösteremez. Teminat parası serbest kalmadan haczedilemez. Alacaklı ve borçlu arasında teminat alınmadan ihtiyati haciz kararı verilebileceğini öngören sözleşmelerdeki kayıtlar geçersizdir. Çünkü teminat sadece borçlunun […]

İhtiyati Haciz Uygulamaları

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, İHTİYATİ HACİZ

A.GENEL OLARAK: İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesinin güvence altına alınması için borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. Alacaklı genel olarak borçlunun borcunu zamanında ödeyeceği konusunda şüpheli ise o halde öncelikle borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını haczettirerek sonrasında icra takibi veya alacak davası açacaktır. Alacaklının alacağının vadesi gelmiş olması halinde ve de alacak […]