GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller 6183 sayılı yasanın 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71.madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. […]

Hangi Belgeye İstinaden Haciz Yapılır?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde, her türlü menkul malların; cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerlerinin, haciz tutanağında  tespit edilerek haciz olunacağı düzenlenmiştir. 6183 sayılı Kanunun “Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı” başlıklı 78 inci maddesinde, “Haciz sırasında borçlu veya zilyet veya bunların; vekilleri, işçi, müstahdem veya aileleri efradından […]

Hangi Mallar Haczedilemez ?

E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Buna göre; 1- Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. 2-Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları […]

Ortağı Olduğu Şirketin Ödenmeyen Borcu Dolayısıyla Gayrimenkule Konulan Haczin İptali

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ

Ortağı olduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla şirket ortağının sahip olduğu gayrimenkul üzerine konulan vergi haczinin kaldırılması yolunda ortak tarafından yapılan başvuru ilgili vergi dairesi tarafından reddedilmesi üzerine yargıya gidilmiştir. Açılan dava, vergi mahkemesi tarafından kabul edilerek vergi dairesince yapılan işlemler iptal edilmiştir.[1] Daha sonra konu vergi dairesince temyizen Danıştay’a intikal ettirilmiştir.[2] Danıştay 3. […]

Borçlunun Haline Münasip Tek Evinin Haczedilemeyeceği

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, YARGI KARARLARI

Danıştay 4. Daire Tarih         : 16.10.2006 Esas No   : 2006/3488 Karar No  : 2006/1950 6183 sK. Md. 75 BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP TEK EVİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ Binanın özellikleri, borçlunun aile yapısı, konutta ikamet eden birey sayısı, sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğinde, borçlunun haline münasip olduğu tespit edilen tek evinin vergi borcu nedeniyle haczedilemeyeceği. İstemin Özeti: Kanuni temsilcisi olduğu […]

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71. Madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Bunun dışında 6183 sayılı yasanın 70. […]

Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Ortağın Konutuna Konulan Haczin İptal Kararı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ

Şirketin vergi borcundan dolayı ortağın konutuna konulan vergi dairesi  haczini iptal eden bir yargı kararı.  Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla şirket ortağının sahibi olduğu mesken üzerine konulan haciz işlemi üzerine şirket ortağı tarafından bu haczin kaldırılması ile ilgili vergi mahkemesinde dava açılmıştır. Açılan dava üzerine vergi mahkemesi tarafından verilen kararda şirketin ortağı tarafından yapılan hisse […]

Vergi Borcu Olan Mükellefin Oturduğu Konutun Satışı

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun 75. maddesi “aciz hali” ile ilgili hükümleri içermektedir. Buna göre “ Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılayamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.” Madde hükmüne göre aciz […]

Vergi Borcu ve Gayrimenkul Haczi

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun 75. maddesi “aciz hali” ile ilgili hükümleri içermektedir. Buna göre “ Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılayamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.” Madde hükmüne göre aciz […]

Hacizli Olan Arsa Satılır mı?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ

Borçlu olanın mallarına uygulanan bir işlem olarak karşımıza çıkmakta olan haciz; alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, söz konusu borcun tahsilini almak için icra yolunu kullanması ile meydana gelmektedir. Haczin kaldırılması durumu ancak alacaklının veya vekilinin isteği doğrultusunda söz konusu olacaktır. Haciz konusu olabilecek mallar için satış isteği gelmediği takdirde söz konusu haciz düşmektedir. * Haczedilen […]