fbpx
Pazar, 20 Eylül, 2020

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller Nedir?

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 sayılı yasanın 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır.

71.madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir.

73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir.

Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir.

Bunun dışında 6183 sayılı yasanın 70. maddesinde haczedilmeyecek mallar tek tek sıralanmıştır.

 

Buna göre;

Madde 70 –  Açıklayacağımız mallar haczedilemez:

1- (Değişik: 4/5/1994 – 3986/16 md.) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.

2- Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile,borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,

3- Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

4- Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları;

arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,

5- Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6- Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;

 

  1. a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,

 

  1. b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri

 

için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,

 

  1. c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

 

7- Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri, 

8- Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,

9- Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,

10- Askerlik malüllerine, şehit yetimlerine verilen harp malüllüğü zammı ile , 1485 sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,

11- Borçlunun haline münasip evi “ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir”, 2497

12- (Değişik: 26/11/1980 – 2347/8 md.) Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler, 

13- (Ek: 26/11/1980-2347/8 md.) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar.

SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN HEMEN ARAYIN!

0262 606 05 41

 

Hangi Belgeye İstinaden Haciz Yapılır?

6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde, her türlü menkul malların; cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerlerinin, haciz tutanağında  tespit edilerek haciz olunacağı düzenlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun “Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı” başlıklı 78 inci maddesinde, “Haciz sırasında borçlu veya zilyet veya bunların; vekilleri, işçi, müstahdem veya aileleri efradından birisi kendilerini temsilen bulunur.

Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun veya zilyedin komşularından iki kişi hazır bulundurulur.

Tanzim edilen haciz zaptında, hacze esas olan haciz varakasının tarih ve numarası, haczin yapıldığı yer, gün ve saat, haczedilen malların neler olduğu, tahmin edilen değerleri,haciz sırasında bulunan kimseler, varsa üçüncü şahısların iddiaları vesair lüzumlu hususlar belirtilir, hazır bulunanlarca imzalanarak haciz işi tamamlanır.

Gıyapta yapılan hacizlerde zaptın bir örneği borçlu veya zilyede derhal tebliği olunur.

Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz.

Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hasılat haczi ile borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı haller bu hükümden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.


6183 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde, her türlü gayrimenkul malların ve gemilerin haczinin,
bu malların kayıtlı oldukları sicillere işlenmek üzere ve haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilerek yapılacağı belirtilmiştir.

Gayrimenkul ve gemilerin, gerek teminat olarak alınmaları ve gerekse ihtiyati veya kat’i olarak haciz edilmeleri durumlarında,tahsil dairelerince amme alacağı tutarının haciz bildirilerinde mutlaka bildirilmesi zorunludur.

 

Continue Reading

Hangi Mallar Haczedilemez ?

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır.

Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir.

Buna göre;

1- Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.

2-Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası.

3-Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası.

4-Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri;çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,

5-Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;

a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,

b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,

c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

6-Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,

7-Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,

Continue Reading

Ortağı Olduğu Şirketin Ödenmeyen Borcu Dolayısıyla Gayrimenkule Konulan Haczin İptali

Ortağı olduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla şirket ortağının sahip olduğu gayrimenkul üzerine konulan vergi haczinin kaldırılması yolunda ortak tarafından yapılan başvuru ilgili vergi dairesi tarafından reddedilmesi üzerine yargıya gidilmiştir.

Açılan dava, vergi mahkemesi tarafından kabul edilerek vergi dairesince yapılan işlemler iptal edilmiştir.[1] Daha sonra konu vergi dairesince temyizen Danıştay’a intikal ettirilmiştir.[2]

Danıştay 3. Dairesi tarafından mesele incelenerek aşağıdaki karar verilmiştir:

“Ortağı bulunduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla gayrimenkulüne konulan haczin kaldırılması yolunda davacı tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi; Limited şirket ortaklarının, 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde 29.07.1998 tarihinden önceki döneme ait şirket borçlarının tamamından vazettikleri veya vaazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında sorumlu olduklarının açıklandığı, bu durumda, vergi borçlusu şirketteki sermaye miktarı 2.5 YTL olan davacının 29.07.1998 tarihinden önceki dönem içinde kalan şirket borcundan vazettiği sermaye tutarında sorumlu olması gerektiğinden şirketteki hissesi nedeniyle taşınmaza uygulanan hacizde isabet bulunmadığından tesis edilen işlemde yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptal eden İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 5.3.2009 gün ve E:2008/808-K:2009/308 sayılı kararının, tesis edilen işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.”

Kararın hüküm fıkrası şöyledir:

“Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VE MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU HAKKINDA KISA TARİHSEL GELİŞMELER

1-Limited şirketlerin ortakları hakkında sorumluluk 29.7.1998 tarihinden önceki dönem içinde kalan şirket borçlarında durum nedir?

Limited şirketlerin vergi borcu hakkında 29.7.1998 tarihinden önceki döneme ait borçların tamamından taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Örneğin, 29.7.1998 tarihinden önceki döneme ait bir borç dolayısıyla 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde yer alan sorumluluk her ortağın şirketteki sermaye miktarı kadar olacaktır.

Continue Reading

Borçlunun Haline Münasip Tek Evinin Haczedilemeyeceği

Danıştay 4. Daire
Tarih         : 16.10.2006
Esas No   : 2006/3488
Karar No  : 2006/1950

6183 sK. Md. 75

BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP TEK EVİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ

Binanın özellikleri, borçlunun aile yapısı, konutta ikamet eden birey sayısı, sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğinde, borçlunun haline münasip olduğu tespit edilen tek evinin vergi borcu nedeniyle haczedilemeyeceği.

İstemin Özeti: Kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçları nedeniyle davacıya ait gayrimenkul üzerine konulan haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla, davacı adına düzenlenip tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı dava açılmaması üzerine davacının 130.000 YTL, kıymet takdir edilen gayrimenkulünün haline münasip tek evi olduğundan haczedilemeyeceği ileri sürülerek açılan davada Mahkeme tarafından 10.11.2005 günlü ara kararıyla İstanbul Emlak Komisyoncuları Odasına karı koca emekli üç kişilik bir ailenin mesken ihtiyacını asgari ölçüde karşılayacak bir gayrimenkulün bedelinin ne olacağının sorulması üzerine verilen 09.02.2006 tarih ve 68 sayılı cevabi yanıtta, bu tutarın 70.000 YTL olacağının ifade edildiği, davacının kanuni temsilcisi olduğu şirkete ait 19.571 YTL borcu için haczedilen meskene takdir edilen bedelin 130.000 YTL olması ve söz konusu meskenin satışı sonucu elde edilecek bedelden amme borcu düşüldükten sonra kalacak tutarın davacının haline münasip ev alabilmesine yeterli olması nedeniyle tesis edilen haciz işlemin yasal olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı, gayrimenkulün brüt 93 m2, net 79 m2 olduğunu, 2 oğluyla birlikte aynı gayrimenkulde ikamet ettiklerini, mahkemece, bilirkişi marifetiyle mahallinde keşif yapılmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçları nedeniyle davacıya ait apartman dairesine uygulanan haciz işlemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararı temyiz edilmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 75. maddesinin 11. bendinde borçlunun haline münasip evi ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer olabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabileceği kurala bağlanmıştır.

 

Continue Reading

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71. Madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir.

Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Bunun dışında 6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilmeyecek mallar tek tek sıralanmıştır. Buna göre;

Madde 70 – Aşağıda gösterilen mallar haczedilemez:

1- (Değişik: 4/5/1994 – 3986/16 md.) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.

2- Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,

3- Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

4- Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,

5- Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6- Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile; a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu, c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

7- Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,

8- Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,

9- Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,

 

Continue Reading

Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Ortağın Konutuna Konulan Haczin İptal Kararı

Şirketin vergi borcundan dolayı ortağın konutuna konulan vergi dairesi  haczini iptal eden bir yargı kararı.  Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla şirket ortağının sahibi olduğu mesken üzerine konulan haciz işlemi üzerine şirket ortağı tarafından bu haczin kaldırılması ile ilgili vergi mahkemesinde dava açılmıştır. Açılan dava üzerine vergi mahkemesi tarafından verilen kararda şirketin ortağı tarafından yapılan hisse devri gereğince 29/07/1998 tarihinden önceki borç dolayısıyla şirket ortağının şirketin sermaye hisseleri oranında şirketteki payına göre vergi borcundan  sorumlu olacaklarına karar verilmiştir.[1]

İncelenen olayda  davacı şirket ortağının limited şirketteki ortaklık payını 23/05/1997 tarihinde  devretmesi sonucunda şirketten  ayrıldığı tarih olan 23/05/1997 tarihinde  şirketten ayrıldığı açık olduğundan 29/07/1998 döneminden önce olan borçlarda ortaklar şirket borçlarının tamamından vazettikleri veya vazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya veya anılan kanun hükümleri gereğince takibata tabi tutulmaları gerekmektedir.

29/07/1998 döneminden sonraki amme borçları için ise, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu ve anılan kanun hükümleri gereğince takibe tutulmaları gerekmektedir.  Bu nedenle, limited şirket ortaklarının sorumlulukları konusunda aşağıda yer alan tarihlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

29/07/1998 öncesi dönem:

Bu tarihten önceki amme borcu dolayısıyla limited şirket ortakları, şirketteki  sermaye payları  oranına göre sorumlulukları sınırlıdır.  Örneğin, şirkette %10 payı bulunan bir ortağın şirket sermayesinin de  100.000 TL olduğunu kabul edelim. Şirketin amme borcu dolayısıyla %10 paylı bu ortağın sorumluluğu 10.000 TL kadar olacaktır. [2]

29/07/1998 sonrası dönem:

Limited şirketlerde şirket ortaklarının 6183 sayılı yasaya göre (Md.35) sorumlulukları  sermaye hisseleri oranında

Continue Reading

Vergi Borcu Olan Mükellefin Oturduğu Konutun Satışı

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun 75. maddesi “aciz hali” ile ilgili hükümleri içermektedir.

Buna göre “ Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılayamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.

Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.” Madde hükmüne göre aciz hali tesbit edilen kişi “ aciz fişi ile “ bu durumu belgelendirilmektedir.

Diğer taraftan, aciz fişinde, yapılan takibin safhalarının ve bakiye borç miktarının gösterilmesi gereklidir.Aciz halinde bulunan borçlu hakkında, 6183 sayılı kanununun 48. maddesinde düzenlenen “tecil ve taksitlendirme” durumuda sözkonusu olabilir.

Aciz fişinin düzenlenmesi halinde, borçlunun varsa üzerindeki 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. maddesinde, yurtdışı çıkış yasağı kaldırılması gerekmektedir(1).

Continue Reading

Vergi Borcu ve Gayrimenkul Haczi

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun 75. maddesi “aciz hali” ile ilgili hükümleri içermektedir.
Buna göre “ Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılayamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.
Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.” Madde hükmüne göre aciz hali tesbit edilen kişi “ aciz fişi ile “ bu durumu belgelendirilmektedir.
Diğer taraftan, aciz fişinde, yapılan takibin safhalarının ve bakiye borç miktarının gösterilmesi gereklidir.Aciz halinde bulunan borçlu hakkında, 6183 sayılı kanununun 48. maddesinde düzenlenen “tecil ve taksitlendirme” durumuda sözkonusu olabilir.
Aciz fişinin düzenlenmesi halinde, borçlunun varsa üzerindeki 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. maddesinde, yurt dışı çıkış yasağı kaldırılması gerekmektedir.
Danıştay 4. Dairesince verilen bir emsal kararda, “ binanın özellikleri, borçlunun aile yapısı, konutta ikamet eden birey sayısı, sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğinde, borçlunun haline münasip olduğu tesbit edilen tek evinin vergi borcu nedeniyle hacz edilemeyeceğine” karar verilmiştir.

 

Continue Reading

Hacizli Olan Arsa Satılır mı?

Borçlu olanın mallarına uygulanan bir işlem olarak karşımıza çıkmakta olan haciz; alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, söz konusu borcun tahsilini almak için icra yolunu kullanması ile meydana gelmektedir.
Haczin kaldırılması durumu ancak alacaklının veya vekilinin isteği doğrultusunda söz konusu olacaktır. Haciz konusu olabilecek mallar için satış isteği gelmediği takdirde söz konusu haciz düşmektedir.
* Haczedilen menkulun satışı 1 sene içince istek edilmiyorsa,
* Haczedilen malın ise satışı 2 sene içinde istek edilmiyorsa haciz işlemi yasaya göre kendiliğinden düşmüş olur.
Taşınmaz mallara konulan hacizler, tapu üzerinde şerh olarak da düşülebiliyor. Peki, herhangi bir arsa üzerinde haciz olduğunu düşünürsek bu durum sonucunda, hacizli arsa satılır mı?
Bir menkulün hacizli olması, satılmasına engel teşkil etmemektedir. Taşınmaz üzerinde olan haciz, satıştan sonra da devam eder.
Kamu Kurumların Haczi Daha Farklı
Fakat, kamu alacaklarında durum daha farklı bir şekilde işliyor. il özel idaresi, Belediye, vergi binaları benzeri kamu

Continue Reading