EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ

Vergi Borcu Nedeniyle Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, HACİZ

Vergi idaresi vergi alacaklarını takip ve tahsil edebilmek amacıyla hukuken sahip olduğu yöntemlerle harekete geçmektedir. Ödenemeyen vergi borçları için vergi daireleri önce ödeme emri düzenleyerek borcun takibi yoluna gitmekte, şayet borç yine tahsil edilemez ise mükelleflerin mal varlıklarına veya banka hesaplarına haciz tatbik etmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 54. maddesinde ödeme […]

Vergi Borcu Nedeniyle Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, HACİZ

Vergi idaresi vergi alacaklarını takip ve tahsil edebilmek amacıyla hukuken sahip olduğu yöntemlerle harekete geçmektedir. Ödenemeyen vergi borçları için vergi daireleri önce ödeme emri düzenleyerek borcun takibi yoluna gitmekte, şayet borç yine tahsil edilemez ise mükelleflerin mal varlıklarına veya banka hesaplarına haciz tatbik etmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 54. maddesinde ödeme […]

Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Haciz Konulabilir Mi?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, HACİZ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 59’uncu maddesinde mal bildirimini borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini […]

Hangi Mallar Haczedilemez ?

E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Buna göre; 1- Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. 2-Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları […]

Emekli Maaşının Haczi ve Yapılan Kesintilerin İadesi

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, HACİZ, YARGI KARARLARI, YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tarih : 01.12.2015 Esas No : 2015/8063 Karar No : 2015/13909 5510 s. SSGSSK Md. 93 EMEKLİ MAAŞININ HACZİ VE YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ Kural olarak borçlunun aldığı emekli maaşı üzerine ha­ciz konulamayacağı, ancak başlatılan icra takibi kapsamında borçlunun emekli maaşından uzunca bir süre kesinti yapıldıktan sonra şikâyeti üzerine kesinti işlemine son […]

Tüm Yönleriyle Haciz Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

Giriş Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Haciz “ Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulmasıdır.”  Şeklinde ifade edilmektedir. Devlet tarafından gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin finansmanı kamusal nitelikli alacaklardan karşılanmaktadır. Devlet, kendisinin alacaklı olduğu her türlü vergiyi zamanında ve eksiksiz olarak toplaması tüm kamunun yararınadır. Bu sebepten kamu alacağının özel […]

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Mallar Nelerdir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71. Madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Bunun dışında 6183 sayılı yasanın 70. […]

Emekli Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Tekrar Haciz Konulması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, DANIŞTAY KARARLARI, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, HACİZ, YARGI KARARLARI

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 21.04.2016 Esas No : 2016/3432 Karar No  : 2016/3039 5510 s. SSGSS K. Md. 93 MAHKEMENİN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARI SONRASI EMEKLİ AYLIĞINA VERGİ BORCU NEDENİYLE TEKRAR HACİZ KONULMASI Vergi Mahkemesince, davalı vergi dairesinin haczin kaldırıldığına yönelik beyanı esas alınarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına […]