fbpx
Perşembe, 24 Eylül, 2020

E-haciz Uygulamasını Yaygınlaştırma Kararı Alındı!

Vergi borçlularına yönelik pilot olarak başlatılan gayrimenkulde elektronik haciz (e-haciz) uygulamasının yıl sonuna kadar ülke genelindeki tüm vergi dairelerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) vergi borçlularına yönelik pilot olarak başlatılan gayrimenkulde elektronik haciz (e-haciz) uygulamasının yıl sonuna kadar ülke genelindeki tüm vergi dairelerine yaygınlaştırılması sağlanacak.

e-Haciz Projesi ile amme alacaklarının tahsili için düzenlenen haciz bildirilerinin, kurum tarafından alacaklı vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda tebliğ edilmesi ve bu tebligatlara elektronik ortamda bankalar tarafından cevap verilmesi, bu kapsamda haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi ve vergi dairesi hesaplarına aktarılması hedefleniyor. 

Programa yönelik test çalışmaları tamamlanırken, uygulama Kızılbey, Yıldırım Beyazıt ve Ulus Vergi Dairesi müdürlüklerinde pilot olarak başlatıldı. Uygulamanın, yıl sonuna kadar tüm vergi daireleriyle mal müdürlüklerinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısı

2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki açıdan bağlılık ya da neden – sonuç ilişkisi bulunan birden çok işleme karşı ise tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Özellikle, usul ekonomisi yönünden açılan davanın mümkün olduğunca ucuz ve pratik açılabilmesinde hukuki yarar görülmektedir.(1)

Birden fazla davacının müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için ise; 2577 sayılı İYUK ’nun 4001 sayılı yasanın md. 3 hükmüyle değişik md. 5 hükmünün 2. fıkrasında, kimi koşulların bulunması halinde birden fazla kişinin ortak dilekçe ile dava açabilmelerine olanak verilmiştir. Fıkrada ön görülen koşullar davacıların hak veya çıkarlarında iştirak bulunması koşuluyla, davaya yol açan maddi olay veya hukuki nedenlerin aynı olması gibi durumlarda birden çok idari işlemin müşterek dilekçe ile idari davaya konu etmeleri mümkündür.(2)

Son yıllarda kamu borcunun takibi ile ilgili konularda amme borçlu mükelleflerin muhtelif bankalarda ki mevduatlarına e-haciz yürütülmektedir. Amme borçlusunun birden çok banka şubelerinde bulunan mevduatlarına haciz konulması halinde bu işlemin hukuka aykırılığı iddiası ile dava açılması halinde her banka şubesi için ayrı ayrı dava açılması gerektiği yönünde görüşler ileri sürülmektedir. Bir başka görüşe göre ise, amme borçlu mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinin tekliği dikkate alınarak mükellefin muhtelif banka şubelerinde ki hesaplarına uygulanan e-haciz için tek dava dilekçesi ile e-hacizin iptalinin dava konusu edilebileceği ileri sürülmektedir. Burada önemli olan amme borçlusu mükellefin banka hesaplarına uygulanan e-haciz işleminin hukuka uygun olup, olmadığının tartışılması gerekir.(3) Daha sonra, 2577 sayılı İYUK md. 5 hükmüne göre tek dilekçe ile açılabilecek davalardan olup, olmadığı dikkate alındığında tek dava dilekçesi ile e-hacizin iptali için ilgili vergi dairesi başkanlığı hasım gösterilerek dava açma imkânı mümkündür. Çünkü burada işlemi uygulayan idare alacaklı vergi dairesi başkanlığıdır. Borçlu ise; vergi yükümlüsüdür.

Continue Reading

Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat

Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat, 2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki açıdan bağlılık ya da neden – sonuç ilişkisi bulunan birden çok işleme karşı ise tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Özellikle, usul ekonomisi yönünden açılan davanın mümkün olduğunca ucuz ve pratik açılabilmesinde hukuki yarar görülmektedir.[1]

Birden fazla davacının müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için ise; 2577 sayılı İYUK ’nun 4001 sayılı yasanın md. 3 hükmüyle değişik md. 5 hükmünün 2. fıkrasında, kimi koşulların bulunması halinde birden fazla kişinin ortak dilekçe ile dava açabilmelerine olanak verilmiştir. Fıkrada ön görülen koşullar davacıların hak veya çıkarlarında iştirak bulunması koşuluyla, davaya yol açan maddi olay veya hukuki nedenlerin aynı olması gibi durumlarda birden çok idari işlemin müşterek dilekçe ile idari davaya konu etmeleri mümkündür.[2]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki Sıfır Bakiyeli Hesaplara E- Haciz Uygulanamaz

Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz,

Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir vergi haczi sonsuza kadar devam etmez.

Haciz edilen menkul veya gayrimenkuller bir şekilde tasfiye olunur. Tasfiye ve satış işlemlerinin yasada kayıtlı belirlenmiş süreleri dahilinde bu işlemler sonuçlandırılır. Sürekli e-haciz mükellefler üzerinde olumsuz etki ve sonuçlar doğurmaktadır. Kalıcı vergi hacizleri işkenceye dönüşerek, mükelleflerin üretim, yatırım ve gelecek ile ilgili ticari kararları üzerinde olumsuz psikolojik etkiler de yaratabilmektedir.

Bilindiği gibi, amme borçlusu mükelleflerin vergi borçlarını vadesinde ödememeleri halinde banka mevduatlarına e-haciz uygulanmaktadır.

Uygulamada birçok vergi dairesi e-haciz işlemlerini hatalı uygulayarak mükellefleri maddi ve manevi yönden mağdur etmektedirler. E-haczin kaldırılması sırasında mükellefler pek çok müşgül durum yaşamaktadırlar.

Aşağıda yanlış uygulanan e-haciz uygulamaları özetlenmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz.

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık   gün içinde ödeme yapabilir.

Hata veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.

Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırabilir.

Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.

Ödeme emrinin tebliği üzerine amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.

(6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.

E-Haciz Nedir?


Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve yine aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.

 

E-Haciz Kalkınca Ne Zaman Banka Hesapları Açılır ?

E-Haciz Kalkınca Ne Zaman Banka Hesapları Açılır ?  sorusu çok önemli bir sorudur örnek olarak vergi dairesine olan borcunuzu ödemediniz ve bankadaki hesaplarınıza e haciz bloke uygulandı.

Öncelikle haczi koyan vergi dairesine gitmeniz gerekir.Ödeme yaparak haczin kaldırılmasını isteyebilirsiniz

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

E-haciz Nedir ?

E-haciz Nedir ? , 6183 sayılı AATUHK’nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı “haciz konusunda ” önemli yetkilerle donatılmış bulunmaktadır.

Buna göre AATUHK’nun 440 sayılı genel tebliği hükmü uyarınca idare vergi borcu bulunan mükelleflerin herhangi bir yerde, bankalarda veya üçüncü şahıslarda veya herhangi bir kurumda alacağının bulunduğunu tespit etmesi halinde “haciz bildirisi” tebliğ etmek ve buna göre de bu alacağı tahsil yoluna gidebilmektedir.

Daha sonra yürürlüğe giren 6183 sayılı kanunla ilgili Seri A, Sıra No: ] tebliği ile yapılan açıklamalar 3. şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi konusunda yeterli açıklamalar ve örneklerle uygulama somutlaştırılmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

idarece yapılan haciz bildirisi işlemi iptal edilmiştir.’

Vergi Kaçakçılığı Suçu Seçimlik Hareketli Bir Suçtur

E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır?

E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır? , devam etmekte olan vergi incelemeleri ile ilgili olarak inceleme elemanı belli koşulların varlığı halinde ilk belirlemelere göre mükelleften ihtiyaten teminat isteyebilir. Bu uygulamalar vergi incelemesi tamamlandıktan sonra yapılamaz.

Ancak inceleme bitmeden ve 6183 sayılı kanunun 9 ve 13. maddelerine temas eden bir durumun mevcudiyeti halinde ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanabilir.

Uygulamada vergi daireleri hakkında ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk önerilen mükellefler ile ilgili mal varlığı araştırmaları yapılması sırasında henüz kesinleşmeyen borçlarla ilgili mükelleflerin banka hesaplarına e-haciz koyabilmektedir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Seçimlik Hareketli Bir Suçtur
E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır?

Mükellefin gayrimenkul göstermesi halinde ihtiyati haciz kaldırılmaktadır. Menkul malların teminat olarak sunulması halinde ihtiyati haciz kaldırılmaz.

Yüksek mahkeme Danıştay vermiş olduğu birçok kararlarında vergi incelemesi bittikten sonra ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk önerilemeyeceğine ilişkin kökleşmiş kararlan bulunmaktadır.

Continue Reading

Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim?

Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim?

Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim? ,kendisine e-haciz uygulanan mükellefler bu durumu öğrenir öğrenmez hemen ilgili bankaya  dilekçe ile başvurup e-hacizlerini sonlandırmaları gerekir.

Uygulamada yapılan bir diğer hata da şudur: vergi incelemesi neticelendikten sonra mükellefe idare ihtiyati haciz ve tahakkuk kararı alıp, bu kararı hemen uygulamak için bankalara yazı yazarak haciz işlemlerini başlatmaktadırlar.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.