fbpx

  Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat

  2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki açıdan bağlılık ya da neden – sonuç ilişkisi bulunan birden çok işleme karşı ise tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Özellikle, usul ekonomisi yönünden açılan davanın mümkün olduğunca ucuz ve pratik açılabilmesinde hukuki yarar görülmektedir.(1)

  Birden fazla davacının müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için ise; 2577 sayılı İYUK ’nun 4001 sayılı yasanın md. 3 hükmüyle değişik md. 5 hükmünün 2. fıkrasında, kimi koşulların bulunması halinde birden fazla kişinin ortak dilekçe ile dava açabilmelerine olanak verilmiştir. Fıkrada ön görülen koşullar davacıların hak veya çıkarlarında iştirak bulunması koşuluyla, davaya yol açan maddi olay veya hukuki nedenlerin aynı olması gibi durumlarda birden çok idari işlemin müşterek dilekçe ile idari davaya konu etmeleri mümkündür.(2)

  Son yıllarda kamu borcunun takibi ile ilgili konularda amme borçlu mükelleflerin muhtelif bankalarda ki mevduatlarına e-haciz yürütülmektedir. Amme borçlusunun birden çok banka şubelerinde bulunan mevduatlarına haciz konulması halinde bu işlemin hukuka aykırılığı iddiası ile dava açılması halinde her banka şubesi için ayrı ayrı dava açılması gerektiği yönünde görüşler ileri sürülmektedir. Bir başka görüşe göre ise, amme borçlu mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinin tekliği dikkate alınarak mükellefin muhtelif banka şubelerinde ki hesaplarına uygulanan e-haciz için tek dava dilekçesi ile e-hacizin iptalinin dava konusu edilebileceği ileri sürülmektedir. Burada önemli olan amme borçlusu mükellefin banka hesaplarına uygulanan e-haciz işleminin hukuka uygun olup, olmadığının tartışılması gerekir.(3) Daha sonra, 2577 sayılı İYUK md. 5 hükmüne göre tek dilekçe ile açılabilecek davalardan olup, olmadığı dikkate alındığında tek dava dilekçesi ile e-hacizin iptali için ilgili vergi dairesi başkanlığı hasım gösterilerek dava açma imkânı mümkündür. Çünkü burada işlemi uygulayan idare alacaklı vergi dairesi başkanlığıdır. Borçlu ise; vergi yükümlüsüdür.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat

  Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat,2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki açıdan bağlılık ya da neden – sonuç ilişkisi bulunan birden çok işleme karşı ise tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Özellikle, usul ekonomisi yönünden açılan davanın mümkün olduğunca ucuz ve pratik açılabilmesinde hukuki yarar görülmektedir.[1] Birden fazla davacının müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için ise; 2577 sayılı İYUK ’nun 4001 sayılı yasanın md. 3 hükmüyle değişik md. 5 hükmünün 2. fıkrasında, kimi koşulların bulunması halinde birden fazla kişinin ortak dilekçe ile dava açabilmelerine olanak verilmiştir. Fıkrada ön görülen koşullar davacıların hak veya çıkarlarında iştirak bulunması koşuluyla, davaya yol açan maddi olay veya hukuki nedenlerin aynı olması gibi durumlarda birden çok idari işlemin müşterek dilekçe ile idari davaya konu etmeleri mümkündür.[2]

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz

  Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz,

  Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir vergi haczi sonsuza kadar devam etmez. Haciz edilen menkul veya gayrimenkuller bir şekilde tasfiye olunur. Tasfiye ve satış işlemlerinin yasada kayıtlı belirlenmiş süreleri dahilinde bu işlemler sonuçlandırılır. Sürekli e-haciz mükellefler üzerinde olumsuz etki ve sonuçlar doğurmaktadır. Kalıcı vergi hacizleri işkenceye dönüşerek, mükelleflerin üretim, yatırım ve gelecek ile ilgili ticari kararları üzerinde olumsuz psikolojik etkiler de yaratabilmektedir.

  Bilindiği gibi, amme borçlusu mükelleflerin vergi borçlarını vadesinde ödememeleri halinde banka mevduatlarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulamada birçok vergi dairesi e-haciz işlemlerini hatalı uygulayarak mükellefleri maddi ve manevi yönden mağdur etmektedirler. E-haczin kaldırılması sırasında mükellefler pek çok müşgül durum yaşamaktadırlar. Aşağıda yanlış uygulanan e-haciz uygulamaları özetlenmektedir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir

  E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

  E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

  Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz.

  Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık   gün içinde ödeme yapabilir.

  Hata veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.

  Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırabilir.

  Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.

  Ödeme emrinin tebliği üzerine amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.

  (6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.

  E-Haciz Nedir?


  Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve yine aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.

  İletişim: Mükellef Hattı ►0850 304 94 41

  Genel Başkan ► 0533 734 46 42

  Adres ► Genel Merkez Adresi: Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi 1201/2 Sok. Anıl Apartmanı No:1/B (Gebze Kent Meydanı, Mopaş Hipermarket Yanı) Gebze/Kocaeli

  E-Haciz Kalkınca Ne Zaman Banka Hesapları Açılır ?

  E-Haciz Kalkınca Ne Zaman Banka Hesapları Açılır ?  sorusu çok önemli bir sorudur örnek olarak vergi dairesine olan borcunuzu ödemediniz ve bankadaki hesaplarınıza e haciz bloke uygulandı.

  Öncelikle haczi koyan vergi dairesine gitmeniz gerekir.Ödeme yaparak haczin kaldırılmasını isteyebilirsiniz

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  E-haciz Nedir ?

  E-haciz Nedir ? , 6183 sayılı AATUHK’nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı “haciz konusunda ” önemli yetkilerle donatılmış bulunmaktadır.

  Buna göre AATUHK’nun 440 sayılı genel tebliği hükmü uyarınca idare vergi borcu bulunan mükelleflerin herhangi bir yerde, bankalarda veya üçüncü şahıslarda veya herhangi bir kurumda alacağının bulunduğunu tespit etmesi halinde “haciz bildirisi” tebliğ etmek ve buna göre de bu alacağı tahsil yoluna gidebilmektedir.

  Daha sonra yürürlüğe giren 6183 sayılı kanunla ilgili Seri A, Sıra No: ] tebliği ile yapılan açıklamalar 3. şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi konusunda yeterli açıklamalar ve örneklerle uygulama somutlaştırılmaktadır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  idarece yapılan haciz bildirisi işlemi iptal edilmiştir.’

  Vergi Kaçakçılığı Suçu Seçimlik Hareketli Bir Suçtur

  E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır?

  E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır? , devam etmekte olan vergi incelemeleri ile ilgili olarak inceleme elemanı belli koşulların varlığı halinde ilk belirlemelere göre mükelleften ihtiyaten teminat isteyebilir. Bu uygulamalar vergi incelemesi tamamlandıktan sonra yapılamaz.

  Ancak inceleme bitmeden ve 6183 sayılı kanunun 9 ve 13. maddelerine temas eden bir durumun mevcudiyeti halinde ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanabilir.

  Uygulamada vergi daireleri hakkında ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk önerilen mükellefler ile ilgili mal varlığı araştırmaları yapılması sırasında henüz kesinleşmeyen borçlarla ilgili mükelleflerin banka hesaplarına e-haciz koyabilmektedir.

  Vergi Kaçakçılığı Suçu Seçimlik Hareketli Bir Suçtur
  E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır?

  Mükellefin gayrimenkul göstermesi halinde ihtiyati haciz kaldırılmaktadır. Menkul malların teminat olarak sunulması halinde ihtiyati haciz kaldırılmaz.

  Yüksek mahkeme Danıştay vermiş olduğu birçok kararlarında vergi incelemesi bittikten sonra ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk önerilemeyeceğine ilişkin kökleşmiş kararlan bulunmaktadır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim?

  Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim?

  Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim? ,kendisine e-haciz uygulanan mükellefler bu durumu öğrenir öğrenmez hemen ilgili bankaya  dilekçe ile başvurup e-hacizlerini sonlandırmaları gerekir.

  Uygulamada yapılan bir diğer hata da şudur: vergi incelemesi neticelendikten sonra mükellefe idare ihtiyati haciz ve tahakkuk kararı alıp, bu kararı hemen uygulamak için bankalara yazı yazarak haciz işlemlerini başlatmaktadırlar.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  Mükelleflere Uyarı! Maliyeden Günlük e-Haciz Kotası

  Mükelleflere Uyarı! Maliyeden Günlük e-Haciz Kotası Yeni yılın bu ilk günlerinde, vergi dairelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Her vergi dairesine kayıtlı mükellef sayısına göre, günlük e-haciz uygulaması hedefi verilmiş ve vergi daireleri de bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz mükelleflere e-haciz uygulaması yapıyor.

  e-Haciz uygulaması artık vergi dairelerine günlük e-haciz hedefi koyacak kadar ciddiye alınarak yapılıyor olmasının 2 ana nedeni mevcuttur. Birinci neden 6736 ve 7020 sayılı kanun ile yapılan borç yapılandırmalarına uyulmaması ve ihlaller zinciri, 2. ve en önemli nedenlerden biri ise özellikle KDV tahakkuk tahsilat oranının 2017 yılı sonu itibarıyla %49,5 seviyesinde gerçekleşmesidir. Buna göre; KDV mükellefleri tahsil ettikleri KDV’nin ancak yarısını vergi dairelerine yatırmakta, yarısını ise ödemeyerek borçlu mükellef konumuna girmektedirler.

  e-HACİZ NEDİR?

  Elektronik haciz (e-haciz), kamuya olan vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu borcundan dolayı elektronik ortamda, maaş ya da banka hesabınızda bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığına el konulması işlemidir. Bu işlemler vergi daireleri ve SGK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve büyük bir zaman ve kağıt tasarrufu edildiği iddia edilmektedir. e-haciz uygulaması bir VEDOP 3 projesidir. Maliye Bakanlığı e-haciz sistemini kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkezi Kayıt Kuruluşu, PTT ve 40 banka ile protokoller imzalamıştır.

  e-HACİZ UYGULAMASINDA YAPILAN HATALAR

  – e-haciz uygulanabilmesi için borçlulara mutlaka ödeme emri tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ödeme emri tebliğ edilmeden hiçbir borçluya e-haciz uygulanamaz.

  – Vergi daireleri vergi mükelleflerinin banka nezdinde hak ve alacağı bulunup bulunmadığına ilişkin bir tespit yapmadan e-haciz uygulamaktadırlar.

  – Bankalar, Maliye Bakanlığı ile yaptıkları protokole aykırı bir şekilde; e-haczi bir gün için uygulamaları gerekirken, geleceğe yönelik olarak da devam ettirmektedirler.

  – Vergi dairelerinin mükelleflerin bütün banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulamaları nedeniyle örneğin 100 bin lira borcu olan bir mükellef için 300 bin liralık e-haciz uygulanması durumu ortaya çıkabilmektedir.

  – Bankalar, kendilerine hiç borcu olmayan vergi mükelleflerinin kredi limitlerine bile e-haciz uygulaması yapmaktadırlar.

  Mükelleflere Uyarı! Maliyeden Günlük e-Haciz Kotası
  Mükelleflere Uyarı! Maliyeden Günlük e-Haciz Kotası

  – Bankalar kredi, kredi kartı ya da kredili mevduat müşterisi olan vergi mükellefleri ile ilgili olarak vergi dairesi ya da SGK’dan bu tür bir e-haciz geldiğinde; borçlu vergi mükellefi müşterisinden kredilerini kapatmasını istemekte ya da bu mümkün değilse mükellefin kredi limitini düşürmektedir.

  – Kamu alacağını aşan tutarda haciz uygulayan bankalar borcu aşan kısmı mükelleflere iade etmede direnç göstermektedirler. Bankalar mükellef-vergi dairesi ilişkisinde sorumluluk almak istememektedirler.

  – Vergi mükelleflerinin çeşitli nedenlerle, özellikle KDV’den mahsup talebi var ise bu talepler vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmediği için, borcu olmayan mükellefe e-haciz uygulaması yapılabilmektedir.

  – Vergi mükelleflerinin emekli maaşlarına veya emekli maaş hesaplarına e-haciz uygulanmaması gerekmesine rağmen uygulandığı görülmektedir.

  – Vergi daireleri ücret ve maaş hacizlerinde kuralına dikkat etmeden e-haciz yapmaktadırlar. Ayrıca asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin 1/10’undan fazlasının haciz edilemeyeceği düzenlemesi ihlal edilmektedir.

  – Son dönemlerde şirket borcu nedeniyle amme alacağının şirketten tahsil edilip edilemediği sonucuna ulaşılmadan, şirket yönetim kurulu üyelerinin ya da şirket ortaklarının hesaplarına e-haciz uygulandığı da görülmektedir.

  Vergi daireleri e-haciz uygulamasında çok titiz olmalıdır

  e-haciz uygulaması yasal dayanağı olan bir düzenlemedir ancak cebri tahsilatın başlaması için ödeme emri tebliği şarttır. Vergi dairelerinin ödeme emri tebliğ etmeden e-haciz uygulaması yapmalarının önüne geçilmek zorundadır. Ayrıca borçlu mükellefin bankalarda ne kadar parası olduğu tespit edilmeden, e-haciz uygulaması yapılmamalıdır.
  Maliye Bakanlığı, bankalarla tekrar bir araya gelerek yukarıda sıraladığımız uygulama yanlışlıklarını bir an önce ortadan kaldırmalıdır. Yanlış ve yasalara aykırı bir şekilde uygulanan e-haciz uygulamaları şirketlerin çeklerini ve senetlerini ödeyememelerine ve bankalarla ilişkilerinin bozulmasını beraberinde getirmekte ve iflaslara neden olmaktadır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.