6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI

Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat,2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki açıdan bağlılık ya da neden – sonuç ilişkisi bulunan birden çok işleme karşı ise tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Özellikle, usul ekonomisi yönünden açılan davanın mümkün […]

Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz, Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir vergi haczi sonsuza kadar devam etmez. Haciz edilen menkul veya gayrimenkuller bir şekilde tasfiye […]

Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ

Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi,2577 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gün olarak belirlenmiş olup, 6183 sayılı kanunda Haciz Tatbiki ile ilgili dava açma süresi belirlenmediğinden haciz işleminde; haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde ise tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilmektedir.

Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Elektronik Tebligat

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, ÖDEME EMRİ

Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Elektronik Tebligat,vergi daireleri tarafından e-tebligat yöntemine göre tebliğ edilen yeni tip ödeme emirlerinde itiraz etme süresi veya dava ama süresi normal koşullarda 15 gündür. Ancak, e-tebligat sistemi kapsamında ödeme emirlerin karşı dava açma süresi uzamaktadır. E-tebligatta, tebliğ edilen ödeme emri tebliği izleyen 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılmaktadır. […]

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller 6183 sayılı yasanın 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71.madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. […]

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir? Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık   gün içinde ödeme yapabilir. Hata veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir. Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırabilir. Taksitlendirme yaptırabilir […]

E-Haciz Nedir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve yine aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir. İletişim: Mükellef Hattı ►0850 304 94 41 Genel Başkan ► 0533 734 46 42 Adres ► Genel Merkez Adresi: Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi 1201/2 Sok. […]

Vergi Hacizleri ve Neticeleri

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ

Vergi Hacizleri ve Neticeleri ,Amme borçlusu, alacaklı, vergi idaresinin izni olmadan hacizli mallarla ilgili olarak tasarrufta bulunamaz.[1] Üçüncü şahıslar, malın idare tarafından haciz edilmiş olduğunu bilerek, kötü niyetle o mal üzerinde hak iddia ettiklerinde, bu durum, idarenin haklarını ihlal ettiği nispette hükümsüz olup, mahkemece butlanına hükmolunur.[2] Haczolunan mallar satılarak paraya dönüştürülür. Menkul malların haciz ve […]

Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ

Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması ,  21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiş ve madde 1/4/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Madde ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince amme alacağına karşılık haczedilmiş olan mallar üzerindeki […]

Mükellefin Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, HACİZ

Mükellefin Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz ,Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir vergi haczi sonsuza kadar devam etmez. Haciz edilen menkul veya gayrimenkuller bir şekilde tasfiye olunur. Tasfiye ve […]