Makaleler

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?

Konkordato, Makaleler

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?,

Mahkeme, ‘kesin mühlet’ hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir (İİK. m. 289/I). ‘Kesin mühlet’ hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder.

Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır
bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır (İİK. m. 289/II).

‘Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık ‘kesin mühlet’ verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder’ (İİK. m. 289/III).

‘Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sona ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce,
varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır’ (İİK. m. 289/V).

7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce konkordatonun tercih edilmeme sebeplerinden biri olarak ‘mühlete ilişkin sürenin azlığı’ gösterilmekte idi. Nitekim doktrinde “konkordato mühletinin üst sınırının 8 ay olarak belirlenmesi, ayrıca bu sürenin komiserin talebi üzerine 12 aya kadar uzatılmasına olanak verilmesi gerektiği” belirtilmişti.

Yapılan değişikliklerle ‘kesin mühletin 1 yıl olarak verileceği, güçlük arz eden özel durumlarda bu sürenin aştı aya kadar uzatılabileceği’ kabul edilmiştir. Bir yıllık kesin mühlet, geçici mühlet içinde verildiğinden, kararın verildiği tarihten başlayacaktır. Bir yıllık mühletin başlaması için, geçici mühlet beklenmez ya da geçici mühlette geçen süre, bir yılın hesabına
dahil edilmez.

Kanun metninde, “bir kereye mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatılabilir” gibi bir ifadeye yer verilmediğinden, acaba altı aylık uzatma süresi verildikten sonra bir altı ay daha uzatma istenebilecek midir?

Bu soruya olumlu yanıt veremiyoruz. Her ne kadar kanunda “bir defaya mahsus” gibi bir açıklama yer almasa da “altı aya kadar” ifadesi, en fazla altı aylık bir uzatma süresinin verilebileceğine işaret etmektedir.

«Maddeyle kesin mühletin bir yıl olarak verilmesi öngörülmekte ve güçlük arz eden özel durumlarda altı aya kadar uzatılabileceği kabul edilmektedir…»

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve Sorunlarınız Hemen Arayın! 0533 734 46 42 Genel Başkan Mehmet Kaynak