fbpx
Cuma, 14 Ağustos, 2020

Vergi Mükellefi Savunuculuğu El Kitabı Çıktı!
(E-Kitap)

KISA BİR SÜRE İÇİN FİYAT:100 TL

Vergi Mükellefi Savunuculuğu El Kitabı (E-Kitap)

Türk Vergi Sistemi, ağırlıklı olarak beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında, vergi matrahının en doğru şekilde, ancak vergi mükellefi tarafından düzenlenebileceği kabul edilmektedir. Beyan edilen matrahın gerçeğe uygun olup olmadığı da vergi incelemesi başta olmak üzere, çeşitli yöntemlerle denetlen­mekte ve bu denetimler sonucu ortaya çıkan gelişmelere göre de vergi ihtilafları doğabilmektedir.

Vergi ihtilafları çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Vergi mevzuatının karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle, oluşan bu karmaşık yasal mevzuatın inceleme elemanları ve diğer vergi uygulayıcıları tarafından farklı yorumlanması nedeniyle mükellefler aleyhine ilave vergi ve ceza tarhiyatları yapılmasına neden olmaktadır.

Bunların başında, vergi incelemesi sonucu bulunan matrah farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar gelmektedir. Vergilendirme işleminin hukuka aykırılığı, hatalı vergi tarhiyatı ve ceza uygulaması, matrahın düşük beyanı ve verginin ödenmemesi, ihtilafların doğ­masına neden olabilen diğer etkenlerdir.

Ayrıca vergi dairesi uygulamalarından kaynaklı, vergi mükellefinin özel esaslara alınması, resen terk yapılması, tenzil yazılarının gönderilmesi, vergi ve ceza ihbarnamelerinin gönderilmesi, teminat istenmesi, ödeme emirleri düzenlenmesi, hatalı tebligatlar,  e- hacizler başta olmak üzere, taşkın haciz, haczedilemezlik, her türlü haciz işlemleri ve zamanaşımı konularında ihtilafların doğ­masına neden olmaktadır.

Zira büyük miktarlı vergi cezalarına muhatap olan mükelleflerin karşılaştıkları bu durumlar, iktisadi hayatlarını sona erdirecek ve de hürriyetlerinden mahrum edecek önem arz etmektedir.

Bugüne kadar birçok davanın yanlış gerekçelendirme, tarhiyatın ve dava konusu işlemin hukuka aykırı yönlerinin vergi hukuku ve vergi yargılamasının ispat ve delile ilişkin ilkelerine uygun hukuksal mantıkla ortaya konulamamasından dolayı kaybedilmektedir.

Vergi konusu ve bununla ilgili ihtilaflar, başlı başına bir uzmanlık konusu­dur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, ihtilaf konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzu­atın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.

Teferruatlı bir vergi ve hapis cezasını içeren ceza davasında, vergi hukukunda uzman avukat ile vergi mükellefi savunucusunun birlikte çalışması, yardımlaşması, davanın takibini ve sonucunu olumlu yönde etkileyeceği düşüncesindeyiz.

Zira vergi yargılamasında; mahkemede görevli yargıçlar ve Danıştay üyeleri dava konusu olayın muhasebe tekniği ile birlikte bu olayın vergi kanunları ve Anayasa’ya uygunluğu yönünden de hukuk mantığı çerçevesinde değerlendirme yaparak bir karar vermektedirler.

Günümüzde vergi davaları ile avukatların pek ilgilenmediği ve mükellefler adına dava dilekçelerinin yazılması görevinin; eski vergi hakimi emeklileri, eski vergi müfettişleri ve emekli maliyeciler, yeminli mali müşavir, mali müşavirler ve muhasebeciler tarafından yerine getirildiği aşikardır.Bu amaçla, vergi yargısı alanındaki boşluğu doldurmak ve vergi ihtilaflarının inceleme aşamasından, vergi mevzuatında öngörülen uzlaşma dahil çözüm yollarının uygulanmasına; konunun yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında, gerekli hukuksal başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması çok önem arz etmektedir.

Mükellefin defterini tutan mali müşavirin, inceleme sırasında mükellefle birlikte müteselsil sorumlu olması nedeniyle, meslek mensupları vergi ve cezaya muhatap olmakta, savcılığa suç duyurusunda bulunma ve/veya disiplin suçuna çarptırılma durumunda kalmaktadırlar. Bu yüzden bu gibi durumlarda vergi mükelleflerini savunacak kimse bulunmamakta ve mükellef vergi müfettişinin karşısında savunma yapamamaktadır.

Gerek vergi mükellefi olan meslek mensuplarının ve gerekse, mükellefin savunulmasında ‘’ vergi mükellefi savunucusu’’ olarak görev alan ve vergi idaresinden başlayıp,  vergi yargısında devam eden süreci sonuna kadar takip edebilecek vergi mükellefi savunucusu meslek mensuplarına gerek bulunmaktadır.

Bu kitapta, amacımız, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneğini neden kurduğumuz, vergi mükellefi savunucularına neden gerek olduğu, vergi mükellefi savunuculuğunun tanımlanması, mükellef haklarının dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaları, vergi ihtilaflarının çözüm yolları, idare ve yargı yoluyla çözüm yolları ile alternatif çözüm yolları konularında genel bilgiler verilmiştir. Diğer bölümlerinde Türk yargı sistemi, vergi yargısı ve adli yargı genel olarak anlatılmıştır. Vergi ihtilaflarının çözümünde katkı sunan ve mükellef temsilcilerinden hukukçu, vergi hukukçusu, avukat , mali müşavir, gümrük müşaviri, vb hakkında genel bilgiler verilirken vergi mükellefi savunuculuğunun önemi anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu kitap, Vergi Mükellefi Savunuculuğu El Kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu kitapta,  sahsım ve Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak, yılların bilgi birikimi ve deneyimi, belli bir sistematiğe göre ortaya konmuş, vergi mükellefi savunucularının ve vergi mükelleflerinin dahi, dikkatli bir şekilde okumaları ve yararlanmaları halinde, olayın önemini  rahatça kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Kitabın elinizdeki şeklini almasından önce, yani basılmadan önce okuyup eleştiren ve katkıda bulunan değerli ‘’vergi mükellefi savunucusu’’ ve/veya‘’ danışman ‘’ arkadaşlarımızdan Fuat Yıldız, Şükrü Şenol, Saniye Acar, Kenan Kılıç Zarema Ragip ve Duygu Kotan ’ a içtenlikle teşekkür ederim.

Ayrıca ailem, eşim ve çocuklarıma, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ederim.Ayrıca kitabın elinizde bulu­nan son şeklini almasında, teknik anlamda büyük katkısı olan; dizgi, tertip ve kapak kom­pozisyonunu yapan Caner ONAT’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

İlk baskımız olan bu kitabın, yine de çeşitli eksikliklerinin bulunabileceği kuşkusuzdur. Uyarı, eleştiri ve önerileri ile katkıda bulunacak olanlar, kitabın bir son­raki basımının daha iyi olmasına olanak sağlayacaklarından, şimdiden kendilerine teşekkürü borç biliriz.

Kitabın, okuyuculara yararlı olmasını dilerim.

İçindekiler

1.BÖLÜM- Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği 

2.BÖLÜM- Mükellef Hakları 

3.BÖLÜM- Genel Mükellef Hakları 

4.BÖLÜM- Vergi Hukukunun Konusu ve Kapsamı

5.BÖLÜM- En Çok Karşılaşılan Vergi Uyuşmazlıkları

6.BÖLÜM- Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Yollardan Çözümlenmesi

7.BÖLÜM- Gümrük İdarelerinde Vergi ve Ceza Uyuşmazlıkları

8.BÖLÜM- Adli ve İdari Para Cezası

9.BÖLÜM- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

10.BÖLÜM- Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)

11.BÖLÜM- Arabuluculuk 

12.BÖLÜM- Uzlaştırmacı 

13.BÖLÜM- Türk Yargı Sisteminde Yüksek Mahkemeler

14.BÖLÜM- Vergi Yargısı Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

15.BÖLÜM- Yargıtay

16.BÖLÜM- Avukat

17.BÖLÜM- Vergi İhtilaflarının Çözümünde Mükellefi Temsil Eden Uzman Kişiler 

18.BÖLÜM- Hukukçu 

19.BÖLÜM- Vergi Yargılaması Hukukunda Avukat

20.BÖLÜM- Vergi Hukukunda Mükellefin Temsilcileri 

21.BÖLÜM- Avukatlık Tekeli ve Kapsamı 

22.BÖLÜM- Temsil Kavramı

23.BÖLÜM- Temsil Hakkı

24.BÖLÜM- Vergi Mükelleflerini Vergi İhtilaflarının Çözümünde En İyi Kim Temsil Eder

25.BÖLÜM- Vergi Mükellefi Savunucusu Danışmanları