Kesinleşmemiş Vergi Ziyaı Cezalarında Ceza Tutarının Tespiti

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

Tarih         : 26.05.2006
Esas No   : 2005/318
Karar No  : 2006/125

VUK Md. 344, Geç. Md. 27

KESİNLEŞMEMİŞ VERGİ ZİYAI CEZALARINDA CEZA TUTARININ TESPİTİ

 

Görülmekte olan uyuşmazlıkta, Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kurala göre hüküm kurulması, Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olup, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla doğan hukuki duruma göre, vergi ziyaı cezasının vergi aslının bir katını aşamayacağı.

İstemin Özeti: Turizm işletmeciliği yapan davacının örtülü sermaye niteliğindeki borçlanmaya ilişkin faiz ve kur farklarını gider kaydettiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporu doğrultusunda 1997 ila 2001 yılları için beyan edilen zararları azaltılarak bu şekilde 2002 takvim yılına devreden zarar tutarının 2002 yılı kurum kazancının altında kaldığı, yatırım indirimi nedeniyle kurumlar vergisi tarhını gerektiren matrah farkı doğmadığı ancak yatırım indiriminden yararlandırılan tutarın tevkifata tabi olduğu görüşüyle adına 2003/Nisan dönemi için ikmalen vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi salınmış, fon payı hesaplanmıştır.

Vergi Mahkemesi; 1998 yılına ait zarar tutarı konusunda ihtilaf yaratılmaması, 1999 ila 2001 yılları için azaltılan zararlara karşı açılan davaların ise mahkemelerince ilgili dönemlerde şirketçe yapılan borçlanmaların örtülü sermaye niteliğinde olduğu ve bu borç üzerinden faiz veya kur farkı ödenmesi arasında fark bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olması nedeniyle 2002 yılında ortaya çıkan ve yatırım indiriminden yararlandırılan kurum kazancının tevkifata tabi tutulmasında yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle cezalı gelir (stopaj) vergisi yönünden davayı reddetmiş, düzeltme fişiyle terkin edildiği bildirilen cezalı fon payı hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Yükümlünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi; davacı şirketin temyiz istemini kabul ederek, gelir (stopaj) vergisinin dayanağı olan geçmiş yıl zararlarının azaltılması işlemlerine karşı açılan davalarda, 1997 yılı için inceleme elemanınca teklif edilen tutarı tadil eden, 1999-2000-2001 yılları için azaltılan tutarlara karşı açılan davaları ise reddeden Vergi Mahkemesi kararlarının kur farklarına ilişkin hüküm fıkraları Danıştay Üçüncü Dairesinin kararlarıyla bozulduğundan ve bozma kararları uyarınca verilecek kararların sonuçları dava konusu tarhiyatı etkileyeceğinden, söz konusu kararlarda yer alan esaslar doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere mahkeme kararını bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi; örtülü sermaye müessesesinin asıl amacının gerçekte sermaye niteliğine sahip borçlanmalar nedeniyle kurum kazancında herhangi bir azalmanın meydana gelmesini engellemek olduğu, bu açıdan dönem sonunda faiz ödenmesi veya kur farkı hesaplanmasının yapacağı etki arasında fark bulunmadığı, vergiyi doğuran olayların saptanmasında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında hukuki biçimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması gerektiği, olaya bu açıdan bakılacak olursa örtülü sermaye şeklinde nitelendirilecek borçlanma üzerinden faiz ödenmesi halinde bu faiz giderlerinin dönem kazancından indiriminin kabul edilemeyeceği gibi borçlanmaya ilişkin kur farklarının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 17. maddeleri hükmü gereği kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, Mahkemelerince verilen kararın davanın reddi yolundaki hüküm fıkrasında ısrar etmiştir.

Israr kararı yükümlü şirketçe temyiz edilmiş, kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg