Kendi Beyanıma Dava Açabilir miyim?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 378 inci maddesi uyarınca, (vergi hatalarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla), beyan ettiğiniz matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazsınız. Ancak; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 inci maddesinin dört (4) numaralı fıkrası uyarınca, ihtirazi kayıtla beyanname verebilecek olup, söz konusu beyannamede gösterdiğinizi matrah üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergi için, vergi mahkemesinde dava açabileceksiniz. Öte yandan, dava açılmış olması halinde, verginin tahsil işlemi durmayacaktır. Fakat, vergi mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararının alınmış olması, verginin tahsil işlemini durdurur.

 

I- Genel Bilgi:

İhtirazi kelimesi “çekinmeye ait, sakınmayla alâkalı şeklinde; ihtirazi kayıt ise “çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması şeklinde tanımlanmaktadır.

Mükellefler esas itibarıyla, Vergi Usul Kanununun 378 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, aynı kanunun 116-126 ncı maddelerinde belirtilen vergi hatalarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar.

Vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak, tereddütlü konularda beyannamenin verilip verilmeyeceği hususunda şüpheler ortaya çıkmaktadır. Beyan edilen matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere dava açılamayacak olması, mükellefleri beyanname verip vermeme konusunda tereddüt içinde bırakmaktadır. Öte yandan, beyanname verilmemesi halinde ise, mükellefler cezalı tarhıyat ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu gibi durumlarda; mükellefler, vergilendirilmesini tereddütlü gördükleri matrahları beyan edip etmeme konusunda düştükleri açmazı, söz konusu matrahları ihtirazi kayıtla beyan etmek suretiyle aşmaktadırlar. Dolayısıyla, ihtirazi kayıtla beyan ettikleri matrah üzerinden salınan  vergiye karşı sonradan dava açma hakkını kullanabilmektedirler.

 

Mükelleflerin ihtirazi kayıtla beyanname verebilmelerine ilişkin herhangi bir düzenleme gerek Vergi Usul Kanunu ve gerekse diğer vergi kanunlarında bulunmamaktadır. Sadece; Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinde, ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere ilişkin olarak, yargı kararına istinaden tekrar verginin tahsiline dair hüküm mevcuttur. İhtirazi kayıtla beyanname verme olayı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 inci maddesinin dört (4) numaralı fıkrasında yer alan.ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle  tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.”  hüküm çerçevesinde uygulama alanı bulabilmektedir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, mükellefler ihtirazi kayıtla beyanname verebilecekler olup, ayrıca söz konusu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergi için, vergi mahkemesinde dava açabileceklerdir.

Öte yandan, dava açılmış olması halinde, verginin tahsil işlemi durmayacaktır. Ancak, vergi mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararının alınmış olması, verginin tahsil işlemini durdurur.

II-İhtirazi Kayıtla Beyannamenin Verilmesi:

Aksine bir hüküm bulunmaması nedeniyle, beyan esasına dayalı tüm vergiler için ihtirazi kayıtla beyanname verilebilir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg