Kamu Alacaklarının Tahsilinde E-Haciz (Elektronik Haciz) Uygulaması

1. GİRİŞ

Devlet, toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak, kamu giderlerinin karşılanmasına kaynak oluşturmak, vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, Anayasal görev olan vergi gelirlerini toplama işlevini, adalet, tarafsızlık, hakkaniyet ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, 01.01.1954 yılında yürürlüğe koymuş olduğu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile yerine getirmektedir. Bu aşamada devlet, kamu alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevini 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına vermiştir.

6183 sayılı kanun;

– Genel esaslar

– Amme Alacaklarının Cebren Tahsili

– Zamanaşımı, terkin, yasaklar, cezalar ve son hükümler olmak üzere kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.

E-Haciz uygulaması cebren tahsil bölümü içerisinde yer almaktadır. Cebren tahsil ; 6183 sayılı kanunun 54. maddesi ile düzenlenmiş olup, kamu borçlusu tarafından kanunlara ve usule uygun olarak ödenmeyen kamu alacağının, devlet ile borçlunun menfaatleri korunacak şekilde zor kullanmak suretiyle alınmasıdır. Bu sürecin başlayabilmesi için ise borcun vadesinde ödenmemiş olması, borçluya ödeme emri düzenlemek suretiyle borç miktarının tebliğ edilmesi, tebliğ tarihini takip eden yedi günlük süre içerisinde ödenmemesi ve neticesinde borcun kesinleşerek borçlu adına haciz varakası düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu süreç tamamlanmadan kamu alacağının cebren tahsili için borçlu adına E-Haciz tatbiki mümkün değildir. E-Haciz işlemi; şu an ki uygulamada borçlunun banka hesaplarına ve adına kayıtlı taşıtlarına alacaklı tahsil dairesince elektronik ortamda haciz tatbiki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç çok kısa sürede yapılmakta, zaman kaybını ve posta ve tebliğ giderlerini ortadan kaldırmaktadır. Zira geçmiş dö- nem uygulamalarında bu işlem haciz bildirisinin düzenlenmesi, bankalara ve emniyet müdürlüklerine tebliğ edilmesi aşamasından sonra gerçekleşmekte ve bu süreçten sonra hüküm ifade etmekte bu da zaman kaybına ve yüksek miktarlarda tebliğ masrafı ile birlikte iş yükünün artmasına sebebiyet vermektedir. Bu zaman kaybı bazen borçlular tarafından kötü amaçlı kullanılabileceği ve kamu alacağının tahsili güçleştirebileceği göz ardı edilmemelidir. E-Haciz uygulaması ile zaman kaybı ortadan kaldırılmış olup hak ve alacak hacizleri kısa sürede tatbik edilmeye başlamış ve tahsilatı hızlandırmıştır. Bu tür uygulamaların kapsamının genişletilerek gayrimenkullere, istihkaklara ve diğer üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklara da uygulanması kamu alacaklarının kısa sürede tahsiline önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

2. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDE E- HACİZ UYGULAMA SÜRECİ VE ESASLARI

Kamu alacağının cebren tahsil edilebilmesi için ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacağının 6183 sayılı kanunun 55 inci maddesi gereğince, yedi gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunmaları için borçlu adına düzenlenen ödeme emri ile aynı kanunun 58, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri hükmüne göre;

a) Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınız haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,

b) Mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağınız,

c) Mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız mal bildiriminize uymadığı taktirde 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız,

d) Hacze kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgah ve işyeri adresinizi, dahimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus suretini vermediğiniz taktirde elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağınızı hususu tebliğ olunur. Üçüncü şahıslardaki menkul malların, hak ve alacakların haczi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 79. maddesine göre yapılmaktadır. Söz konusu 79. madde” (5479 sayılı kanunun 5. maddesiyle değiştirilen ve 08.04.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde) Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş , ücret kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır. Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borç- lusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı… üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir… Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs, borcu olmadığı, malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği yada kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde , mal elde borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.” denmektedir. Cebren tahsil hükümleri çerçevesinde yapılan mal varlığı araştırmasında tespit edilen hak ve alacaklara bahsi geçen madde hükmüne göre E-Haciz uygulanmak suretiyle kamu alacağının tahsili yoluna gidilmektedir. Mevcut uygulamada E-Haciz ; Amme borçlusunun banka hesaplarına ve adına kayıtlı taşıtlarına haciz konulmak suretiyle uygulanmaktadır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg