Kamu Alacağının Takibinde Usul

Danıştay 4. Dairesi
Tarih         : 13.04.2009
Esas No   : 2008/5380
Karar No  : 2009/1913

VUK Md. 10

AATUHK Md. 35

KAMU ALACAĞININ TAKİBİNDE USUL

Şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiği anlaşılan kamu alacağı için öncelikle kanuni temsilcinin takibinin gerektiği.

İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’ne vergi borçlarının tahsili amacıyla şirket ortağı sıfatıyla davacı adına düzenlenen (…) günlü ve (…) takip no.lu ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. (…) Vergi Mahkemesi; davacının şirketteki hisselerini 05.12.1997 tarihinde noterde düzenlenen pay satış sözleşmesi ile devrettiği, hisseyi devralan ortağın şirketin mali durumunu, hissenin borçlu ya da alacaklı olup olmadığını bilmesi gerektiği, kamu alacağının şirketle ilgisi kalmayan davacıdan takip edilemeyeceği gerekçesiyle ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdarenin itirazı üzerine (…) Bölge İdare Mahkemesinin kararıyla; davaya konu ödeme emrine esas vergi borçlarının davacının şirketteki hissesini devretmeden önceki dönemlere ilişkin olduğu, borçların şirketten tahsil imkânının kalmadığı, bu nedenle davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Vergi Mahkemesi kararı bozularak davanın reddine karar verilmiş, davacının kararın düzeltilmesi istemi de reddedilmiştir. Danıştay Başsavcılığı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek (…) Bölge İdare Mahkemesinin kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacı adına şirket ortağı sıfatıyla düzenlenen ödeme emrini iptal eden (…) Vergi Mahkemesi kararının ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmasına karar veren ve buna ilişkin kararın düzeltilmesi istemini reddeden (…) Bölge İdare Mahkemesi kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun gerekçesiyle yararına bozulması istenilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg