İdare Mahkemelerinin Bulunduğu Yerde Dosya Evrakının Asliye Hukuk Hakimlerine Verilmesi Durumunda,Evrakın İdare Mahkemesi Kaydına Girdiği Tarihin Esas Alınacağı

Danıştay 6. Daire

Tarih         : 18.09.2006
Esas No   : 2006/181
Karar No : 2006/4145

2577 Sk. Md. 41, 48, 55

İDARE MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU YERDE DOSYA EVRAKININ ASLİYE HUKUK HAKİMLİKLERİNE VERİLMESİ DURUMUNDA, EVRAKIN İDARE MAHKEMESİ KAYDINA GİRDİĞİ TARİHİN ESAS ALINACAĞI

İdare ve/veya vergi mahkemelerinin bulunduğu yerde dosya evrakının asliye hukuk hakimliklerine verilmesi durumunda, bu evrakın idare mahkemesi kaydına girdiği tarihin esas alınacağı.

İstemin Özeti: Danıştay 6. Dairesi’nce verilen kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4. maddesinde dilekçeler ve savunmaların, davalara ilişkin her türlü evrakın, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına idare ve vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

2577 sayılı Yasa’nın 48. maddesinin 6. fıkrasında temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde, kararı veren mahkemenin, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesinin temyiz isteminin reddine karar vereceği, Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararları ile aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği kurala bağlanmıştır. Bu maddeye 4001 sayılı Yasa ile eklenen 7. fıkrada ise, temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3. madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştay’ın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 2 ve 6. fıkralarında sözü edilen kararların daire ve kurulca verileceği hükmü yer almıştır.

2577 sayılı Yasa’nın 55. maddesinin 5. fıkrasında da 53, 54 ve 55. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yargılamanın yenilenmesinde ve kararın düzeltilmesinde de bu Kanun’un diğer hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg