İcra Yoluyla Tahsil Edilen Alacak Nedeniyle Elde Edilen Faiz Gelirinin Vergilendirilmesi

Danıştay 4. Daire
Tarih    : 08.11.2018
Esas No : 2015/8530
Karar No : 2018/10615

GVK Md. 75

İCRA YOLUYLA TAHSİL EDİLEN ALACAK NEDENİYLE ELDE EDİLEN FAİZ GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

İcra yoluyla tahsil edilen senede bağlı alacak nedeniyle elde edilen faiz gelirinin menkul sermaye iradı olduğu hk.

İstemin Özeti: Davacı adına, icra müdürlüğü kanalıyla tahsil ettiği faiz gelirini beyan etmemesi nedeniyle vergi inceleme raporuna istinaden 2009 yılına ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı gelir vergisinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; Gölbaşı İcra Müdürlüğü’nün 2009/916 no.lu dosyasında icra takibine konu edilen senet nedeniyle icra dosyasına 2009 yılında 203.982,00 TL ödemenin yapıldığı ve bunun 158.799,76 TL’sinin fer’i, 45.182,24 TL’sinin asli alacak olduğunun yazılan 20.06.2013 tarihli yazıdan anlaşıldığı, senede bağlanmış alacak nedeniyle elde edilen ve gelir vergisi kanunu yönünden menkul sermeye iradı niteliğinde olan faiz geliri üzerinden tarh edilen vergi ziyaı cezalı gelir vergisinde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içinde Danıştay’da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oyçokluğuyla karar verildi(*).

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg