fbpx

Makaleler

Hangi Vergi Yüzsüzleri İfşa Edilir?

Hangi Vergi Yüzsüzleri İfşa Edilir?,213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 5 inci maddesinde kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak bilinen mükelleflerin ifşa edilmesi ve kamuoyunun bilgisine sunulması konusunda Maliye Bakanlığı (MB)’na yetki verilmiştir. Mali İdare bu konu ile ilgili olarak 29/7/1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete (RG)’de yayımlan 293 sayılı VUK Genel Tebliği ile uygulamanın esas ve genel çerçevesini belli etmiştir. Daha sonra 9.7.2018 tarih ve 30473 sayılı RG’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 501 sıra numaralı VUK Genel Tebliği yayımlanarak ‘vergi yüzsüzlerinin ifşa edilmesi’ konusunda bir takım yeni düzenlemeler yapılarak ilgili müessesenin uygulama koşullarında değişiklik yapılmıştır.

Yazının ilerleyen bölümlerinde adı geçen müessesenin uygulanma koşulları şekli ve diğer detay bilgileri anılan mevzuat çerçevesinde özetlenmeye çalışılacaktır.

II) UYGULAMA KOŞULLARI

A) Açıklamanın (İfşanın) Yapılması

a) MB’nca yapılacak açıklamada, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin, 31/12/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla vergi ve cezalar ile 1/6/2017-31/5/2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır. Bu kapsamda ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bu tarhiyatlara ilişkin olarak kesilen cezalar, kesinleşmeleri halinde, tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kesinleşme, yargı yolunun tükenmesi halinde gerçekleşecektir.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar bakımından MB’na bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen vergi, resim, harç, fon payı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları açıklamaya konu olacaktır.

Alacağın tecil şartlarının ihlal edilmiş olması halinde ise amme alacağının vade tarihi de dikkate alınarak, varsa borçlunun diğer borçları ile birlikte tecil şartlarını ihlal ettiği borcu da açıklama kapsamına alınacaktır. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince 30 güne kadar ödeme süresi verilen amme alacaklarından ödeme süresi bitmemiş olanlar da tecil edilmiş kamu alacağı gibi değerlendirilecektir.

Açıklama (ifşa) tarihinden önce 6183 sayılı Kanununda sayılan teminatlardan “banka teminat mektubu”nu ilgili tahsil dairesine vermek suretiyle tecil talebinde bulunan ve açıklama tarihi itibariyle talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan mükelleflerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan borçları açıklama kapsamına alınmayacaktır.

Mükellefin açıklamaya esas alınan tutarın üzerinde borcu bulunmakla birlikte nakden veya mahsuben iade talebinin de bulunması halinde istenilen belgelerin açıklama tarihinden önce eksiksiz olarak vergi dairelerine ibraz edilmiş olması gerekir. Bu belgelerin eksiksiz ibrazı koşuluyla nakden veya mahsuben iadesi talep edilen miktarın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın borç toplamından düşülecektir. Kalan borç, 250.000 TL’nin üzerinde ise açıklama kapsamına alınacaktır.

Mükellefin açıklamaya konu tutarın üzerinde borcu olup olmadığı tespit edilirken vergi sorumlusu olması dışında çeşitli kanunlarda yer alan sorumluluk müesseseleri nedeniyle asıl amme borçlusunun yanı sıra sorumlu olduğu tutar şahsi borçlarına ilave edilmeyecektir.

Ödeme emri tebliği ya da cebren takip ve tahsil muameleleri üzerine mükellef tarafından yaratılan ihtilaflar sonucu açıklamanın yapılacağı tarihten önce verilmiş olan ve bu tarihe kadar geçerliliğini koruyan yürütmenin durdurulması kararları uyarınca bu mükellefler açıklamaya dâhil edilmeyecektir.

b) 2018 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın internet sitesinden yapılacaktır.

B) Açıklama Kapsamına Alınmayan Alacaklar

Aşağıda yer alan alacaklar açıklama kapsamına dâhil değildir.

a) Vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan 5216 ve 5393 sayılı Kanunlar uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlere ait alacaklar.

b) Vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan, 5216 sayılı Kanun kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Kanun uyarınca başvuruda bulunmuş olanlar.

c) 5766 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen alacaklar ile 6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Af Kanunu hükümlerine göre yapılandırılan veya yapılandırılması devam eden alacaklar.

d) 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar.

III) SONUÇ

Yazının önceki bölümlerinde yer alan açıklamalardan aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilecektir.

31/12/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş ve her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve kesinleşen vergi, ceza dâhil borcu olan mükelleflerin bu durumu MB’nca ifşa (açıklanacak) edilecektir.

2018 yılında yapılacak açıklamalar (ifşa), Türkiye genelindeki vergi dairelerinde 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise GİB’in internet sitesinden yapılacaktır.

Açıklama kapsamına 5216 ve 5393 sayılı Kanunlar kapsamında işlemleri bulunan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile 5766 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen alacaklar ve 6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan veya yapılandırılması devam eden alacaklar ile 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar dâhil edilmeyecektir.

1)  213 sayılı vergi usul ve diğer ilgili kanunlar.

2) 29/7/1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı RG’de yayımlan 293 sayılı VUK Genel Tebliği.

2)  9.7.2018 tarih ve 30473 sayılı RG’de yayımlan 501 sıra numaralı VUK Genel Tebliği.

 

Kaynak: YMM Murat Dayanç -www.MuhasebeTR.com

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10