Gerçek ve Tüzel Kişilerde Vergi Dairesince İşi Resen Terk Prosedürü

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır. Buna göre;

1- Gayri faal mükelleflere ilişkin yapılacak işlemler,

2- Münhasıran sahte fatura düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerle ilgili işlemler,

3- Ortak hususlar,

4- 2004/13 sayılı ve 2009/3 sayılı Uygulama İç Genelgelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin konularda.

Vergi dairelerine yollanan 12.05.2016 gün ve 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi geçmiş dönemdeki yayınlanmış resen terk hakkında konular düzenleyen kapsamlı bir Genelge mahiyeti taşımaktadır. Bu İç Genelgeye göre her ne şekilde olursa olsun adresinde olmayan, beyanname vermeyen, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde sadece sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet kaydı açtıran ve vergi incelemesine yetkili olan kimseler tarafından düzenlenen raporlara göre vergi kayıtları kapatılması gerekecektir.

Öte yandan, 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesinde göze çarpan en belirgin özellik ise mükellef grupları itibari ile yoklama yapılarak, adresinde olmadığı, beyanname vermediği …. durumlarda da vergi kayıtları resen kapatılacaktır. Bazı hallerde mükelleflerin işletmelerine kayıtlı taşıt araçlarının olması, gayrimenkul bulunması, demirbaş veya stok emtia bulunması gibi hallerde de yapılacak yoklama fişiyle tespitlere göre vergi kayıtları kapatılacaktır.

Yine, tasfiyesine karar verilmiş olmakla birlikte, gayri faal durumdaki tüzel kişi mükellefin tasfiye memuru ve ortaklarından en az birinin adresinde yapılacak araştırma sonucunda, tasfiye memuruna ve ortağa ulaşılmaması halinde de mükellefiyet kaydının resen terkin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.