Genel Tebliğin İptali İçin Dava Açma

Danıştay 4. Dairesi
Tarih    : 27.12.2012
Esas No  : 2012/7253
Karar No : 2012/9475

2577 s. İYUK Md. 7

GENEL TEBLİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMA

Vergilerle ilgili Genel Tebliğlerin iptali için tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe göre 60 gün içinde iptal davası açılabilir. Süre geçtikten sonra açılan davaya itibar edilmez.

İstemin Özeti: 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 4.5. bölümünde yer alan “fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi” bölümündeki alt bölüm olan 4.5 kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır.

Karar: 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 4.5 bölümünde yer alan “fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi” bölümündeki alt bölüm olan 4.5 kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak karara bağlayacağı belirtilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Dava Açma Süresi” başlıklı 7. maddesinin 1 no.lu fıkrasında, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idari mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, 4 no.lu fıkrasında ise, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg