fbpx
Perşembe, 2 Nisan, 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

Hemen Paylaş Destek Ol!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

İşlem türüVatandaşın HaklarıHakkın DayanağıMüracaat SüresiMüracaat Mercii
 

 

 

 

 

 

 

 

İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği

 

Mücbir Sebep Hükümlerinden Yararlanma Hakkı

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 13,15, 111

Belirli bir müracaat süresi öngörülmemiştir. Ancak, mücbir sebebin ispat veya tevsik edilebilmesi bakımından en kısa sürede

müracaat edilmelidir.

 

 

Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

 

Verginin Terkin Edilmesi

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 115

Vergi Usul Kanununda terkin için belirli bir başvuru süresi öngörülmemiştir.

Ancak afetin verdiği zararın ispatlanabilmesi açısından en kısa sürede müracaat

edilmelidir.

 

 

Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

Düzeltme Talebi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 1225 yıllık vergi tarh zamanaşımı süresi

içerisinde.

Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü
 

 

Uzlaşma Talebi

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek. Madde 1-12

-352, 356, 360, 372, 393 sıra

no.lu Genel Tebliğler

-Uzlaşma Yönetmeliği

-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

 

 

Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde.

 

 

İhbarnameyi gönderen Vergi Dairesi

Cezalarda İndirim

Talebi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Madde 376

İhbarnamenin tebliğinden

itibaren 30 gün içinde.

İhbarnameyi gönderen Vergi

Dairesi Müdürlüğü

 

 

İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği

 

 

Dava Açma

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 377Vergi/ceza ihbarnamesinin

tebliğinden itibaren 30 gün içinde.

 

Vergi Mahkemesi

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek. Madde 7

Uzlaşmanın vaki olmaması hâlinde, uzlaşma tutanağının

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde.

 

Vergi Mahkemesi

Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 124

Talep konusu verginin yılına göre 5 yıllık tarh

zamanaşımı süresi içerisinde.

Maliye Bakanlığı

(Gelir İdaresi Başkanlığı)

Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve Cezalarının Tahakkuk

İşlemleri

 

 

İdari Dava Açma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7-11

 

 

 

30 gün içinde.

 

 

 

Vergi Mahkemeleri

 

 

Özelge Verme

 

Yazılı olarak izahat isteme hakkı.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 413

Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin

gerçekleşmesinden önce.

 

Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık

 

 

 

 

 

Vergi Kayıp ve Kaçağına İlişkin İhbarlar

 

 

İhbarda Bulunma

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında çıkarılan 18.08.2010 tarih ve 2010/1 Vergi İhbarları İç Genelgesi.

 

 

5 yıllık vergi tarh ve tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde.

-Bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü

-Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Vergi İletişim Merkezi (VİMER-444 0 189)

 

 

İhbar İkramiyesi Talebi

1905 Sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair

Kanun.

 

 

5 yıllık vergi tarh ve tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde.

Bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü

-Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Vergi Denetim Kurulu

 

Vergisel Konularda Danışmanlık Verilmesi

 

 

Vergisel Konularda Danışma Hakkı

Avrupa Birliği’nin 22.11.2006 tarih ve TR0403.02/002 Sayılı Avrupa Topluluğu Dış Faaliyetler Tedarik Sözleşmesi-Gelir İdaresi

Başkanlığı Onayı.

 

Mükellefler, vergisel konularla ilgili olarak her zaman bilgi alabilmektedirler.

 

Vergi İletişim Merkezi

 

e-Fatura Uygulamasından Yararlanma Talebinin Reddi 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Defterdarlıklar/ Vergi Dairesi Müdürlükleri/ Vergi Dairesi Başkanlıkları/Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye

Bakanlığı

Elektronik Defter Oluşturma

Talebinin Reddi

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamında KDV İstisna Sertifikası’nın Düzenlenip Verilmesi

 

KDV İadesi

İlgili mevzuatta belirlenen evraklarla eksiksiz olarak başvurması durumunda 30 gün içinde sertifikanın alınması ve 10 gün

içinde KDV İade Talep Hakkı

 

08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği.

 

KDV İstisna Sertifikası başvurusu sözleşme süresi içerisinde,

 

İade talebi ise 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde.

 

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü

 

Vergi Dairesi Başkanlıkları

 

İhtiyati Haciz

 

İhtiyati Hacze İtiraz

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 15

Haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde, haczin tebliği tarihinden itibaren 7

gün içinde.

 

Vergi Mahkemesi

 

İhtiyati Tahakkuk

 

İhtiyati Tahakkuka

İtiraz Hakkı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 20

 

7 gün içinde.

 

Vergi Mahkemesi

 

Kamu Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

Borcun Tecil ve Taksitlendirilmesi Talebi Hakkı

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 48

 

Vade tarihinden önce, Vade tarihinde,

Vade tarihinden sonra.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Başkanlıkları/ Defterdarlıklar/

Vergi Dairesi Müdürlükleri

Vergi Borcuna İlişkin Ödeme Emrinin Tebliği 

Ödeme Emrine

İtiraz Hakkı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 58

 

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde.

Vergi Mahkemesi (Alacağın türü ecrimisil ve

idari para cezası gibi olanlarda idare mahkemesi)

 

 

 

 

 

 

 

Haciz İşlemleri

Borçlu elindeki Haczedilen Mallara Karşı İstihkak

Davası Açma Hakkı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 66

Haciz zaptının tebliği tarihten itibaren 7 gün içinde.Haczi yapan vergi dairesinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi/Asliye Hukuk

Mahkemesi

 

İdari Dava Açma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

Haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin

tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde.

 

Vergi Mahkemesi

Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haciz Bildirisine

İtiraz

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 79

 

Haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde.

 

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

Menfi Tespit Davası

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 79

Haciz bildirisine itiraz süresinin geçirilmesi halinde

haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde.

Sulh Hukuk Mahkemesi/Asliye Hukuk Mahkemesi
 

 

 

Gayrimenkul Satış İhalesinin Feshi

İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla İsteme6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 99

İhalenin ilgililere tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde. 

İcra Mahkemesi

 

İcra Mahkemesinin Kararına Temyiz Talebi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Madde 99

 

İcra mahkemesinin verdiği kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde.

 

 

Yargıtay

 

 

 

 

 

 

Sakatlık İndiriminden Yararlanma Talebinin Reddi

Yapılan Red İşlemine Karşı İtiraz Hakkı

 

Yeniden Rapor Alma Hakkı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Madde 31 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

 

 

Belirli bir süresi bulunmamaktadır.

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü/ Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık/ Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Çelişkili Raporlarda Yeni Rapor Alma Hakkı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Madde 31 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

 

 

Belirli bir süresi bulunmamaktadır.

 

 

 

Hakem Hastane

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 730 gün içindeVergi Mahkemesi
 

 

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz

 

Sınav Sonucuna

İtiraz

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği Madde 21İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde. 

Sınav Kurulu

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.İdare Mahkemesi
 

 

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz

Sınav Sonucuna

İtiraz

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği Madde 33Duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün içinde. 

Sınav Kurulu

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden

itibaren 60 gün içinde.

İdare Mahkemesi
 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Sınav Sonucuna İtiraz

Sınav Sonucuna

İtiraz

Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği Madde 15Sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 iş günü içinde. 

Sınav Kurulu

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.İdare Mahkemesi
 

Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonucuna İtiraz

 

Sınav Sonucuna

İtiraz

Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği Madde 20

Sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 iş günü içinde. 

Sınav Kurulu

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı

cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.

 

İdare Mahkemesi

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41