Makaleler

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?

Konkordato, Makaleler

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?,

a) Borçlunun konkordato talebi üzerine, İİK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal «geçici mühlet kararı» verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/I).

Bu düzenleme; ödeme güçlüğü içindeki borçluya süratle ‘geçici hukuki koruma’ sağlamaya yöneliktir. Daha önce bu ihtiyaç, ‘iflas erteleme talepleri’ üzerine verilen ihtiyati tedbir kararlarıyla karşılanmaya çalışılmaktaydı.

“Geçici mühlet” -herhangi bir kanun yolu öngörülmediğinden- doktrinde ‘süper geçici hukuki koruma’ şeklinde değerlendirilmiştir.

b) Alacaklının «konkordato işlemlerinin başlatılmasını» istemiş olması halinde, İİK.’nun 286 ncı maddesinde öngörülen belge ve kayıtları, mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması halinde «geçici mühlet kararı» verilir (İİK. m. 287/II).

‘Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi, beş ayı geçemez’ (İİK. m. 287/IV). ‘291 inci ve 292 nci maddeler, geçici mühlet hakkında kıyasen uygulanır’
(İİK. m. 287/V).

İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nda 2013 yılında –konkordato kurumunun işlerliğini artırmak amacıyla yapılan değişiklikler sırasında Kanun’a (mad. 293 a -293 d) eklenmiş olan “geçici konkordato mühleti”, “geçici komiser” ve “alacaklılar kurulu” kurumları bizim kanunumuza da eklenmiştir.

«Maddeyle, «geçici konkordato mühleti» adı altında yeni bir kurum ihdas edilmekte; bu mühletin uzatmayla birlikte beş ayı geçmemek üzere «geçici olarak» tanınabileceği hükme bağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerindeki «otomatik durdurma» kurumundan esinlenilerek yapılan İsviçre İcra ve İflas Kanunu değişikliklerini (Kanuna eklenen m. 293a m. 293d maddelerini) örnek alan bu düzenleme ödeme güçlüğü içindeki borçluya süratle geçici hukuki koruma sağlamaya yöneliktir. Şimdiye kadar
aynı ihtiyaç iflas erteleme talepleri üzerine verilen ihtiyatî kararlarıyla karşılanmaya çalışılmaktaydı…»

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve Sorunlarınız Hemen Arayın! 0533 734 46 42 Genel Başkan Mehmet Kaynak