Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Reddi Halinde Haksız Çıkma Zammı

Danıştay 4. Daire
Tarih : 25.06.2018
Esas No : 2016/3406
Karar No : 2018/6275

6183 s. AATUHK Md. 58

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ HALİNDE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI

Haksız çıkma zammının dayanağı olan ödeme emrine karşı açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedildiği durumda, hesaplanan haksız çıkma zammında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı şirket adına, haksız çıkma zammına ilişkin olarak düzenlenen 2 no.lu ihbarnamenin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 58. maddesinde kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı iddiası ile itirazda bulunabileceği, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağının % 10 zamla tahsil edileceğinin hükme bağlandığı, haksız çıkma zammının dayanağı olan ödeme emrine karşı davacının açtığı davanın ise süre aşımı nedeniyle reddedildiği, bu durumda davacının itirazında haksız çıktığını kabul etmek mümkün olmadığından, dava konusu haksız çıkma zammında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder