fbpx
Çarşamba, 8 Temmuz, 2020
Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak - Dava Şartı

Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı

Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı , 213 S. K.367. Md.si Uyarınca Dava Şartı Olan Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasının Hakkında Mahkumiyet Hükümleri Kurulan Sanık İçin Verildiği Sanık Hakkında 2006 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullanmak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Dava Şartı Olan Mütalaanın Bulunmaması Nedeniyle Öncelikle Durma Kararı Verilip Mütalaa Verilip Verilmeyeceği İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği

T.C.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
E. 2016/5659
K. 2018/310
T. 15.1.2018

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( 213 S. K.367. Md.si Uyarınca Dava Şartı Olan Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasının Hakkında Mahkumiyet Hükümleri Kurulan Sanık İçin Verildiği Sanık Hakkında 2006 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullanmak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Dava Şartı Olan Mütalaanın Bulunmaması Nedeniyle Öncelikle Durma Kararı Verilip Mütalaa Verilip Verilmeyeceği İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )

* DAVA ŞARTI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – 213 S. K.367. Md.si Uyarınca Dava Şartı Olan Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasının Hakkında Mahkumiyet Hükümleri Kurulan Sanık İçin Verildiği Sanık Hakkında 2006 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullanmak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Dava Şartı Olan Mütalaanın Bulunmaması Nedeniyle Öncelikle Durma Kararı Verilip Mütalaa Verilip Verilmeyeceği İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )

* VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜTAALASI ( Sanık Hakkında 2006 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullanmak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Dava Şartı Olan Mütalaanın Bulunmaması Nedeniyle Öncelikle Durma Kararı Verilip Mütalaa Verilip Verilmeyeceği İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gereği )

213/M.367

ÖZET : Sanık hakkında “2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak” suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

213 S. K.367. md.si uyarınca dava şartı olan vergi dairesi başkanlığı mütalaasının hakkında mahkumiyet hükümleri kurulan sanık için verildiği, sanık hakkında 2006 takvim yılında sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarından dava şartı olan mütalaanın bulunmaması nedeniyle, öncelikle durma kararı verilip, mütalaa verilip verilmeyeceği ilgili Vergi Dairesi Başkanlığından sorulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, yargılamaya devamla mahkumiyet hükümleri kurulması, hatalıdır.

DAVA : 1-)Sanık hakkında “2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak” suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik katılan vekilinin ve sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5237 Sayılı TCK’nın 53. maddesinin, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararı ile birlikte infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin ise nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekilinin ve sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

2-)Sanık hakkında “2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak” suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

213 Sayılı Kanun’un 367. maddesi uyarınca dava şartı olan vergi dairesi başkanlığı mütalaasının hakkında mahkumiyet hükümleri kurulan sanık için verildiği, sanık hakkında 2006 takvim yılında sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarından 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 367. maddesi uyarınca dava şartı olan mütalaanın bulunmaması nedeniyle, öncelikle durma kararı verilip, 213 Sayılı mütalaa verilip verilmeyeceği ilgili Vergi Dairesi Başkanlığından sorulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Naylon Fatura Nedir?

Naylon Fatura Nedir?

Naylon Fatura Nedir?  “Naylon fatura” deyimi halk arasında “sahte fatura” veya “muhteviyatı (içeriği) itibariyle yanıltıcı fatura” için kullanılmaktadır. Her ne kadar sahte fatura ile yanıltıcı fatura arasında bazı farklılıklar olsa da evraktaki gerçeğe aykırılık (sahtelik) unsurunun vurgulandığı bu terim toplumda genel kabul görmüştür.

Sahte belge (fatura) Vergi Usul Kanununun 359/b maddesinde; “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde, yanıltıcı belge ise yine Vergi Usul Kanununun 359/a maddesinde; “Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” şeklinde tanımlanır.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere sahte fatura ile yanıltıcı fatura arasındaki temel ayrım; sahte faturanın gerçek

 

bir muamele ve durum yok iken düzenlenmesi, yanıltıcı faturanın ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte (miktar dahil) içeriği itibariyle yanıltıcı olmasıdır.

Halk arasında kullanılan naylon fatura terimi, yukarıda da ifade edildiği üzere hem sahte fatura ve hem de yanıltıcı faturayı kastetmekte, nihayette belirli gerçeğe aykırılık (sahtelik) unsuru barındıran bu iki belge türü arasındaki teknik farklılıkları dikkate almamaktadır.

Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanmanın Cezası Nedir?

Naylon fatura düzenleyenler ve kullananlara iki temel ceza verilir, ayrıca duruma göre ilave yaptırımlar uygulanır. Verilen iki temel ceza; hapis ve vergi cezasıdır. Sahte fatura ve yanıltıcı fatura ayrımı hapis cezası verilmesinde kritik öneme sahiptir; sahte fatura düzenleyenler ve kullananlara, sahte fatura düzenledikleri veya kullandıkları her yıl için ayrı ayrı 36 aydan 60 aya kadar hapis cezası, ayrıca durumuna uygun 3 kat vergi ziyaı cezası verilir. Yanıltıcı fatura düzenleyenler ve kullananlara ise yanıltıcı fatura düzenledikleri ve kullandıkları her yıl için ayrı ayrı 18 aydan 36 aya kadar hapis cezası ayrıca durumuna uygun 3 kat vergi ziyaı cezası verilir.

Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanma Cezalarından Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Naylon fatura düzenleme fiili icrai olarak işlenebilecek bir suç olduğundan, mükelleflerin fatura ve fatura yerine geçen belgeleri (VUK Md. 229 vd.) gerçek muamele ve durumlara sadık kalarak düzenlemeleri suç işlemekten korunmak için yeterlidir. Ancak, naylon fatura kullanma fiilinde mükellefin kendisinin tedbirli ve basiretli olması her zaman yeterli olmayabilir, mükellefler aldıkları faturaların naylon olup olmadıklarını bilemeyebilirler. Bu durumda, kendilerini korumak için aşağıdaki önlemleri dikkate alabilirler:

  1. a)Sahte veya yanıltıcılığından şüphelendikleri faturaları almamaları,
  2. b)Böyle bir şüphe doğduğunda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden veya vergi dairesi kayıtlarından fatura düzenleyen mükellefin bilgilerini kontrol etmeleri,
  3. c)Fatura düzenleyen mükellefin işyerini, adres, telefon ve internet bilgilerini kontrol etmeleri,
  4. d)Bedeli ne olursa olsun faturaya ilişkin ödemeleri banka aracılığı ile yapmaları,
  5. e)Faturaya konu muamele ve durumu tevsik eden ambar ve nakliye faturası, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, taşıma sigortası gibi belgeleri muhafaza etmeleri,

Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçlamasına Muhatap Olanlar Ne Yapmalı?

Naylon fatura düzenleme ve kullanma fiilleri, tipik vergi kaçakçılığı fiilleridir. Her yıl binlerce mükellef bu suçlamaya muhatap olmaktadır. Kötüniyetli mükelleflerin yanında bazı durumlarda iyiniyetli mükelleflerin de, yukarıdaki değinilen veya değinilmeyen türlü önlemleri almalarına rağmen bu suçlama ile muhatap olması ihtimal dahilindedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi Mükellefi Savunucuları