İncelemede Lehe ve Aleyhe Olan Hususların Birlikte Değerlendirileceği

Danıştay 4. Daire
Tarih         : 14.12.2006
Esas No   : 2006/1506
Karar No  : 2006/2661

VUK Md. 134

İNCELEMEDE LEHE VE ALEYHE OLAN HUSUSLARIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEĞİ

İnceleme sırasında mükellefin lehine ve aleyhine olan hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, inceleme sırasında bankadan ticari kredi kullandığını ve bu kredilerin faizlerini defterine yazmadığını beyan eden mükellefin, iddialarının dikkate alınması gerektiği.

İstemin Özeti: 2002 yılı işlemleri incelenen davacı adına, inceleme raporuna dayanılarak, POS cihazı ile yapılan bir kısım hasılatını belge düzenlememek suretiyle beyan dışı bıraktığı, faturası bulunan hasılatını kayıtlarına yansıtmadığı ve usulsüz olarak fazladan maliyet ve gider kayıtları bulunduğu ileri sürülerek kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp vergi ziyaı cezası kesilmiştir. (…) Vergi Mahkemesi (…) kararıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrasında re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden verginin tarh edilmesi şeklinde tanımlandığı, 2. fıkrasının 4. bendinde, defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması halinin re’sen takdir nedeni olarak sayıldığı, dosya içeriğinden, 2002 yılı işlemleri incelenen davacı adına düzenlenen raporda, ihtilaflı dönemde POS cihazı ile yapmış olduğu bir kısım hasılatını belge düzenlememek suretiyle kayıt ve beyan dışı bıraktığı, aynı dönemde Entesan Elektrik Anonim Şirketi adına düzenlenen ve üzerine iade ibaresi yazılan hasılat faturasının ilgili dönemde beyan edilmediği gibi maliyet hesaplarında da bu fatura ile ilgili bir düzeltme kaydının bulunmadığı, ayrıca davacı adına düzenlenen bir kısım mal alış faturalarının yevmiye defterine fazla yazılarak mal alış maliyetinin yüksek gösterildiği ve bu dönemde dikkate alınmayan kredi kartı komisyon giderlerinin bulunduğu hususlarının tespit edilerek, POS cihazı ile yapılan belgesiz satışlar ile hasılat kaydı bulunmayan fatura tutarının beyanına dahil edilmesi ve fazladan maliyet olarak dikkate alınan tutarlar ile dikkate alınmayan kredi kartı komisyon giderinin giderlerden düşülmesi suretiyle tespit edilen matrah farkı üzerinden tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, davacının Entesan Elektrik Anonim Şirketine düzenlediği faturanın, satmak üzere alınan mallardan iade ettikleri mallara ilişkin olarak düzenlendiği, ancak sehven defter kaydının yapılmayarak maliyetlerde dikkate alındığı sabit olduğundan ve kurum temsilcisi tarafından da kabul edildiğinden fatura tutarının matraha ilavesinin yerinde olduğu, öte yandan maliyetlere intikal edilen iki adet mal alış faturasının da sehven 1.697.559.600 TL fazla olarak dikkate alındığı yükümlü tarafından kabul edildiğinden ve bu husus defter kayıtları ile de tespit edildiğinden bu tutarın giderlerden indirilmesinde de hukuka aykırılık bulunmadığı, POScihazı ile belgesiz olarak yapıldığı ileri sürülen satışlardan kaynaklanan matrah farkına gelince, kredi kartıyla yapılan satışlara ait olarak kayıt dışı bırakıldığı tespit edilen satış hasılatının tamamının kâr ve dolayısıyla matrah farkı olarak kabulüne olanak bulunmadığı, bu nedenle inceleme raporu ile bulunan hasılat farkından buna isabet eden maliyetin düşülmesi gerektiği, bunun mümkün olmaması durumunda, inceleme elemanınca bir kârlılık oranı tespit edilerek hasılat tutarına uygulanması sonucu matrah farkının tespit edilmesi gerektiği, bütün bu hususlara uyulmadan ve eksik inceleme ile tespit edilen kredi kartı ile yapılan satışlardan kaynaklanan matrah farkında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle matrahın azaltılmasına karar vermiştir. Davacı, beyanlarının doğru olduğunu, yapılan tarhiyatın yasal olmadığını, davalı idare, inceleme raporuna dayalı olarak yapılan tarhiyatın yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.

Karar: 2002 yılı işlemleri incelenen davacı adına, inceleme raporuna dayanılarak, POS cihazı ile yapılan bir kısım hasılatını belge düzenlememek suretiyle beyan dışı bıraktığı, faturası bulunan hasılatını kayıtlarına yansıtmadığı ve usulsüz olarak fazladan maliyet ve gider kayıtları bulunduğu ileri sürülerek yapılan tarhiyata karşı açılan davada matrahın azaltılması suretiyle davanın kısmen reddine karar veren Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması taraflarca istenilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder