fbpx

  Gelir İdaresi Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

  İşlem türüVatandaşın HaklarıHakkın DayanağıMüracaat SüresiMüracaat Mercii
   

   

   

   

   

   

   

   

  İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği

   

  Mücbir Sebep Hükümlerinden Yararlanma Hakkı

   

   

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 13,15, 111

  Belirli bir müracaat süresi öngörülmemiştir. Ancak, mücbir sebebin ispat veya tevsik edilebilmesi bakımından en kısa sürede

  müracaat edilmelidir.

   

   

  Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü

   

   

  Verginin Terkin Edilmesi

   

   

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 115

  Vergi Usul Kanununda terkin için belirli bir başvuru süresi öngörülmemiştir.

  Ancak afetin verdiği zararın ispatlanabilmesi açısından en kısa sürede müracaat

  edilmelidir.

   

   

  Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü

   

  Düzeltme Talebi

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 1225 yıllık vergi tarh zamanaşımı süresi

  içerisinde.

  Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü
   

   

  Uzlaşma Talebi

  -213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek. Madde 1-12

  -352, 356, 360, 372, 393 sıra

  no.lu Genel Tebliğler

  -Uzlaşma Yönetmeliği

  -Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

   

   

  Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde.

   

   

  İhbarnameyi gönderen Vergi Dairesi

  Cezalarda İndirim

  Talebi

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu

  Madde 376

  İhbarnamenin tebliğinden

  itibaren 30 gün içinde.

  İhbarnameyi gönderen Vergi

  Dairesi Müdürlüğü

   

   

  İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği

   

   

  Dava Açma

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 377Vergi/ceza ihbarnamesinin

  tebliğinden itibaren 30 gün içinde.

   

  Vergi Mahkemesi

   

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek. Madde 7

  Uzlaşmanın vaki olmaması hâlinde, uzlaşma tutanağının

  tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde.

   

  Vergi Mahkemesi

  Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru 

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 124

  Talep konusu verginin yılına göre 5 yıllık tarh

  zamanaşımı süresi içerisinde.

  Maliye Bakanlığı

  (Gelir İdaresi Başkanlığı)

  Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve Cezalarının Tahakkuk

  İşlemleri

   

   

  İdari Dava Açma Hakkı

   

   

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7-11

   

   

   

  30 gün içinde.

   

   

   

  Vergi Mahkemeleri

   

   

  Özelge Verme

   

  Yazılı olarak izahat isteme hakkı.

   

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 413

  Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin

  gerçekleşmesinden önce.

   

  Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık

   

   

   

   

   

  Vergi Kayıp ve Kaçağına İlişkin İhbarlar

   

   

  İhbarda Bulunma

   

  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında çıkarılan 18.08.2010 tarih ve 2010/1 Vergi İhbarları İç Genelgesi.

   

   

  5 yıllık vergi tarh ve tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde.

  -Bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü

  -Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık

  -Gelir İdaresi Başkanlığı

  -Vergi İletişim Merkezi (VİMER-444 0 189)

   

   

  İhbar İkramiyesi Talebi

  1905 Sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair

  Kanun.

   

   

  5 yıllık vergi tarh ve tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde.

  Bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü

  -Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık

  -Gelir İdaresi Başkanlığı

  -Vergi Denetim Kurulu

   

  Vergisel Konularda Danışmanlık Verilmesi

   

   

  Vergisel Konularda Danışma Hakkı

  Avrupa Birliği’nin 22.11.2006 tarih ve TR0403.02/002 Sayılı Avrupa Topluluğu Dış Faaliyetler Tedarik Sözleşmesi-Gelir İdaresi

  Başkanlığı Onayı.

   

  Mükellefler, vergisel konularla ilgili olarak her zaman bilgi alabilmektedirler.

   

  Vergi İletişim Merkezi

   

  e-Fatura Uygulamasından Yararlanma Talebinin Reddi 

  Üst Makamlara Başvurma Hakkı

   

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

   

  İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

  Defterdarlıklar/ Vergi Dairesi Müdürlükleri/ Vergi Dairesi Başkanlıkları/Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye

  Bakanlığı

  Elektronik Defter Oluşturma

  Talebinin Reddi

  İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 

  60 gün içinde

   

  İdare Mahkemesi

  Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamında KDV İstisna Sertifikası’nın Düzenlenip Verilmesi

   

  KDV İadesi

  İlgili mevzuatta belirlenen evraklarla eksiksiz olarak başvurması durumunda 30 gün içinde sertifikanın alınması ve 10 gün

  içinde KDV İade Talep Hakkı

   

  08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği.

   

  KDV İstisna Sertifikası başvurusu sözleşme süresi içerisinde,

   

  İade talebi ise 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde.

   

   

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü

   

  Vergi Dairesi Başkanlıkları

   

  İhtiyati Haciz

   

  İhtiyati Hacze İtiraz

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 15

  Haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde, haczin tebliği tarihinden itibaren 7

  gün içinde.

   

  Vergi Mahkemesi

   

  İhtiyati Tahakkuk

   

  İhtiyati Tahakkuka

  İtiraz Hakkı

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 20

   

  7 gün içinde.

   

  Vergi Mahkemesi

   

  Kamu Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

   

  Borcun Tecil ve Taksitlendirilmesi Talebi Hakkı

   

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 48

   

  Vade tarihinden önce, Vade tarihinde,

  Vade tarihinden sonra.

   

  Gelir İdaresi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Başkanlıkları/ Defterdarlıklar/

  Vergi Dairesi Müdürlükleri

  Vergi Borcuna İlişkin Ödeme Emrinin Tebliği 

  Ödeme Emrine

  İtiraz Hakkı

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 58

   

  Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde.

  Vergi Mahkemesi (Alacağın türü ecrimisil ve

  idari para cezası gibi olanlarda idare mahkemesi)

   

   

   

   

   

   

   

  Haciz İşlemleri

  Borçlu elindeki Haczedilen Mallara Karşı İstihkak

  Davası Açma Hakkı

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 66

  Haciz zaptının tebliği tarihten itibaren 7 gün içinde.Haczi yapan vergi dairesinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi/Asliye Hukuk

  Mahkemesi

   

  İdari Dava Açma Hakkı

   

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

  Haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin

  tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde.

   

  Vergi Mahkemesi

  Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haciz Bildirisine

  İtiraz

   

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 79

   

  Haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde.

   

   

  Vergi Dairesi Müdürlüğü

   

  Menfi Tespit Davası

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 79

  Haciz bildirisine itiraz süresinin geçirilmesi halinde

  haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde.

  Sulh Hukuk Mahkemesi/Asliye Hukuk Mahkemesi
   

   

   

  Gayrimenkul Satış İhalesinin Feshi

  İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla İsteme6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 99

  İhalenin ilgililere tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde. 

  İcra Mahkemesi

   

  İcra Mahkemesinin Kararına Temyiz Talebi

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  Madde 99

   

  İcra mahkemesinin verdiği kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde.

   

   

  Yargıtay

   

   

   

   

   

   

  Sakatlık İndiriminden Yararlanma Talebinin Reddi

  Yapılan Red İşlemine Karşı İtiraz Hakkı

   

  Yeniden Rapor Alma Hakkı

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Madde 31 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek

  Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

   

   

  Belirli bir süresi bulunmamaktadır.

   

  Vergi Dairesi Müdürlüğü/ Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık/ Gelir İdaresi Başkanlığı

   

   

  Çelişkili Raporlarda Yeni Rapor Alma Hakkı

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Madde 31 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek

  Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

   

   

  Belirli bir süresi bulunmamaktadır.

   

   

   

  Hakem Hastane

  İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 730 gün içindeVergi Mahkemesi
   

   

  Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz

   

  Sınav Sonucuna

  İtiraz

  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği Madde 21İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde. 

  Sınav Kurulu

  Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
  İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.İdare Mahkemesi
   

   

  Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz

  Sınav Sonucuna

  İtiraz

  Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği Madde 33Duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün içinde. 

  Sınav Kurulu

  Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
  İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden

  itibaren 60 gün içinde.

  İdare Mahkemesi
   

   

  Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Sınav Sonucuna İtiraz

  Sınav Sonucuna

  İtiraz

  Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği Madde 15Sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 iş günü içinde. 

  Sınav Kurulu

  Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
  İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.İdare Mahkemesi
   

  Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonucuna İtiraz

   

  Sınav Sonucuna

  İtiraz

  Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan

  Değişikliği Yönetmeliği Madde 20

  Sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 iş günü içinde. 

  Sınav Kurulu

  Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeGelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
  İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7İdarenin itiraza ilişkin yazılı

  cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.

   

  İdare Mahkemesi

  Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi Kaç Güne Çıkarıldı?

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  0262 606 05 41

  üzerinden ulaşabilirsiniz veya

  Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

  Hemen Mesaj Gönder