fbpx
Pazar, 5 Temmuz, 2020
İhtiyati Tahakkuka İtiraz

İhtiyati Tahakkuka İtiraz

İhtiyati Tahakkuka İtiraz,

Madde 20: Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15. madde gereğince itirazda bulunabilirler.

Açıklama ve Yorum: Bu maddeye göre haklarında yapılan ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulanmaz. İhtiyati tahakkuk sebebine ve miktarına karşı dava açabileceklerdir.

6183 Sayılı Kanunun 15. maddesinde; ihtiyati haciz nedenine karşı itiraz edebileceği belirtildiği halde, 20. maddede “dava” terimi kullanılmış, hem davanın konusu hem de nedenleri değişik biçimde gösterilmiştir.

İhtiyati Tahakkuka İtiraz
İhtiyati Tahakkuka İtiraz

Buradaki önemli özellik, mükelleflerin henüz ihtiyati hacizle sonuçlanmamış ihtiyati tahakkuk işlemlerine itiraz haklarının bulunmadığıdır. Bu nedenle, itirazın (davanın) haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde de, haciz keyfiyetinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili vergi mahkemesine ihtiyati tahakkukun sebebine veya miktarına yapılması mümkündür.”

6183 Sayılı Kanunun 20. maddesi; “ihtiyati tahakkukun idari dava konusu edilebilmesini ilgili hakkında ihtiyati haciz uygulanmış olması koşuluna bağlı kılınmıştır. Bunun sebebi, ihtiyati tahakkuk işleminin mükellefe tebliğinin gerekli olmaması, mükellefin böyle bir tahakkukun varlığını ihtiyati haciz uygulanmasıyla birlikte öğrenmiş bulunmasıdır.” Bu konuda Danıştay “ihtiyati tahakkuk yapılmasının, ihtiyati haciz uygulanmasından önce mükellefin menfaatini ihlal etmeyeceği ve bu nedenle de, idari davaya konu edilemeyeceği yolundadır.”

Bu nedenle de mükellefin, ihtiyati haciz uygulamasından önce, herhangi bir biçimde ihtiyati tahakkuku öğrenmiş olması, hatta, gerekmediği halde, mükellefe tebliğ edilmiş bulunması durumunda dahi, idari dava açabilmek için, ihtiyati haciz uygulanmasını beklemesi gerekmektedir.”

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

İhtiyati tahakkukun nedenleri,

yasanın 17. maddesinde belirtilmiştir. Özetlersek;

1.İhtiyati haciz uygulanmasını gerektiren nedenlerin varlığı ihtiyati tahakkuk içinde yeterlidir.

Özel hukukta rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için ihtiyati haciz kararı verilebildiği halde, vergi hukukunda ihtiyati haczi gerektiren nedenler sınırlı olarak yasaya belirtilmiştir.

İhtiyati tahakkuka müstenit ihtiyati haciz, amme borçlusunun henüz tahakkuk etmemiş borçları için söz konusudur. Borç tahakkuku itibariyle kesinleşmişse ihtiyati haciz uygulamak için ihtiyatı tahakkuka gerek yoktur. Bu durumda amme borçlusunun tahakkuku itibariyle kesinleşmiş borçları için ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk düşünülemeyecektir.İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

2.Yine, kamu borçlusunun belli bir ikametgahı yoksa hakkında ihtiyati tahakkuk yoluna gidilebilir. Borçlunun ticaret siciline kayıtlı işyeri varsa, ayrıca ikametgahını aramaya gerek yoktur.

İhtiyati Tahakkukun Nedenleri
İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

İkametgahın yokluğu kamu alacağını tehlikeye düşüreceğinin karinesi olup, salt ikamet yokluğu ihtiyati tahakkuk için yeterli sayılmıştır. (6183 SK. m. 13)

3.Mükellefler hakkında 6183 Sayılı Kanunun 110. maddesi gereğince amme alacağının tahsilini geciktirmeye tevessül etmeleri sebebiyle takibata başlanması ihtiyati tahakkuk sebebi sayılmıştır.

Bu kişilerin amme alacağının tahsili zorlaştırmak amacıyla, amme alacağını kısmen veya tamamen karşılıksız bırakmak veya tahsilini zorlaştırmak amacıyla, mallarından bir kısmını veya tamamını mülkümden çıkarır, telef eder veya değerinden düşürür veya gizler muvazaa yoluyla başkalarının mülkiyetine geçmesine sebebiyet verirse ve geri kalan malları da amme alacağını karşılamazsa, bu kişilerle ilgili olarak amme idaresinin mahalli en büyük memurunun durumu Cumhuriyet Savcılığına ihbarı ile, kötü niyetli amme borçlularının cezalandırılması amaçlanır. Borçlular hakkında cezai takibata başlanması da ihtiyati tahakkuk nedenidir.”İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

4.Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde edilmesi halinde ihtiyati tahakkuk;

İşletmenin muvazaalı (aldatma amaçlı) olduğu gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde edilmiş ise, bu durumda ihtiyati haciz sebebi sayılmıştır.

Böylece kanun koyucu, muvazaalı teşebbüsü bir tarafa bırakarak asıl teşebbüs sahibini takip edebilmek için, onun hakkında bir ihtiyati tahakkuk ve bu ihtiyati tahakkuka dayanarak 18. maddedeki belirlemeyle muvazaalı teşebbüsten vergi, resim bakımından faydalanan gerçek şahsın mallarına ihtiyati haciz koymayı hedeflemektedir.”

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz

Bu kavramlar 6183 sayılı Kanun’un 9., 13., 17. maddelerinde tanımlanmış, usul ve şartları belirlenmiştir. Genel itibariyle, henüz usulü dairesinde kesinleşip tahsili safhasına gelmeyen vergiler, cezalar ve bunların ferilerinin tahsilinin güvence altına alınması gayesiyle yasada belirtilen koşulların vukunda tesis edilebilen işlemlerdir. Bu işlemler ile tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil sıralamasına bir parantez açılmakta, zamanı geldiğinde ihtiyatı tahakkuk kesin tahakkuka, ihtiyati haciz kat’i hacze dönüştürülmektedir.

6183 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer alan yedi günlük dava açma süresi, ihtiyati haciz uygulama işlemi (fiili haciz) için öngörülmüş olup, ihtiyati haciz kararına (her ne suretle (tebliğ, öğrenme vs.) haberdar olunursa olunsun) karşı dava açma süresi 30 gündür.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

İhtiyati Hacizde Dava Açma Süresi

İdari işlemlerin dava konusu edilmeleri, yönetilenlere idarenin işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme ve dava konusu edip etmeyeceklerini düşünme; yönetilenlerin işlemlerinde ise kararlılık sağlamak amacıyla belirli süre ile sınırlandırılmıştır. Gerçekten de idari işlemlerin sürekli iptal edilme tehdidi altında bulunması, kamu hizmetlerinin işleyişini olumsuz manada etkileyecektir.

İdari yargı sisteminin kabul edildiği tüm ülkelerde idari işlemin dava edilmesi belirli bir süre ile sınırlandırılmıştır. İYUK’ta da idari dava açma süresine ilişkin bir sınırlama söz konusudur. Bu süre hak düşürücü niteliktedir.Ancak buradaki hak düşürücü süre, özel hukukta kabul edilen hak düşürücü sürelerden farklı ve idari yargıya mahsustur. Zira özel hukuktaki hak düşürücü sürelerin durması ve kesilmesi mümkün değil iken, idari dava açma süreleri kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde durabilir veya kesilebilir.

İYUK’a göre genel dava açma süresi vergi mahkemelerinde 30 gün iken idare mahkemeleri ve Danıştay’da ise 60 gündür. Ancak özel kanunlarda ayrı dava açma süresi belirlenmesi halinde, bu özel dava açma süreleri uygulanacaktır. 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi Davası Hangi Durumlarda Açılabilir ?

1-Mükellefin Özel Esaslara (Koda) Alınması: Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “ olumsuz rapor”  veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur.

2-İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesinden Sonra Çıkan Tahakkuklara ve Vergi Zıyaı Cezaları: Özel Esaslara Alınacağına Dair Mükellefe Uyarı Yazısı Tebliğ Edildiğinde:  Yapılması gereken en doğru şey, ihtirazı kayıtla beyan vererek, verdiği beyannameye itiraz etmektir.

 3-Vergi ve Ceza ihbarnamesinin Tebliğ Edilmesi :İnceleme veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi dairesi tarafından vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilir.

4-Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi:Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

5-Teminat Mektubu istenmesi: Amme alacağının garanti altına alınması için verilen banka teminat mektubudur.

6-Teminatlı Alacakların Paraya Çevrilmesi ilişkin Yazı:

Teminat paraya çevrilmeden önce tahsil dairesi tarafından yazı yazılması gereklidir.

7-Tescil Talebinin Kabul Edilmemesi : Tasfiye halinde sorumluluk,  Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil değiştirme halleri.

8-Haciz Uygulanması: E-haciz, Emekli maaşına haciz, Menkul ve gayrimenkul hacizleri

9-İhtiyati Tahakkuk Yapılması: İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanabilir.

10-İhtiyati Haciz: İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme   alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmaktadır.

11-İtirazın Reddi Hallerinde: Maliye bakanlığına şikayet veya üst makamlara itirazın reddedilmesi, düzelme taleplerinin reddi, Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi, Emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması, Müteselsil sorumluluk, Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar çıkması halinde vergi davaları açılabilir.

Genel Başkanımız Mehmet Kaynak’ın konuyla ile ilgili videosunu izleyebilirsiniz.

Hangi Hallerde Vergi Davası Açılabilir?

1- Mükellefin koda alınması :

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “ olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur

2- Özel esaslara alınacağına dair mükellefe uyarı yazısı tebliğ edildiğinde:

Yapılması gereken en doğru şey, ihtirazi kayıtla beyan vererek, verdiği beyannameye itiraz etmektir.

3- Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ edilmesi :

İnceleme veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi dairesi tarafından vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilir.

4- Ödeme emrinin tebliğ edilmesi:

amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

5- Teminat mektubu istenmesi:

Amme alacağının garanti altına alınması için verilen banka teminat mektubudur.

6- Teminatlı alacakların paraya çevrilmesi ilişkin yazı:

Teminat paraya çevrilmeden önce tahsil dairesi tarafından yazı yazılması gereklidir.

7- Tescil talebinin kabul edilmemesi :

Tasfiye Halinde Sorumluluk, Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri

8- Haciz uygulanması:

E-haciz, Emekli Maaşına Haciz, Menkul ve Gayrimenkul Hacizleri

9- İhtiyati tahakkuk yapılması:

İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanabilir.

10- İhtiyati haciz:

İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmaktadır.

11- İtirazın reddi hallerinde,

İTİRAZIN REDDEDİLMESİ HANGİ HALLERDE OLABİLİR?

• Üst makamlara itirazın reddedilmesi,

• Maliye bakanlığına şikayet yoluyla düzeltme isteminin reddedilmesi

• Vergi usul kanuna göre yapılan düzeltme talebinin reddi,

• Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi ile ilgili uyuşmazlıklar,

• Emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması ile ilgili uyuşmazlıklar,

• Müteselsil sorumluluk kapsamına alınması ile ilgili uyuşmazlıklar,

• Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar,

12-Tahakkuk zamanaşımı halinde:

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar.(md.114)

13- Tahsil zamanaşımının gerçekleşmesi halinde:

6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesine göre,
“Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.
Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.”

Kaynak:VERSAV

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Genel Başkanımız Mehmet Kaynak Bugün Kanal 60’da Canlı Yayın Konuğu

 


CANLI YAYIN:

Genel Başkanımız Mehmet Kaynak

07 Kasım 2017 Salı 17:00’da KANAL 60’da Vergi Sorunları ve Çözüm Yolları ile ilgili sorularınızı canlı yayında cevaplayacaktır.Sizlerde canlı yayın sırasında aşağıda belirttiğimiz telefon numarası üzerinden arayabilirsiniz.

Canlı yayın sonrasında ise yine aşağıda belirttiğimiz Mükellef Hattı ve Genel Başkan adlı telefon numaralarından arayabilirsiniz.

📞 CANLI YAYIN TELEFONU

0212 557 60 00

📞 MÜKELLEF HATTI:

0850 304 94 41

📞 GENEL BAŞKAN

0533 734 46 42

Vergi Mükellefi Savunucuları