fbpx

Elektronik Ortamda Tebliğ Şekli Nedir?

Vergi daireleri tarafından birçok mükellefe önemli sayılacak vergi ve ceza ihbarnameleri ve bunların dayanağı olan inceleme raporları, takdir komisyon kararlan gıyabında elektronik tebliğ yöntemi ile tebliğ edildiği iddia edilmektedir. Mükellefler ise, kendilerini elektronik ortamda böyle bir tebligat gelmediğini, kendilerine ödeme emri düzenlediği ve tebliğ edildiği zaman olayı fark ettiklerini ifade etmektedirler. Kimi zaman da idare tarafından mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edildiği iddia edilen belgelerin mükellefin mail kutusuna düşmediği, mailin açılmadığı veya mailin bozuk çıktığı …. gibi teknik sorunlar nedeniyle tebligat gerçekleşmemiş olmaktadır. Bu nedenle, elektronik ortamda tebliğ uygulaması vergi idaresi tarafından yeniden ıslah edilmesi veya daha somut ve gerçekçi bir uygulama biçimine bürünmelidir.

Malum olduğu üzere, gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı başından itibaren her türlü vergisel işlemlerin elektronik tebligat yöntemiyle tebliğ edilmesi uygulamasına geçilmiştir. Buna göre, bütün vergi mükellefleri, ticari, zırai, ve mesleki kazanç sahipleri her türlü ticaret şirketleri vergi dairesi ile sözleşme imzalayarak elektronik tebligat uygulamasına dahil olmuştur.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Elektronik Tebliğ

Elektronik Tebliğ,elektronik ortamda tebliğ yöntemi Vergi Usul Kanunu’nda 2010 yılında yapılan bir değişiklikle mevzuata girmiştir.

Bu değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

E-tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 tarihinde başlamıştır.

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler elektronik tebligat
sistemini kullanmak zorundadırlar. Kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükellefler eğer isterlerse gönüllü olarak
e-tebligat sistemine dahil olabilirler. Kurumlar vergisi mükellefleri elektronik tebligat sistemini kullanmak
zorundadırlar.

Mükellef Vergi Usul Kanununa göre, elektronik ortamda tebligat, muhatabın e-tebligat sistemindeki
sistemdeki elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

E-tebligat sistemine https:// intvrg.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

E-Tebligat Sistemine Uygulamasının Yaptırımları Nelerdir?

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanun 148,149 ve mükerrer 257.maddeleri uyarınca,kanun Mükerrer 355’inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.