fbpx

Elektronik Tebliğ

Elektronik Tebliğ,elektronik ortamda tebliğ yöntemi Vergi Usul Kanunu’nda 2010 yılında yapılan bir değişiklikle mevzuata girmiştir.

Bu değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

E-tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 tarihinde başlamıştır.

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler elektronik tebligat
sistemini kullanmak zorundadırlar. Kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükellefler eğer isterlerse gönüllü olarak
e-tebligat sistemine dahil olabilirler. Kurumlar vergisi mükellefleri elektronik tebligat sistemini kullanmak
zorundadırlar.

Mükellef Vergi Usul Kanununa göre, elektronik ortamda tebligat, muhatabın e-tebligat sistemindeki
sistemdeki elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

E-tebligat sistemine https:// intvrg.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Tebliğ Yöntemleri

Vergi Usul Kanunu tebliğ işleminin dört şekilde yapılabileceğini öngörmüştür.Bunlar:

➣ Dairede tebliğ,

➣ Adreste tebliğ,

➣ İlan yoluyla tebliğ,

➣ Elektronik ortamda tebliğdir.