Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerin Ertesi Güne Sarkmaması Açısından Saat 00.00’a Kadar Yapılması Gerekir

ÖZET : Dava, davalı tarafından yapılan marka başvurusu ile ilgili olarak davalı TPE tarafından verilen YİDK kararının iptali ve tescil edildiği takdirde davalı markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkini isteminden ibarettir. Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davanın yasal süresinde açılmaması nedeniyle ve dava şartı yokluğundan dolayı usulden reddine karar verilmiştir. 6100 S.K. 445/4 “Elektronik İşlemler” başlığı taşıyan hükmü “Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.” şeklindedir. Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliği’nin 9. maddesinde “Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması zorunludur. Fiziki ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter” şeklinde açıklanmıştır.Bu açıklamalar ışığında davacının davasını süresinde açtığının kabulü gerekirken reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2014/5-2014/244 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin “MAY” esas unsurlu markaların sahibi olduğunu, davalı M.Y.’ın bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “MAY ECZANE” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPE’ne başvuruda bulunduğunu, talebin nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini belirterek, 2013-M-5210 sayılı YİDK kararının iptaline ve itirazın kabulü suretiyle davalı adına tescil edilen markanın sicilden terkin edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili, Enstitü işlem ve kararlarının usule ve KHK hükümlerine uygun olduğunu, dava konusu markaların benzer olduğunu, tüketici nezdinde söz konusu markalar arasında iltibas yaratacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı M.Y. vekili, müvekkili başvurusu ile davacı markalarının benzer olmadığını, kullanıldıkları sınıfların da farklı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davanın yasal süresinde açılmaması nedeniyle ve dava şartı yokluğundan dolayı usulden reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı tarafından yapılan marka başvurusu ile ilgili olarak davalı TPE tarafından verilen YİDK kararının iptali ve tescil edildiği takdirde davalı markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkini isteminden ibarettir. Mahkemece, davanın yasal süresinde açılmaması nedeniyle reddine karar verilmiştir.

HMK 445/4 “Elektronik İşlemler” başlığını taşıyan hükmü “Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.” şeklindedir. 03.04.2012 tarihli RG’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliği’nin 9. maddesinde “Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması zorunludur. Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter” şeklinde açıklanmıştır.Bu açıklamalar ışığında davacının davasını süresinde açtığının kabulü gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YASAL DAYANAK:

HMK–MADDE 445

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

Elektronik işlemler

(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg