Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitine İlişkin Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasında Gayrimenkul Satış Gelirinin Durumu

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih: 15.11.2017
Sayı  : 53445970-105[2017/27-09-486]-145299

VUK Mük. Md. 257

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞUNUN TESPİTİNE İLİŞKİN BRÜT SATIŞ HASILATI HESAPLAMASINDA GAYRİMENKUL SATIŞ GELİRİNİN DURUMU

E-Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğunun tespitine ilişkin brüt satış hasılatı hesaplamasına, gayrimenkul satış gelirinin dahil edileceği hk.

Özelge talep formunda, şirketinizin 2016 yılı brüt satışlarının (…) TL olarak gerçekleştiği, ayrıca aynı yılda şirket aktifine kayıtlı gayrimenkulün (…) TL’ye satışının yapılması ile toplam brüt satış tutarınızın 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma uygulamasına dahil olma zorunluluğu için belirlenen 10 milyon liralık haddi aşmış bulunması nedeniyle 2018 yılında e-defter uygulamasına geçme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37. maddesinde de, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükümlerine yer verilmiş ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 38. maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanun’un 40 ve 41. maddelerine ilişkin hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığı’nda veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41