E-Defter ve Belgelerde Saklama Eylemi

Klasik ortamda tutulan ticari defterlerin vergi müfettişlerine ibraz edilmemesi hem resen takdir fillini (VUK md. 30) ve hem de hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektireceği bilinmektedir. (VUK md.359) Elektronik defter ve belgelerde ise gizleme fiili veya e-defterin ibraz edilmemesi fiilleri farklılık arz etmektedir.

Mücbir sebep olmaksızın e-defterin veya e-faturanın incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmeyişi fiilleri vergi suçunu oluşturabilir. Özellikle vergi incelemesine yetkili olanlara mücbir sebep ileri sürülmeden gerek e-defterleri ve gerekse klasik ortamda tutulan yevmiye, envanter ve diğer ibrazı gereken defterlerin ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde ibraz edilmeme fiili “gizleme” olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, 1 sıra nolu elektronik defter genel tebliğinin 4. Maddesinde belirtildiği üzere e-defter, e-berat ile birlikte muhafaza etmek zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda tutanların, e-defterlerini/beratlarını vergi yasalarında yer alan süreler dahilinde ibraz etmekte hükümlüdürler. ( yine aynı tebliğin 6. Maddesinde sorumluluk ve cezai müeyyideler)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.