Dikkat Aerosol Üretiminde Ötv Sorunu

AEROSOL ÜRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI ÖTV İADE SORUNU

  1. GİRİŞ

Ülkemizde parfüm, deodorant vb. ürünleri üreten çok sayıda firma bulunmaktadır. Bu firmaların desteklenmesi hem kayıt dışılığın önüne geçecek hem de üretim ve istihdamın artmasına katkıda bulunacaktır. Bu tür ürünlerin yurtdışına ihracı da göz önüne alındığında, döviz kazancı sağlanması bakımından önemli bir konudur. Ayrıca, bu konuda özellikle Ortadoğu ve Asya pazarlarında Avrupa ülkeleri ile rekabetimiz de herkesçe malumdur.

Aerosol ürünlerinin imalatı için LPG adı verilen ürünün kullanılması bir zorunluluktur, bu sayede basınçlı kapta bulunan ürünün hareketi sağlanmaktadır.

Bilindiği üzere, 17/10/2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/9/2014 gün ve  2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,  vergi tutarı uygulanarak teslim edilen  “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”  isimli malın vergi tutarı, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanmaktadır.

Ancak uygulamada, üretim ve fason üretim kavramlarının farklı değerlendirilmesi sonucu bazı ihtilaflar yaşanmaktadır. Özellikle vergi incelemelerinde, inceleme elemanları tarafından, Genel Tebliğlerde fason üretime ilişkin açıklama olmadığı gerekçesi ile ÖTV iade talepleri uygun bulunmamaktadır.

2.YASAL MEVZUAT

 

  • ANAYASANIN 73. MADDESİ UYARINCA VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ ANCAK KANUNİ DAYANAK İLE YAPILABİLİR:

Anayasanın 73. maddesinde,

“Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu anayasal hüküm uyarınca, kanunda öngörülen hallere aykırı olarak hiçbir vergilendirme işlemi yapılamaz. Bu kural, vergi istisna, indirim ve iadeleri gibi hususları da kapsamaktadır.

 

2.2 VERGİLENDİRMEDE, VERGİYİ DOĞURUN OLAY VE BU OLAYA İLİŞKİN MUAMELELERİN GERÇEK MAHİYETİ ESASTIR:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesinde,

“…    Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.

  1. B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, vergilendirme işlemlerinde gerçek mahiyetin esas alınması gerekir. Türk Vergi sisteminde beyan esası geçerlidir. Aksi yönde bir kanıt yok ise beyanın doğruluğu kabul edilir. Vergi idaresince, teslim alınan Lpg’lerin aerosol üretiminde kullanılmadığı yönünde, somut, kesin ve geçerli bir tespit yapılması gerekmektedir.

  • ÖTV İADESİ, 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDAN KAYNAKLANMAKTADIR:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesinin 4. fıkrasında,

“(I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi farklılaştırması yapılan hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanlara iadesine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus vergi farklılaştırması yapılan hallerde vergi iadesine karar verme yetkisinin Bakanlar Kurulunda olduğu hususudur. Maliye Bakanlığı ise, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemekle yetkilidir.

  • İDARİ DÜZENLEMELER
  • BAKANLAR KURULU KARARI İLE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZININ AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARI “SIFIR OLARAK BELİRLENMİŞTİR:

17/10/2014 tarih ve  29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/9/2014 gün ve  2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,

” MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel  Tüketim Vergisi Kanununa  ekli  (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen  2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”  isimli malın vergi tutarı, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır.

(2) Bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.”

düzenlemesi yapılmıştır.

Bu düzenleme ile, vergi tutarı uygulanarak teslim edilen   “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarı, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde vergi tutarının sıfır olacağı, bu mal için daha önce uygulanan vergi tutarı için de, vergi iadesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg