Bankalar, Vergiden Dolayı E-Haczi Yanlış Tatbik Ediyor

Bankalar vergi borcu olan mükelleflerin hesaplarına e-haciz koyarak hesapları bloke etmektedir. E-haciz duyurusu veya tebligatı vergi daireleri tarafından bankaların genel müdürlükleri üzerinden şubelere kadar yürüyen bir zincir içinde amme borçlusu mükelleflere teksif edilmektedir. (Bkz. 6183 sayılı yasa md.62, 79)

Öncelikle, amme alacağı nedir? Bunu tanımlamak gerekmektedir. Amme alacağı 6183 sayılı yasanın 1. maddesinde şöylece tanımlanmıştır:

“Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.