7020 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’

7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında;

7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, özet olarak bu kanunda;

Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsama giren vergiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları, Kamu Alacakları ile Mesleki Teşekküllere olan borçlar girmekte olup, aşağıda detaylı olarak kapsama giren borçlar ve idari para cezaları tadat edilmiştir.

1-Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlara bağlı tahsil dairelerince 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1.1- 03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (vadesi 31.07.2017 tarihi olan gelir vergisi ikinci taksiti ile gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç)

1.2- 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2’inci taksiti hariç),

2-Sosyal Güvenlik Kurumu borçları;

2.1- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine takip edilen ve bu kanunun yayım tarihi veya bu kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş borçlar,

2.2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’ncü maddesinin a, b, ve c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017 dönemlerine ait ertelenen SGK primleri hariç) 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2.3- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2.4- Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigorta olanların mevzuata göre Şubat 2016 ayı ve önceki aylara ait ödenmesi gereken SGDP primi ile bunlara bağlı gecikme zam ve cezaları,

2.5- 2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zam ve ceza alacakları,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg