2018 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlar

Hemen Paylaş Destek Ol!

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 490)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

HAD VE MİKTARLAR (2017-2018)
MADDE 104-İlanın şekli2017 YILI
Tutar (TL)
2018 YILI
Tutar (TL)
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.0002.200
 3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
2.000-200.000
200.000 ve üzeri
 2.000-200.000
200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 2427
MADDE 153/A-Teminat tutarı90.000100.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

170.000
230.000
190.000
260.000
 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı90.000100.000
 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı170.000190.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti9001.000
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,402,70
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar9001.000
MADDE 343-En az ceza haddi
 – Damga vergisinde
– Diğer vergilerde
11
21
12
24
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
130 148
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı8090
 3 – İkinci sınıf tüccarlar4045
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1921
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler1112
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf55,70
 II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

70
80
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı4045
 3 – İkinci sınıf tüccarlar1921
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1112
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler55,70
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf2,803,20
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
210
110.000
240
120.000
 2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
210
11.000
110.000
240
12.000
120.000
 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması210240
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.0005.700
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara260290
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
800
160.000
900
180.000
 9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.1001.200
 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına800900
MADDE 355-b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,802
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400 1.600
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700800
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında350400
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.0001.200.000
MADDE 370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı50.00057.000

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg