2018 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar

Hemen Paylaş Destek Ol!

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.200
3- İlanın; 
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması2.200-220.000
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması220.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme27
MADDE 153/A-Teminat tutarı100.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık; 
  – Alış tutarı190.000
  – Satış tutarı260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı190.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti1.000
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,70
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.000
MADDE 343-En az ceza haddi 
   – Damga vergisinde12
  – Diğer vergilerde24
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
(Kanuna bağlı cetvel)
 I inci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı90
3 – İkinci sınıf tüccarlar45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf5,70
II nci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı45
3 – İkinci sınıf tüccarlar21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf3,20
MADDE NO – KONUSU2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması240
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması240
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza12.000
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine900
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası180.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına900
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.600
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.000
MADDE 370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı57.000
Takip edin:

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41